Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Sistēmu teorija
Kursa kods InfT5040
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 112
Kursa apstiprinājuma datums 26/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. sc. ing., prof. Pēteris Rivža

Priekšzināšanas
Mate2033, Matemātiskā statistika
Mate1003, Matemātika I
Mate2010, Diskrētā matemātika
Kursa anotācija
Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: sistēmu zinātne un tās specifiskās metodes, sistēmu teorijas pamatjēdzieni, sistēmu definēšanas galvenie koncepti, sistēmiskas domāšanas pamatelementi, sistēmu diagramma, sistēmas ārējā vide un tās noteikšanas principi, sistēmas robeža, sistēmu klasifikācijas, sistēmu hierarhija, sistēmu struktūras un to matemātiskie modeļi, kibernētikas pieeja sistēmiskai domāšanai, sistēmu vadība un pārvaldība, vaļēja un slēgta kontūra sistēmas, blokdiagramma, atgriezeniskā saite un tās tipi, vadības sistēmas pamatelementi, vadības objekta stabilitāte un nestabilitāte, sistēmu sarežģītība, varbūtīgums un pašregulēšanās, un atbilstošie analīzes līdzekļi, sistēmu likumi un principi, sistēmu modelēšanas pamatprincipi, modeļu klasifikācija, analītiskie, statistiskie un imitācijas modeļi, tehnisku un programmatūras sistēmu dzīves cikli.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par sistēmu teorijas pamatjēdzieniem, sistēmu diagrammām, sistēmu klasifikāciju, sistēmu struktūras analīzi, sistēmu teorijas un vadības principiem, sistēmu modelēšanu un projektēšanu.
• prasmes izmantot sistēmu teorijas metodes sistēmu struktūras analīzē un sistēmu modelēšanā. • kompetences izmantot apgūtās sistēmu teorijas metodes maģistra darba izstrādē.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Sistēmu teorijas pamatjēdzieni.
2 Sistēmas struktūras matemātiskie modeļi.
3 Sistēmas struktūras analīze.
4 Sistēmu vadība.
5 Sistēmpieeja sistēmu izstrādē.
6 Sistēmu modelēšana.
7 Sistēmu modelēšana.
8 Iepazīšanās ar Matlab un Simulink modelēšanas vidi.
9 Nepārtrauktu un diskrētu sistēmu modelis.
10 Modeļu noskaņošana un pārbaude.
11 Galīgo automātu modelēšana ar Stateflow.
12 PID regulatoru modelēšana.
13 Mehatronikas sistēmu modelēšana.
14 Masu apkalpošanas sistēmas.
15 Masu apkalpošanas sistēmu modelēšana ar SimEvent. 16 Individuālo darbu aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pirms eksāmena kārtošanas studentam ir jānodod, izstrādāts patstāvīgais darbs, kura izstrāde tiek kontrolēta semestra laikā.
Pamatliteratūra
1. Niklas Luhmann Introduction to Systems Theory , Polity; 1 edition , 2012, 300 pp.
2. Ludwig Von Bertalanffy General System Theory: Foundations, Development, Applications (Penguin University Books),2003, 296 pp. 3. James Dabney, Thomas L. Harman Mastering Simulink 4, Prentice Hall, 2004,412 pp.
Papildliteratūra
1.Whitten J. Systems Analysis and Design Methods. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005.
2.Agam Kumar Tyagi MATLAB and SIMULINK for Engineers, OUP India, 2012., 492pp.
3.Steven T.Karris Introduction to Simulink: With Engineering Applications, Orchard Publications, 2011, 676 pp. 4.Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользователя. Москва: СОЛОН-Пресс, 2004. 767 c.
Piezīmes
Obligātais kurss ITF maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”.