Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Elektromagnētiskie pārejas procesi
Kursa kods Ener4009
Zinātnes nozare Enerģētika (nav zn)
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Aigars Laizāns

Kursa anotācija
Studiju kursā tiek piedāvāts iegūt ieskatu par pārejas procesu pamatnostādnēm, avotiem - īsslēgumiem, to veidiem, cēloņiem un sekām. Tiek padziļināti pētīts sinhronās mašīnas pārejas process, ņemot vērā normālus darba apstākļus un pēkšņa īsslēguma gadījumu. Kursa klausītāji apgūst aprēķinu metodes īsslēguma strāvas, tās periodiskās, aperiodiskās komponentes un triecienstrāvas aprēķiniem dažādiem īsslēguma veidiem dažāda sprieguma tīklos, kā arī asinhronās mašīnas pārejas procesus īsslēguma gadījumā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par pārejas procesu elektroiekārtās un tīklos, to iemesliem, riskiem, un novēršanu - teorētiskie un praktiskie aspekti;
• prasmes - izvēlēties elektroietaisei atbilstošu darbības stratēģiju, lai minimizētu pārejas procesu ietekmi uz tā darbību; • kompetence - elektroietaišu atbilstošas ekspluatācijas nodrošināšana, elektroietaišu sistēmu savstarpējās salāgotības un mijiedarbības izvērtējums, ieteikumi to izveidē.
Kursa plāns
1 Pārejas procesu pamatnostādnes. Īsslēgumu veidi, cēloņi un sekas
2 Sinhronās mašīnas (SM) virspārejas un pārejas process pēkšņa īsslēguma gadījumā
3 Īsslēguma strāvu oscilogramma. SM EDS un pretestības
4 Strāvu raksturs SM tinumos īsslēguma gadījumā.
5 Periodiskā un aperiodiskā īsslēguma strāva. Triecienstrāva
6 Asinhronās mašīnas pārejas process un parametri.
7 Trīsfāžu īsslēguma strāvas periodiskās komponentes aprēķins. Ekvivalentās shēmas.
8 Ekvivalento pretestību un EDS aprēķins līnijām, transformatoriem, reaktoriem u.c.
9 Triecienstrāvas, ķēdes laika konstantes, aperiodiskās komponentes aprēķins. .
10 Divfāžu īsslēguma strāvas aprēķins.
11 Īsslēguma jauda.
12 Vienfāzes īsslēguma strāvas aprēķins. .
13 Simetrisko komponenšu metode. Kompleksās aizvietošanas shēmas dažādiem īsslēguma veidiem
14 Tīkla elementu nullsecības parametri.
15 Īsslēguma strāvu aprēķins 0,4 kV tīklā (trīsfāžu un vienfāzes īsslēgumu gadījumā). 16 Vienfāzes zemesslēguma strāvas aprēķins 6…20 kV tīklos ar izolētu neitrāli.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Patstāvīgie darbi, ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 2.daļa. 2006. 142 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibu-materiali/Elektrikis/Elektroapgaade. 2.dala.pdf 2. Shenkman, A.L. Transient analysis of electric power circuits handbook. Springer, 2005. 569 p.
Papildliteratūra
1. Elektroapgāde. J.Gerharda redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1989. 329 lpp.
Piezīmes
Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.