Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Inženierģeoloģija
Kursa kods Ģeol4002
Zinātnes nozare Ģeoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 08/10/2013
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geol., doc. Ilze Vircava

Priekšzināšanas
Ģeol4001, Inženierģeoloģija
Kursa anotācija
Iepazīšanās ar inženierģeoloģiskajām lauku darbu metodēm un paņēmieniem un praktisko iemaņu un paņēmienu apgūšana grunšu tipu noteikšanā un to īpašību novērtēšnā lauka apstākļos. Sistemātiska novērojumu veikšana un datu ievākšana ģeoloģisko griezumu un karšu sastādīšnai un atskaišu rakstīšana inženierģeoloģisko apstākļu novērtēšanai. Iegūto mērījumu datu interpretācija, lai izprastu sakarības starp pētītās teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, reljefu, ģeoloģiskaijiem procesiem, gruntīm un būvniecības apstākļiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratne par gruntīm, grunšu tipiem, dabā noritošajiem ģeoloģiskajiem procesiem.
• Prasmes, izmantojot inženierģeoloģiskās pētījumu metodes, novērtēt vietas inženierģeoloģiskos apstākļus: ģeoloģisko uzbūvi (grunšu veidu, sagulumu apstākļus, hidroģeoloģiskās īpatnības, ģeoloģiskos procesus) un tās piemērotību celtniecības veikšanai. • Kompetence, spēja kritiski izvērtēt būvpamatnes inženierģeoloģiskos aspektus, noteikt preventīvos pasākumus grunšu stiprināšanai vai ģeoloģisko procesu novēršanai.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Pētījuma vietas inženierģeoloģiskā izpēte. Eksodinamisko procesu izvērtējums, urbumu trases ierīkošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaiti ir iespējams kārtot, ja ir paveikti pasniedzēja uzdotie lauku un kamerālie darbi, atbilstoši noteikumiem sagatavota un noformēta prakses atskaite. Prakse tiek ieskaitīta pēc atskaites aizstāvēšanas.
Pamatliteratūra
1. Noviks G. Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1998. 46 lpp. 2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. Kārkliņa A. red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
Papildliteratūra
1. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 328 lpp. 2. Āboltiņš O. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 127 lpp.
Piezīmes
Obligātais kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība".