Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Diskrētās biosistēmas
Kursa kods InfT3014
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 12/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Egils Stalidzāns

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Datorsistēmas balstās uz diskrētiem notikumiem – darbībām ar informācijas vienībām. Biosistēmu diskrētums tiek uzsvērts dažādos diskrētos molekulāros notikumos šūnu iekšienē metabolisma, komunikācijas un signalizācijas procesos. Tiek analizēti biosistēmu darbības principu pārneses iespējas uz skaitļošanas tehnoloģijām, kā arī bioloģisku sistēmu pielietošana skaitļošanas vai datu glabāšanas realizācijai. Tiek apskatīts arī biodatora jēdziens.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par līdzībām starp bioloģiskajām un skaitļošanas sistēmām informācijas pārstrādes un glabāšanas ziņā;
• prasmes novērtēt informācijas apstrādes procesu līdzības neatkarīgi no to izpildes mehānismu īpatnībām; • kompetence adaptēt biosistēmas pielietotus informācijas apstrādes principus skaitļošanas uzdevumu risināšanai, izveidot to matemātisko aprakstu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Stohastisko un deterministisko dinamisko modeļu salīdzināšana.
2 Stohastisko un deterministisko dinamisko modeļu salīdzināšana.
3 Stohastisko un deterministisko dinamisko modeļu salīdzināšana.
4 Stohastisko un deterministisko dinamisko modeļu salīdzināšana.
5 Mutācijas un krustmijas procesu modelēšana.
6 Mutācijas un krustmijas procesu modelēšana.
7 Mutācijas un krustmijas procesu modelēšana.
8 Diskrēta rauga metabolisma modeļa analīze.
9 Diskrēta rauga metabolisma modeļa analīze.
10 Diskrēta rauga metabolisma modeļa analīze.
11 Mutācijas un krustmijas procesu modelēšana.
12 Diskrēts signalizācijas tīkla modelis.
13 Diskrēts signalizācijas tīkla modelis.
14 Diskrēts signalizācijas tīkla modelis.
15 Diskrēts signalizācijas tīkla modelis. 16 Diskrēts signalizācijas tīkla modelis.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāts un aizstāvēts praktiskais darbs.
Pamatliteratūra
1. Forbes N., Imitation of Life. How biology is inspiring computing. Massachusets: MIT Press Cambridge, 2005.
2. Selga T., Šūnu bioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 343 lpp.
3. Palsson B.O. Systems Biology: Properties of Reconstructed networks. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 4. Wagner A., Robustness and Evolvability in Living Systems Princeton University Press, 2005.
Papildliteratūra
1. Szallasi Z., Stelling J., Periwal V. System Modelling in Cell Biology from concepts to nuts and bolts, MIT Press, 2006. 2. Kratz R.F. Molecular and Cell Biology for Dummies. Wiley Publishing Inc.
Piezīmes
Virziena speciālais kurss ITF studentiem, akadēmiskā studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”.