Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Meža uzmērīšana un plāni
Kursa kods MežZ3026
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mežzinātņu doktors, doc. Gints Priedītis

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par GIS izmantošanas iespējām mežsaimniecībā. Kursa ietvaros tiek apskatītas mežaudžu uzmērīšanas iespējas, izmantojot GNSS/ GPS un attālās novērošana sensorus un to datu apstrāde dažādās kartogrāfijas programmās.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Students ir spējīgs patstāvīgi sagatavot mežaudžu plānu atbilstoši Latvijas meža inventarizāciju specifikai. Prot strādāt dažādās kartogrāfijas programmās, tai skaitā ArcGIS, ArcPad, QGIS un MapWindows. Prot strādāt ar GNSS/GPS ierīcēm.
Kursa plāns
1 Meža uzmērīšanas nepieciešamība
2 Latvijas mežu inventarizācijas specifika
3 Mežaudžu plāna sagatavošana un tā prasības
4 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS)
5 Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)
6 Zemes lāzerskenera izmantošana meža nozarē
7 Aero lāzerskenera izmantošana meža nozarē
8 Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīces
9 ArcGIS un ArcPad programmatūru pielietošanas iespējas
10 QGIS un MapWindows programmatūru pielietošanas iespējas
11 Aero fotogrāfiju izmantošana meža nozarē
12 Cirsmu skiču sagatavošanas un noformēšanas prasības
13 Cirsmu uzmērīšana
14 Parauglaukumu ierīkošana
15 GIS risinājumi interneta resursos 16 Meža inventarizācijas specifika citās valstīs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, izstrādātiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Vanags V. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. LR Valsts Zemes Dienasts. Rīga, 2003. 295 lpp.
2. Galati R. Geographic Information Systems Demystified. Artech House Publishers, 2006. 302 p.
3. Schuck A., Green T., Andrienko G., Andrienko N. Towards a European forest information system. BRILL Publishers, 2007. 422 p. 4. Bells S., Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Valsts Meža dienests. Rīga, 2002. 75 lpp.
Papildliteratūra
1. Köhl M., Magnussen S., Marchet M. Sampling methods, remote sensing and GIS multiresource forest inventory. Springers Publishers, 2007 236 p.
2. Kahle H., Karjalainen T., Schuck A., Göran I. Ågren, Kellomäki S., Mellert K., Prietzel J., Rehfuess K. Spiecker H. Causes and Consequences of Forest Growth Trends in Europe. Springer-Verlag Publishers, 2010. 356 lpp. 3. Carol A. Johnston C. Geographic Information Systems in Ecology (Methods in Ecology). Blackwell Science Publisher, 2001. 239 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltic Forestry, ISSN: 1392-1355.
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187. 3. Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN: 1651-1891.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" pilna un nepilna laika studiju brīvās izvēles daļā.