Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Biznesa plānošana un statistika I
Kursa kods Ekon3007
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Statistika
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uztura katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., Viesturs Rozenbergs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas, kas nepieciešamas biznesa plāna sastādīšanai ēdināšanas un viesnīcu nozarē - ražošanas un produkta virzības plānošana, riska analīze; naudas plūsma, peļņas - zaudējumu aprēķins, nolietojums, procentu rēķini, bilances plānošana u.c., kā arī tiek apgūtas datu iegūšanas un reprezentatīvās paraugkopas izveidošanas iemaņas, statistiskās metodes un to pielietošana biznesa plānošanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
pēc kursa studijām studentam būs
• zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem biznesa plānošanā ēdināšanas un viesnīcu nozarē
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un izmantot praktiskajā darbā pamatzināšanas – sastādīt biznesa plānu, t.sk. finanšu aprēķinus - naudas plūsmas, peļņas - zaudējumu aprēķina un bilances plānu viesnīcai un restorānam • kompetence pieņemt lēmumus par finansējuma izvēlētā atmaksas grafika atbilstību uzņēmuma saimnieciskās darbības iespējām.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Ēdināšanas un viesnīcu mērķauditorijas segmentācijas pamatprincipi.
2 Darba un apkalpošanas laika plānošana. Plānošanas matemātiskie pamati un tehniskie līdzekļi.
3 Biznesa nišas pamatojums. Mārketinga pētījumi. Misijas izstrāde ēdināšanas un viesnīcu biznesā.
4 Tehnoloģiskās plānošanas vienkāršotā pieeja kā biznesa plāna sastāvdaļa.
5 Biznesa plāna saturs. Plāna aprakstošā daļa. Finanšu plāns.
6 Restorāna plānošana. Koncepcijas izvēle. Tehniskais nodrošinājums. Iekārtas un inventārs.
7 Ēdināšanas uzņēmuma energoresursu, gāzes un citu resursu apgādes plānošana.
8 Picērijas, beķerejas, kafetērijas un citu specifisko uzņēmumu darbības plānošanas īpatnības.
9 Finansējums. Investīcijas un kredīts. Procentu rēķini.
10 Kredīta atmaksa ar vienādu pamatsummas atmaksu.
11 Tagadnes un nākotnes vērtības. Ieguldījumu atmaksāšanās plānošana.
12 Izmaksu plānošana sabiedriskajā ēdināšanā. Nepabeigtā ražošana.
13 Cenu plāns un ražošanas plāns.
14 Ienākumu un izmaksu prognoze.
15 Ieņēmumu un izdevumu prognoze. 16 Biznesa plāna programmas un veidnes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem un izstrādātiem mājas darbiem.
Pamatliteratūra
1. Rurāne M.Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana / Marita Rurāne. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
2. Alsiņa R. Uzņēmējdarbības plānošana: māc. līdz. ekonomikas profila bakalaura programmas neklātienes studijām / R. Alsiņa, G. Gertners ; RTU. 2001. 104 lpp.
3. Rurāne M. Finansu pārvaldība / Marita Rurāne. Rīga : Latvijas izglītības fonds, [2001] (Rīga : SIA Elpa-2) 281 lpp. 4. Alsiņa R. Mācies plānot! / Rasma Alsiņa. Rīga : Kamene, 2000. 75 lpp.
Papildliteratūra
1. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Российская Экономическая академия им. Г.В. Плеханова ; под ред. В.М. Попова. Москва: КноРус, 2002. 358, [1] с.
2. Start Your Own Restaurant (and Five Other Food Businesses) (Entrepreneur Magazine's Start Ups). Entrepreneur Press, 2011. 252 p. 3. Opening a Restaurant or Other Food Business Starter Kit: How to Prepare a Restaurant Business Plan & Feasibility Study: With Companion CD-ROM . -Atlantic Publishing Group Inc., 2004. 288 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407 - 2505.
2. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407 - 2041. 3. Forbes. - ISSN 1691 - 6018.
Piezīmes
Kurss iekļauts PTF ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmā.