Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mazie atgremotājdzīvnieki
Kursa kods LauZ3155
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais auditoriju stundu skaits 96
Lekciju stundu skaits 48
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, prof. Daina Kairiša
lauksaimniecības maģistrs, lekt. Elita Aplociņa

Kursa anotācija
Studiju kursa apguve dos iespēju orientēties kazkopības un aitkopības nozaru situācijā Latvijā un citviet Eiropā, pavērs iespējas izprast kazu un aitu ēdināšanas un turēšanas īpatnības, kas pamatotas ar daudzveidīgās produkcijas ieguvi. Palīdzēs izprast ganāmpulkos veicamā ciltsdarba nozīmi ienākumu palielināšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst pamatzināšanas par mazo atgremotāju (kazu un aitu) bioloģiskajām īpatnībām, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem.
Studenti prot izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem piemērotās turēšanas tehnoloģijas, aizpildīt nepieciešamo pamatdokumentāciju, novērtēt produkcijas kvalitāti raksturojošos lielumus. Studiju kursa apguves rezultātā, studenti ir kompetenti izvērtēt kazu un aitu šķirņu piemērotību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas, konsultēt dzīvnieku turētājus kazu un aitu turēšanas un ēdināšanas jautājumos, kā arī veikt ciltsdarbu konkrētās sugas dzīvnieku ganāmpulkos.
Kursa plāns
1 Kazkopības saimnieciskā nozīme. Kazkopības produkcijas veidi. Kazu identifikācija, dokumentācija.j
2 Mājas kazu izcelšanās un attīstības vēsture. Kazu šķirnes. Kazu ganāmpulku struktūra.
3 Kazu eksterjers. Izlase un atlase. Atražošanas plānošana. 1. kontroldarbs. Latvijā audzēto kazu šķirņu raksturojums.
4 Kazu audzēšanas paņēmieni.
5 Kazu turēšana un kopšana. Kazu mītnes.
6 Kazu aplecināšana un atnešanās. 2. kontroldarbs. Kazu eksterjera lineārā vērtēšana.
7 Kazu un kazlēnu ēdināšana. Barības vielu vajadzības aprēķināšana, barības devu satādīšana un analīze.
8 Kazu piens un piena produkti. Piena pārraudzība. Piena kvalitātes analīze.
9 Aitkopības tautsaimnieciskā nozīme. Aitu ganāmpulku reģistrs, tā uzturēšana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana.
10 Aitu bioloģiskās īpatnības. Aitu šķirnes, to iedalījums un izmantošana.t
11 Vilnas histoloģiskā un morfoloģiskā uzbūve.
12 Ciltsdarbs aitkopībā. 3. kontroldarbs. Latvijā audzēto aitu šķirņu raksturojums un izplatība..
13 Aitkopības tehnoloģija. Ganāmpulka veidošana un tā struktūra. Dažādu aitu grupu formēšanas īpatnības.
14 Aitu ēdināšanas un turēšanas tehnoloģija. Jēru piebarošana. Citu valstu pieredze jēru izaudzēšanā līdz atšķiršanai.
15 Aitu ganāmpulka apgrozības plāna sastādīšana. 4. kontroldarbs. Dažāda vecuma un dzimuma aitu vērtēšana. 16 Aitkopības produkcijas ieguves un realizācijas plānošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgs vērtējums kontroldarbos un semināros, nokārtots akumulējošais eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp.
2. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. LLU. Rīga: Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
3. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp. 4. Sprūžs J. Kazkopības ABC. Jelgava: LLU, 1996. 100 lpp.
Papildliteratūra
1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki: LLKC, 2004. 363 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598. 2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 - 5164.
Piezīmes
Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” kvalifikācijas "Ciltslietu zootehniķis" ieguvei pilna un nepilna laika studijās.