Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Svešvalodas speckurss - angļu valoda
Kursa kods ValoD001
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 28/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, viesdoc. Daina Grasmane
Pedagoģijas doktors, asoc. prof. (Emeritus) Larisa Maļinovska

Kursa anotācija
Kursā paredzēts sistemātiski attīstīt prasmes, kas nepieciešamas sekmīgai zinātniski pētnieciskai darbībai. Programmā akcentēta zinātniskās rakstīšanas prasmju pilnveide, prezentācijas prasmju un mutvārdu prasmju - diskusijas un raitas runas prasmju- pilnveide, zinātniskās terminoloģijas apguve, atbilstīgas informācijas meklēšana un atlase, izmantojot autentisku zinātnisko literatūru. Doktorantu mācības auditorijā apvienotas ar viņu patstāvīgo darbu, tiek izmantotas dažādas metodes: lomu spēle, debates, diskusija, tekstu un leksisko vienību analīze u.c.Nodarbībās plaši izmanto IKT.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas:doktoranti iegūs informāciju par Eiropas Zinātnes kopējo telpu un izpratīs tās lomu. Pazīs un izpratīs zinātnisko stilu, ko izmanto zinātniskās publikācijās un konferenču prezentācijās angļu valodā. Prasmes: doktoranti pratīs izmantot zinātnisko stilu savos rakstos, prezentācijās un lietišķajā sarakstē. Pratīs atrast, izvērtēt un radoši izmantot autentisku zinātnisko literatūru angļu valodā savas pētnieciskās darbības vajadzībām. Pratīs apspriest, pamatot un risināt problēmas savā pētniecības jomā. Kompetence-doktoranti pratīs sekmīgi funkcionēt akadēmiskajā un profesionālajā vidē angļu valodā. Pratīs plānot, organizēt un īstenot savu studiju un pētniecisko darbību studiju kursa ietvaros izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Kursa plāns
1 Eiropas Zinātnes kopējā telpa (The European Research Area)i
2 Zinātniskais stils publikācijās un referātos
3 Zinātniskā pētījuma priekšlikuma pamatojums.
4 Zinātniskā raksta struktūra (IMRD). Anotāciju veidi. Kopsavilkums
5 Literatūras saraksta izveide ( APA stils, Harvardas stils)
6 Stenda referātu veidi un kritēriji
7 Powerpoint prezentācijas sagatavošanai
8 Zinātniskie žurnāli un prasības autoriem
9 Publikācijas recenzija
10 Ārvalstu stipendijas un granti. Konkursa pieteikums
11 Dalība starptautiskās konferencēs/ semināros - pieredze un turpmākās ieceres
12 Doktorantu vai viņu organizācijas dalība starptautiskos pētniecības projektos
13 CV un lietišķā sarakste ar ārvalstu pētniekiem.
14 Promocijas darba struktūra un plānotais saturs
15 Doktorantu Power Point prezentācijas par promocijas darba tematiku 16 Promocijas eksāmens
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklējums vismaz 80% apjomā; ieskaitīts patstāvīgais darbs- izlasītas ne mazāk par 120 lpp. zinātniskās literatūras,rakstveidā sagatavoti 6 kopsavilkumi par šo literatūru, apgūti ne mazāk par 250 nozares terminiem, sagatavota Pp prezentācija doktorantu zinātniskajai konferencei; reizi mēnesī nodarbībās prezentēts mutisks pārskats par bibliotekās vai internetā iegūto zinātnisko informāciju; uzrakstīts un nodarbībā prezentēts zinātniskā pētījuma priekšlikums, sagatavotas 4 lietišķas vēstules, publikācijas recenzija un ES prasībām atbilstīgs CV, uzrakstīta un prezentēta sava zinātniskā raksta anotācija; aktīva piedalīšanās nodarbībās. Semestra beigās- promocijas eksāmens. Doktorantiem, kuri sekmīgi uzstājušies ar prezentāciju angļu valodā starptautiskā zinātniskā konferencē LLU un kvalitatīvi sagatavojuši rakstu publicēšanai, promocijas eksāmena vērtējumu nosaka zinātņu prorektora apstiprināta komisija.
Pamatliteratūra
1. Calabrese R.The Elements of an Effective Dissertation and Thesis: A Step-By-Step Guide to Getting It Right the First Time. Marryland: Rowman and Littlefield Education Ltd., 2006,124 p. ISBN:1-57886-351-1.
2. Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper/ 3rd revised edn.(ed. Fink A.G. ). Sage Publications Inc., 2009, 272 p.ISBN-13: 97814129 71898.
3. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper/ 2nd revised edn. Cambridge University Press, 2008,178 p. ISBN-13: 9780521703932. 4. Smith P. Writing an Assignment: Effective Ways to Improve Your Research and Presentation Skills, 4th edn.,Oxford: How To Books Ltd., 2000,110 p. ISBN: 85703-654-9.
Papildliteratūra
1. Phrasebook for Writing Papers and Research in English [tiešsaite] http://www.englishforresearch.com 15.09.2011.
2. Kramiņa I. English for Research Activities: A Handbook for Researchers. Riga:The University of Latvia, 2007,116 p.ISBN: 9984-772-08-X. 3. Kramiņa I. Research Guidance: Explored and Explained.A Handbooh for Research Advisers. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009,116 p. ISBN: 978-9984-45-073-5.
Periodika un citi informācijas avoti
1. European Journal of Higher Education. Print ISSN: 2156-8235. Online ISSN: 2156-8243.
2. Journal for Educational Research Online. ISSN: 1866-6671. 3. The Journal of Higher Education.ISSN: 0022-1546.
Piezīmes
Studiju kurss ir iekļauts visās doktora studiju programmās 1. studiju gadā. Obligāts kurss.