Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Bioķīmija
Kursa kods Ķīmi2021
Zinātnes nozare Ķīmija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 21/03/2018
Atbildīgā struktūrvienība Ķīmijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Velga Miķelsone

Priekšzināšanas
Ķīmi1002, Neorganiskā ķīmija
Ķīmi1011, Organiskā ķīmija I
Ķīmi2001, Analītiskā ķīmija
Ķīmi2007, Organiskā ķīmija II
Ķīmi3001, Fizikālā un koloidālā ķīmija I
Ķīmi4001, Fizikālā un koloidālā ķīmija II
Kursa anotācija
Bioķīmija pēta dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un vielu maiņas procesu ķīmiskās norises. Bioķīmijas kursā aplūko atsevišķu barības sastāvdaļu bioķīmiskās pārvērtības, galveno uzsvaru liekot uz kopsakarību apzināšanu starp visiem vielu maiņas procesiem un to regulēšanu organismā. Šo procesu norises un regulācijas izpratne veido nepieciešamo zināšanu bāzi pārtikas tehnoloģijas speciālistu profesionālai darbībai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Zināšanas. Spēj parādīt ar bioķīmiju saistītiem jautājumiem raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, kā arī bioķīmijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. Izpratne par zinātniski pētnieciskā darba pamatiem. Pārzin dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un vielu maiņas procesu ķīmiskās norises, atsevišķu barības sastāvdaļu bioķīmiskās pārvērtības, kopsakarības starp visiem vielu maiņas procesiem un to regulēšanu organismā – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. kontroldarbi.
2.Prasmes.Spēj izmantot bioķīmijas teorētiskos pamatus, veikt inovatīvu un pētniecisku darbību jaunu pārtikas produktu izstrādē un analīzē, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus ar pārtikas zinātnes nozares saistītajām profesijām bioķīmijas jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. Zinātniski pētnieciskā darba iemaņas. - 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. laboratorijas darbi.
Kompetence. Spēj patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas bioķīmijas jomā pārtikas zinātnes nozares saistītajās profesijās. Izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un, izmantojot bioķīmijas zināšanas, piedalīties pārtikas zinātnes nozares zinātniski pētnieciskās un profesionālās jomas attīstībā. –Laboratorijas darbu protokolu noformēšana, rezultātu apstrāde, analīze, izvērtēšana un aizstāvēšana. Literatūras un zinātniskās literatūras studijās spēj iegūt informatīvo materiālu kursa darba izstrādāšanai, sava viedokļa argumentēšanai un prezentēšanai studiju kursā Uztura fizioloģija.
Kursa saturs(kalendārs)
1.1. Dzīvo organismu ķīmiskais sastāvs.- 1.l.d. Aminoskābju kvalitatīva noteikšana hromatogrāfiski.
2.2. Ģenētiskās informācijas uzkrāšana un pārnese. - 2. l. d. Muskuļaudu olbaltumvielu frakciju izdalīšana. 1. kontroldarbs.
3.3. Enzīmi. Enzīmi pārtikas rūpniecībā. - 3.l.d. Rauga nukleoproteīnu hidrolīze un hidrolīzes produktu pierādīšana. 2. kontroldarbs.
4.4. Uzturvielu noārdīšanās posmi. Bioloģiskā oksidēšana.- 4. l.d. Oksireduktāzes svaigos un termiski apstrādātos produktos. 3. kontroldarbs.
5.5. Ogļhidrātu vielu maiņa 1. daļa. - 5. l.d. Siekalu un graudu amilāzes īpašības. Enzīmu darbības atkarība no temperatūras. Saharāzes specifiskums. 4. kontroldarbs.
6.6. Ogļhidrātu vielu maiņa 2. daļa. Rūgšanas reakcijas - 6. l.d. Laktozes satura noteikšana pienā. 5. kontroldarbs.
7.7. Lipīdu katabolisms. Tauku bojāšanās.- 7. l.d. Peroksīdu skaitļa noteikšana taukos. 6. kontroldarbs.
8.8. Lipīdu anabolisms.- 8. l.d. Ketonvielu noteikšana urīnā. 7. kontroldarbs.
9.9. Olbaltumvielu katabolisms - 9. l.d.. Kuņģa sula. Olbaltumvielu sagremošana ar pepsīnu un tripsīnu. 8. kontroldarbs.
10.10. Olbaltumvielu anabolisms. Gēnu inženierijas vēsture un attīstība. - 10. l.d. Žults. Pankreasa lipāzes īpašības. 9. kontroldarbs.
