Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Matemātika I
Kursa kods Mate2015
Zinātnes nozare Matemātika
Zinātnes apakšnozare Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 19/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Vadības sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Līga Zvirgzdiņa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst plašāk lietotās metodes novērojumu un izmēģinājumu datu matemātiskai apstrādei lauksaimniecībā. Studenti iegūst zināšanas par eksperimentu datu sistematizāciju un grafisku attēlošanu, statistisko rādītāju aprēķināšanu un novērtēšanu, hipotēžu pārbaudi, empīriskā sadalījuma novērtēšanu un rezultātu interpretāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:zināšanas un kritisku izpratni par matemātiskām metodēm un to praktisku pielietojumu lauksaimniecībā;prasmes izmantot matemātiskās metodes statistiski pamatotu slēdzienu pieņemšanai, kursa darbu un bakalaura darba izstrādāšanā, statistisko datu apstrādei izmantot atbilstošu lietojumprogrammatūru;kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, pielietot atbilstošs matemātiskās metodes, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Analītiskā ģeometrija plaknē. Attālums starp diviem punktiem. Taisne un tās vienādojums.
2 Otrās kārtas līnijas. Riņķa līnija.
3 Elipse, parabola, hiperbola, - uzdevumi, saistīti ar to pielietojumu.
4 Lauksaimniecības uzdevumi, kas saistīti ar analītiskās ģeometrijas pielietošanu.
5 Funkcijas uzdošanas veidi. Definīcijas un maiņas apgabals.
6 Funkcijas robeža. Funkciju nepārtrauktība. Ražošanas funkcijas lauksaimniecībā.
7 1. kontroldarbs.
8 Atvasinājuma definīcija un pamatformulas. Funkcijas diferenciālis.
9 Atvasinājuma pielietojumi funkciju izpētē. Diferenciālrēķini lauksaimniecības uzdevumos.
10 Vairākargumentu funkcijas. Parciālie atvasinājumi. Ekstrēmi.
11 Vairākargumentu funkcijas metožu pielietošana lauksaimniecības ražošanas uzdevumos.
12 Nenoteiktais integrālis, ģeometriskā interpretācija, pamatīpašības.
13 Noteiktais integrālis, definīcija un īpašības. Lauksaimniecības uzdevumi, kas saistīti ar noteikto integrāli.
14 Pamatjēdzieni par parastajiem diferenciālvienādojumiem. Vispārīgais atrisinājums.
15 Diferenciālvienādojumu sastādīšana lauksaimniecības piemēros. 16 2. kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. kontroldarbs: Līnijas un to vienādojumi. Lineārās optimizācijas uzdevumi.2. kontroldarbs. Funkciju pētīšana. Integrālrēķini.Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:kontroldarbi ir ar pozitīvu vērtējumu (vismaz 4 balles);akumulējošās ieskaites vērtējums ir vidējā kontroldarbu atzīme semestrī.
Pamatliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar MS Excel ikvienam. 1. daļa Rīga: Datorzinību Centrs, 1999.
2. Arhipova I., Ramute L., Paura L. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel. Jelgava: LLU izdevniecība, 1998. 159 lpp.
3. Arhipova I., Ramute L., Žuka L. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar MS Excel. I Jelgava: LLU izdevniecība, 1997. 4. Arhipova I., Ramute L., Žuka L. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar MS Excel. II Jelgava: LLU izdevniecība. 1997.
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006. 362 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 2003. 349 lpp.
Piezīmes
Obligātais kurss Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā.