Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Elektroapgāde un tarifi
Kursa kods Ener4003
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Elektroapgāde
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Indulis Straume

Priekšzināšanas
ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika
ETeh4037, Teorētiskā elektrotehnika I
ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II
Fizi1009, Fizikas pamati
Fizi2032, Fizika I
Fizi2033, Fizika II
Mate2035, Matemātika IV
Kursa anotācija
Kurss aptver pamatjēdzienus lauksaimniecības ražotņu elektroapgādē, ārējos un iekšējos elektrotīklus un to aprēķinu, sprieguma regulēšanas veidus, īsslēguma strāvas, pārspriegumus un aizsardzību no tā. Tiek apgūta elektroapgādes sistēmu aparatūra, elektroapgādes drošums. Analizēti tarifi, enerģijas taupīšana un racionāla izmantošana, energoiekārtu tehniski ekonomiskais raksturojums.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pārzina elektroapgādes sistēmu uzbūvi un elektropārvades līniju parametrus, apgādes drošumu un aparatūras uzbūvi un pielietošanu - 1. un 2. kontroldarbs.
Spēj veikt elektroapgādes sistēmas elementu inženieraprēķinus, un atbilstoši tiem izvēties elementu parametrus – 1.-3. mājas darbi. Kompetences: izvēlēties patērētāja prasībām atbilstošus elektroapgādes sistēmas parametrus un iekārtas, novērtēt to darbību, pamatot elektroenerģijas tarifus, to piemērošanu energoobjektiem - mājas darbi, eksāmens.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Elektroapgādes tīklu shēmas, patērētāji, elektroenerģijas kvalitāte.
2. Elektroapgādes līnijas elementi - vadi, kabeļi, balsti, izolatori. Vadu un kabeļu parametri.
3. Tīkla transformatori - uzbūve, dzesēšanas sistēmas.
4. Sadalnes, un to iekārtas - jaudas slēdži, atdalītāji, pārsprieguma novadītāji.
5. Neitrāles darba režīmi.
6. Jaudas un elektroenerģijas zudumi, to aprēķini, un zudumu novēršanas metodes.
7. Sprieguma zudumi un to aprēķins.
1. kontroldarbs. Ievads par elektroapgādes struktūru, elektropārvades tīklu elementi un iekārtās, neitrāļu darba režīmi, sprieguma, jaudas un elektroenerģijas zudumi.
8. Vadu šķērsgriezuma laukuma izvēle: pēc ekonomiskiem apsvērumiem.
9. Vadu šķērsgriezuma laukuma izvēle: pēc pieļaujamā sprieguma krituma.
10. Vadu silšana un to izvēle pēc pieļaujamās temperatūras.
11. Drošinātāji un automātslēdži. Selektivitāte.
12. Elektroapgādes sistēmu iedalījums pēc zemēšanas veida un to kontūru aprēķini.
13. Pārspriegumu veidi un pārsprieguma aizsardzības iekārtas.
14. Tarifi un to ietekmējošie faktori. 2. kontroldarbs. Vadu šķērsgriezumu aprēķinu metodes, zemēšanas un pārsprieguma aizsardzības iekārtas, tarifi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstisks eksāmens.
Eksāmenā četri jautājumi. Visiem mājas darbiem ir jābūt izpildītiem, kontroldarbiem ieskaitītiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.mājas darbs. Vadu šķērsgriezuma laukuma aprēķins, ņemot vērā vienu šķērsgriezuma laukumu visai līnijai.
2.mājas darbs. Vadu šķērsgriezuma laukuma aprēķins, ņemot vērā vada materiāla ekonomiju. 3.mājas darbs. Vadu šķērsgriezuma izvēle sazarotam elektriskajam tīklam.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% testu jautājumu ir atbildēti pareizi.
Mājas darbu uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darbu uzdevumos noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.
Pamatliteratūra
1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2007. 479 lpp. 2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342 lpp.
Papildliteratūra
1. Overvoltage protection. OBO Bettermann GMBH&CO katalogs. 122 p. 2. Руководство по решению задач по курсу Электроснабжение. Мockвa: МЭИ, 1998. 85 с. 3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) ar padomes 2003.gada 29.janvāra lēmumu Nr.34 apstiprināta “Elektroenerģijas realizācijas gala tarifa aprēķina metodika”. Rīga, 2003. 10 lpp.
Piezīmes
Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.