11.11. Ūdens loma un maiņa organismā.- 11. l.d. Olbaltumvielu maiņas gala produktu urīnvielas un urīnskābes īpašības. Urīnvielas hidrolīze ar NaOH un ureāzi. Adrenalīns.
12.Minerālvielu maiņa.-12. l.d. Muskuļaudu ekstraktvielu izdalīšana un pierādīšana. 10. kontroldarbs.
13. Vielu maiņas hormonālā regulācija. 13. l.d. Olbaltumvielu noteikšana pienā.
14.14. Aizkuņģa dziedzera hormoni un cukura diabēts. -14. l.d. Kazeinogena izdalīšana no piena. 11. kontroldarbs.
15. Taukos un ūdenī šķīstošie vitamīni vielu maiņas procesos.-15. l.d. C vitamīna kvantitatīva noteikšana augļos un saknēs. 16. Vielu maiņas kopsakarības.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
•jautājumi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
•jautājumi par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām. Lai varētu kārtot eksāmenu, visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Informācijas, literatūras un zinātniskās literatūras studijas, gatavošanās kontroldarbiem, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde, analīze un izvērtēšana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmenu, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi. Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmenu var nekārtot un eksāmena vērtējumu pielīdzina vidējam aritmētiskajam no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Pamatliteratūra
1.Nelson D. L. Lehninger principles of biochemistry: University of Wisconsin-Madison. 7th edition. New York, NY: W.H. Freeman and Company; Houndmills, Basingstoke: Macmillan Higher Education, 2017. I45 lpp
2.McKee T., McKee J.R. Biochemistry: the molecular basis of life. Oxford, New York: Oxford University Press, 2012. 752 p.
3.King M. W. Integrative Medical Biochemistry. Indiana University School of Medicine and Center for Regenerative Biology and Medicine. New York: McGraw Hill Education Medical Terre Haute, Indiana,, 2014. 1871 p.
4.Robert K.Murray, David A.Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennely, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil, „Harper's Illustrated Biochemistry, the twenty-ninth edition”, University of California, San Francisco,2012. 1125 p.
5.Gropper S. Advanced nutrition and human metabolism. Florida Atlantic University, Auburn University University of Delaware, Timothy P. Carr, University of Nebraska-Lincoln. 7th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2017. Biochemistry 5th ed., / : Belmont, CA: Cengage Learning, 2013. 1169 p. 6.Miķelsone V. Bioķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 197 l.
Papildliteratūra
1.Biochemistry Lippincot Ilustrated Rewievs. 7 ed. Philadelphia, Wolters Kluver, 2017. 567 p. Ir LLU FB 1 eks.
2.Eskin N.A.M. Biochemistry of foods. 3rd edition. Edited by N.A.M. Eskin and F. Shahidi. Amsterdam: Academic Press, an imprint of Elsevier, 2013. 565 p. E-grāmata (PDF) Pieejama datubāzē EBSCO eBook Academic Collection
3.Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. Berlin etc.: Springer–Verlag, 2009. 1070 p.
4.Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU. Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp. 5.Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU; Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.The Journal of Physiology and Biochemistry. Published by Springer. ISSN (printed): 1138-7548. ISSN (electronic): 1877-8755. Anotācijas LLU FB datubāze SpringerLink 2.The International Journal of Biotechnology & Biochemistry. Published by Research India Publications. ISSN: 0973-2691. Pieejams arī: http://www.ripublication.com/ijbb.htm 3.International Journal of Biochemistry & Cell Biology. Published by Elsevier Science. ISSN:1357-2725. Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect.
Piezīmes
Obligāts kurss PTF Pārtikas kvalitātes un inovācijas studiju programmas 3. semestrī.