Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Kognitīvā ainava
Kursa kods ArhiD016
Zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 42
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 26
Kursa apstiprinājuma datums 21/10/2014
Atbildīgā struktūrvienība Arhitektūras un būvniecības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Arhitektūras doktors, asoc. prof. Natalija Ņitavska
Arhitektūras doktors, prof. Daiga Zigmunde

Kursa anotācija
Kurss ir paredzēts BOVA augstskolu tīkla doktorantiem. Kursa galvenais mērķis ir veidot multidisciplināru, ar ainavas zinātnes jomu (ainavu arhitektūra un plānošana, mežzinātne, lauksaimniecība, tūrisms, vides zinātne, ģeogrāfija utt.) saistītu studentu grupu, lai noteiktu kognitīvo aspektu lomu katrā no iesaistītajām zinātnes jomām. Kognitīvajiem aspektiem ir būtiska loma ainavas izpētē, jo tie raksturo cilvēka uztveres specifiku, ko veido atmiņas, pieredze, sajūtas, vietas izjūta utt.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par ainavas izziņas metodēm un pieejām.
• Prasmes darboties multidisciplinārā grupā. Zinātniskā raksta izstrādē. Diskutēšanas, argumentācijas un viedokļa izklāsta prasmes. • Kompetence par ainavas kognitīvo aspektu lomu un izmantošanas iespējam ainavu zinātnē.
Kursa plāns
1 Tālmācības daļa. Iepazīšanās ar studiju kursa teorētisko daļu. E-studiju vidē pieejamo materiālu izpēte.
2 Tālmācības daļa. Eseju sagatavošana par kognitīvo aspektu nozīmi doktoranta pārstāvētajā zinātniskajā jomā.
3 Ievadlekcija. Tālmācības daļā sagatavoto eseju prezentēšana un diskusija.
4 Tematiskās lekcijas.
5 Mācību ekskursijas.
6 Darba semināri grupās. Dažādu ar ainavas kognitīvajiem aspektiem saistīto tēmu analīze.
7 Kopīga zinātniskā raksta izstrāde. 8 Noslēguma darba prezentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apmeklēta mācību ekskursija, lekcijas un veikts praktiskais darbs grupās kamerāli un lauka apstākļos, dalība grupu darba prezentācijā. Kopīga zinātniskā raksta izstrāde.
Pamatliteratūra
1. Bell S. Landscape: Pattern, Perception and Process. Taylor and Francis, 1999. 352 p. Elektroniski pieejams 2012.g. izd – www.books.google.com
2. Hemenway P. The Secret Code. The mysterious formula that rules art, nature, and science. Köln: EVERGREEN, 2008. 203 p.
3. Thompson I.H. Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon, 2000. 201 p. 4. Farina A. Ecology, Cognition and Landscape: Linking Natural and Social Systems. London: Springer, 2009. 161 p.
Papildliteratūra
1. Multifunctional Landscapes: Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management. Conference material. J. Brandt, B. Tress G. (ed.). Roskilde: Centre for Landscape Research, 2000. 264 p. 2. Palmer J. Research Agenda for Landscape Perception [tiešsaiste] [skatīts 15.10.2014.]. Pieejams: http://www.kolleg.loel.hs-anhalt.de/studiengaenge/mla/mla_fl/conf/pdf/conf2003/52palmer.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Landscape Research.[tiešsaiste] Journal of the Landscape Research Group Online ISSN 1469-9710. [skatīts 14.03.2014]. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/clar20/current 2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 2164-604X . [skatīts 14.03.2014]. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/rjla20#.UyLmzejiW70
Piezīmes
Kurss paredzēts dažādu, ar ainavas zinātni saistīto jomu doktorantiem.