Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Degvielas un smērvielas
Kursa kods LauZ3166
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Ruslans Šmigins

Priekšzināšanas
Fizi2023, Fizika
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar naftas ieguvi un tās pārstrādi. Iegūst zināšanas par motordegvielu klasifikāciju, to standartiem un lietošanu, degvielu degšanu Otto un dīzeļmotoros, oktāna un cetāna skaitļa noteikšanu. Apgūst eļļu klasifikācijas sistēmu pasaulē (SAE, API, ACEA, ISO, NLGI), kā arī motoreļļu, transmisiju eļļu, industriālo eļļu un ziežu izvēles principus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•Iegūst zināšanas naftas ieguvē un tās pārstrādē, motordegvielu klasifikācijā, to standartos un lietošanā, degvielu degšanā Otto un dīzeļmotoros – 1. kontroldarbs
•Iegūst prasmes oktāna un cetāna skaitļa noteikšanā un eļļu klasifikācijas sistēmu izmantošanā pasaulē – laboratorijas darbi •Spēj izdarīt motoreļļu, transmisiju eļļu, industriālo eļļu un ziežu izvēli attiecīgajai tehnikai – 2. kontroldarbs
Kursa plāns
1.Enerģētisko resursu raksturojums pasaulē un Latvijā.
2.Naftas ieguves un pārstrādes procesi. Dažādu degvielu ieguve.
3.Benzīna īpašības. Dīzeļdegvielas īpašības. Īpašību pārbaudes metodes un iekārtas.
4.Benzīna piedevas. Dīzeļdegvielas piedevas. Sacīkšu degvielas.
5.Degvielu degšana Otto un dīzeļmotoros.
6.Biodegvielas – 2 h
1. kontroldarbs: degvielu īpašības, testēšana un degšanas pamatprincipi.
7.Mašīnu un iekārtu novecošanās un dilšana. Berzes veidi.
8.Eļļu viskozitāte. Viskozitātes indekss. Eļļu piedevas.
9.Motoreļļu un transmisiju eļļu klasifikācija. Eļļu īpašību testi – 2 h
10.Industriālo eļļu klasifikācija.
11.Divtaktu motoru eļļas.
12.Ziežu iegūšana, raksturojums, klasifikācija.
13.Eļļu un ziežu novecošanās un kvalitātes zaudēšana.
14.Tehniskie šķidrumi. 2. kontroldarbs: eļļu un tehnisko šķidrumu īpašības, klasifikācija un testēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošā ieskaite ar atzīmi. Visiem laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem, kontroldarbiem - uzrakstītiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Gatavošanās kontroldarbiem un laboratorijas darbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu vērtējuma. Atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Pamatliteratūra
1. Ķirsis M., Slics A. Degvielas un eļļas spēkratiem. Jelgava, 2012. 240 lpp. 2. Ķirsis M. Spēkratu ekspluatācijas materiāli. Jelgava. 2007. 200 lpp. 3. Lubricants and Lubrication. Edited by T.Mang, W.Dresel. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 850 p. 4. Caines A., Haycock R. Automotive lubricants reference book. London, Warrendale, PA: Profesional Engeneering Publishing, 2004. 720 p.
Papildliteratūra
1. Biķernieks V.. Automobiļu ekspluatācijas materiāli. Rīga: Mans Īpašums, 1997. 128 lpp. 2. Egle Z. Degvielas un eļļas. Rīga: Liesma, 1974. 263 lpp. 3. Owen K., Coley T. Automotive fuels reference book. Warrendale: SAE, 1995. 963 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Insight – The fuel and lubricant additives industry journal from Infineum International Ltd. Pieejams: http://www.infineuminsight.com/insight
2. BP Amoco statistical review of World energy. 3. ACEA Oil Sequences.
Piezīmes
Studiju kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” pilna un nepilna laika studijās.