Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Automatizācija
Kursa kods ETeh4001
Zinātnes nozare Elektrotehnika (nav zn)
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 14/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu habilitētais doktors, prof. Genādijs Moskvins

Kursa anotācija
Apgūstot kursu studenti iegūs zināšanas par automātikas iekārtu pamatelementiem, tehnoloģisko parametru devējiem (temperatūras, līmeņa, foto, stāvokļa, mitruma, vielas sastāva),relejiem (veidi, uzbūve), speciālas nozīmes relejiem (ar laika aizturi, magnētiskie palaidēji ),procesu automatizācijas pamatshēmām (temperatūras, līmeņa, stāvokļa, apgaismojuma kontrolei un regulēšanai), automātiskās vadības shēmām un. Ierīcēm tehnoloģisko procesu automatizācijai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1) Zināšanas - ražošanas, pārtikas rūpniecības lauksaimniecības tehnoloģisko objektu, iekārtu un procesu analīzes un sintēzes, automatizēto procesu, mašīnu un elementu projektēšanas un aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšana un optimizācija, matemātisko modeļu un fizikālo procesu apzināšana, pielietošanas iespēju analīzes un darbības kvalitātes uzlabošanas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā;
2) prasmes - izvēlēties un pamatot tehnoloģisko procesu, iekārtu, mašīnu un elementu automatizācijas komponentes, optimālos darba režīmus, analizēt automatizētos procesus, sastādīt, saslēgt un eksperimentāli pārbaudīt automatizēto un automātisko procesu elektriskās funkcionālās un elektropiedziņas blokshēmas, veikt teorētiskos aprēķinus, novērtēt automatizēto procesu kvalitāti. 3) kompetence - automatizēto procesu un iekārtu vadības principa un optimālo režīmu izvēlē, darbības kvalitātes novērtēšanā un tās uzlabošanas risinājumu izvēlē.
Kursa plāns
1 Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamatjēdzieni. Automatizētās un automātiskās vadības sistēmas.
2 Automatizācijas objekti un vadības principi. Paradigma. Automātikas elementu klasifikācijas
3 Principiālās un funkcionālās shēmas. Elementu grafiskie apzīmējumi.
4 Automatizēto un automātisko sistēmu uzbūves principi. Atgriezeniskā saite.
5 Ieejas elementi, starpelementi un izejas elementi.
6 .Signālu pastiprinātāji un pārveidotāji. Izpildmehānismi un izpildierīces
7 Releji un palaidēji. Speciālas nozīmes releji
8 Tehnoloģisko parametru kontroles devēji.
9 Vielas daudzuma un līmeņa kontroles devēji.
10 Ierīces ražošanas procesu automatizācijai un kontrolei.
11 Vielas kvalitātes un atbilstības kontroles automatizācija. Elektroniskais "deguns" un elektroniskā "mēle".
12 Automātikas shēmas un to pielietojumi.
13 Tehnoloģiska procesa parametru automātiska uzturēšana noteiktajā diapazonā.
14 Faziloģika un Ešbija princips automātikā.
15 Intelektuālas automātiskās mērīšanas un dozēšanas ierīces. 16 Automatizācijas ekonomiska efekta un efektivitātes novērtēšana, attīstības aktualitātes un perspektīvas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Savlaicīgi izstrādāti un ieskaitīti visi laboratorijas darbi, nokārtota teorētiskā ieskaite, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs.
Pamatliteratūra
1. Moskvins G. Automatizācija. Mācību grāmata - ISBN 978-9984-784-81-6, Jelgava: LLU. 2008. 120 lpp.
2. Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Tehnoloģisko iekārtu automatizācija. 2008. 60 lpp. 3. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. 2008. 395 lpp.
Papildliteratūra
1. Moskvins G. Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas. Mācību grāmata. -ISBN 978-9984-784-62-5, Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
2. Šnīders A. Tehnoloģisko procesu automatizācijas teorētiskie pamati. Jelgava, LLA, 1986. 67 lpp. 3. Goldreich Oded. Computational Complexity: a Conceptual Perspective. Cambridge University Press, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Enerģētika un automatizācija. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.
2. Literature for Process Automation. [tiešsaiste]. [skatīts15.02.2011]. Pieejams: http://www.pepperl-fuchs.us/usa/en/3544.htm 3. Process Automation. [tiešsaiste]. [skatīts15.02.2011]. Pieejams: http://www.pepperl-fuchs.us/usa/en/43.htm
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts PTF profesionālā bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.