Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Precīzā mežsaimniecība
Kursa kods MežZ6013
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 48
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., doc. Gints Priedītis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas par mežsaimniecībā lietotajām inventarizācijas un apsaimniekošanas plānošanas metodēm, kas sevī ietver mērinstrumentu, tehnoloģiju, programmnodrošinājuma un resursu uzmērīšanas metožu, inovatīvus risinājumus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par augošu koku, to daļu un mežaudzes uzmērīšanu; meža inventarizācijas principiem un tās dokumentāciju; attālās novērošanas sensoriem; ģeogrāfiskās informātikas sistēmu pamatprincipiem,
• Prasmes izmantot mežsaimniecībā lietoto inventarizācijas metožu sniegtās iespējas, informācijas iegūšanai, uzglabāšanai, pārbaudei un apstrādei, • Kompetence izvēlēties piemērotākas datu apstrādes metodes un datorprogrammas, lai uzlabotu meža inventarizācijas datu kvalitāti.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Inventarizācijas metodes mežsaimniecībā.
2 Inventarizācijas metožu klasifikācija mežsaimniecībā.
3 Meža inventarizācijas specifika citās valstīs.
4 Mežaudzes veģetācijas inventarizācijas metodes.
5 Mežaudzes telpiskās un netelpiskās struktūras modelēšanas un analīzes metodes.
6 Aerolāzerskenēšana mežsaimniecībā.
7 Aerofotogrāfēšana mežsaimniecībā..
8 Zemes lāzerskenēšanas mežsaimniecībā.
9 Kombinētās inventarizācijas metodes mežsaimniecības vajadzībām.
10 Informāciju tehnoloģiju risinājumi meža apsaimniekošanas plānošanas vajadzībām
11 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas mežsaimniecībā.
12 Mežaudzes augšanas gaitas modelēšanas un analīzes metodes
13 Mežaudžu taksācijas rādītāju aktualizācijas modeļi.
14 Koku stumbra formas veidules un sortimentu iznākuma prognožu noteikšanas metodes.
15 Jaunākie instrumenti un tehnoloģijas mežsaimniecībā. 16 Aktuālie pētījumi saistībā ar precīzo mežsaimniecību.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtots eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer Publisher, 2006. 362 p.
2. Forest Management: to sustain ecological, economic, and social values. Lawrence S. Davis... et al. Boston:McGraw-Hill Publishing Co, 2001. 816 p.
3. Advances in forest inventory for sustainable forest management and biodiversity monitoring. Edited by Piermaria Corona... et al. Kluwer Academic Publishers, 2003. 441 p. 4. Mart-Jan Schelhaas Scenarios on Forest Management in the Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine. Brill Publisher,2004. 107 p.
Papildliteratūra
1. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2007. 234 lpp.
2. Schuck A., Green T., Andrienko G., Andrienko N.. Towards a European forest information system. BRILL Publishers, 2007. 422 p. 3. Stephen R. Galati. Geographic Information Systems Demystified. Boston, London: Artech House Publishers, 2006. 302 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
2. LLU Raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427. 3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv; ISSN 1407-270X.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmās Meža ekoloģija un mežkopība, Meža darbi un tehnika un Meža ekonomika un politika sadaļā - obligāts teorētisks specializācijas kurss pilna laika studijās.