Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Dārzkopības produkcijas ražošana II
Kursa kods LauZ4239
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., Ieva Žukauska

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Situācija dārzeņkopības sektorā un attīstības perspektīvas. Dārzeņu agro-bioloģiskais un saimnieciskais raksturojums. Uzņēmējdarbība kā viens no dārzeņkopības attīstības pamatvirzieniem. Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana, augstas kvalitātes produkcijas ieguve, pirmapstrāde, uzglabāšana un realizācija atklātā lauka un segto platību dārzeņu produkcijas ražošanā. Ārstniecības augu, garšaugu, sēņu, netradicionālo dārzeņu bioloģiskās īpatnības, ekoloģiskās prasības, audzēšanas metodes. Ekonomiskā motivācija.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par dārzeņu bioloģiskajām un ekoloģiskajām prasībām, to nozīmību dažādās audzēšanas tehnoloģijās atklātā laukā un siltumnīcās, par priekšnosacījumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai dārzeņkopībā, kultivējamo sēņu, netradicionālu dārzeņu audzēšanas pamattehnoloģijām;
• prasmes ekonomiski izvērtēt dārzeņu un netradicionālās dārzkopības produkcijas audzēšanas veidus un paņēmienus, konkrētos ekoloģiskajos un ekonomiskajos apstākļos; • kompetence izvērtēt tirgus situāciju dārzeņu, garšaugu, ārstniecības augu, kultivējamo sēņu, netradicionālo dārzeņu produkcijas ražošanā un izvēlēties piemērotāko specializācijas virzienu lietderību konkrētā saimniecībā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Dārzeņkopības nozares tautsaimnieciskā nozīme, statistika, aktualitātes un perspektīvas.
2 Dārzeņu agrobioloģiskais un saimnieciskais raksturojums.
3 Dārzeņu produkcijas ražošanas resursi.
4 Dārzeņu pavairojamais materiāls.1.kontroldarbs.
5 Kvalitatīvās prasības un dokumentācija pavairojamā materiāla audzēšanā un tirdzniecībā.
6 Dārzeņu dēstu ražošana.
7 Dārzeņu ražošanas specializācija un to ietekmējošie faktori.
8 Dārzeņkopības produkcijas ražošanas plānošana. 2.kontroldarbs.
9 Aktuālākie posmi lauka dārzeņu pamatsugu ražošanā (kāpostaugi, sakņaugi).
10 Aktuālākie posmi lauka dārzeņu pamatsugu (sīpolaugi ķirbjaugi) produkcijas ražošanā.
11 Lauka dārzeņu papildsugu produkcijas ražošana. 3.kontroldarbs.
12 Segtās platības,to racionālas izmantošanas priekšnosacījumi.
13 Dārzeņu produkcijas ražošana siltumnīcās.
14 Netradicionālā dārzkopība. Garšaugi un ārstniecības augi.
15 Kultivējamās sēnes. 16 Kultivējamās sēnes. 4. kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem un semināriem. Eksāmens mutiski vai rakstiski.
Obligātā literatūra
1. Dārzeņkopība: Lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. A. Vērdiņa red. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte, E. Mārciņa u.c. Rīga: ZM, [Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija], 2007. 284 lpp.
2. Uzņēmējdarbība laukos. K. Špoģa red. Rīga: LR Zemkopības m-jas Mācību metod. centrs, 1996. 296 lpp. 3. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība: [elektroniskais resurss]. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.
Papildliteratūra
1. Ērmane K. Z/s „Galiņi” saimnieciskās darbības izvērtējums un attīstības iespējas KS „Mūsmāju Dārzeņi”: dipl. prof. augstākās izgl. kvalifikācijas ieguvei. LLU Agrobiotehnoloģijas institūts; zin.vad. I.Žukauska Jelgava: LLU, 2011. 48 lpp.
2. Kārkliņa J. Ražotāju organizāciju attīstība dārzeņkopības nozarē Latvijā: zinātniskais darbs maģistra grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitāte Agrobiotehnoloģijas institūts; zin.vad. I.Žukaiska. Jelgava: LLU, 2011. 75 lpp. 3. Ērmane K. Z/s „Galiņi” saimnieciskās darbības izvērtējums un attīstības iespējas KS „Mūsmāju Dārzeņi”: diplomd. prof. augstākās izglītības kvalifikācijas ieguvei. LLU Agrobiotehnoloģijas institūts; zin.vad. I.Žukaiska. Jelgava: LLU, 2011. 48 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroPols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna un nepilna laika studijās.