Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lopkopības mehanizācija
Kursa kods LauZ4052
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 80
Kursa apstiprinājuma datums 28/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Lauksaimniecības tehnikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. (Emeritus) Juris Priekulis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar jaunas lopkopības tehnikas konstrukcijas izstrādi, kā arī esošās tehnikas modernizāciju, ietverot inženiertehniskā aprēķina sagatavošanu un ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunajam variantam.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par lopkopības tehnikas projektēšanu, modernizējot vai tehniski pilnveidojot esošos lopkopības tehnoloģiskos procesus.
• Prasmes - izstrādāt konstruktīvo risinājumu, inženiertehnisko aprēķinu un ekonomisko pamatojumu jaunai projektējamai vai pilnveidojamai lopkopības tehnikai. • Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības inženieriem, rūpējoties par lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas modernizēšanu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Tēmas izvēle un precizēšana
2 Iepazīšanās ar projekta izstrādes metodiku
3 Izejas materiālu savākšana kursa projekta piesaistes vietā
4 Lopu mītnes plānojuma sagatavošana
5 Jaunās tehnoloģijas izvēle
6 Jaunās tehnoloģijas tehnikas izvēle
7 Jaunās tehnoloģijas parametru aprēķins
8 Jaunā konstruktīvā izstrāde
9 Jaunā konstruktīvā izstrāde
10 Darba ekonomiskā pamatojuma izstrāde
11 Kursa projekta ievada un pašreizējā stāvokļa apraksta sagatavošana
12 Kursa projekta ievada un pašreizējā stāvokļa apraksta sagatavošana
13 Kursa projekta noformēšanas pabeigšana
14 Kursa projekta noformēšanas pabeigšana
15 Kursa projekta aizstāvēšana 16 Kursa projekta aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa projektam jābūt izpildītam atbilstoši pastāvošām prasībām. Darbs aizstāvams diskusijā ar pasniedzēju un citiem studentiem.
Pamatliteratūra
1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
3. DeLaval. Dairy Farming Handbook. [Tumba] : DeLaval, [20--?] 305 p. 4. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация молочных ферм. Санкт-Петербург, 2008. 375 с.
Papildliteratūra
1. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
2. Laurs A., Zujs V. Ganāmpulka menedžmenta sistēma. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp. 3. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация молочных ферм. Санкт-Петербург, 2008. 375 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Landtechnik: Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen. -1969- Muenster Landwirtschaftsverlag -1969- ISSN 0023-8082.
Piezīmes
Obl.: kursa projekts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnika”.