Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Viesmīlības serviss
Kursa kods Citi3041
Zinātnes nozare Citi
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uztura katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., doc. Sandra Īriste

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina ar viesmīlības nozīmi tūrisma attīstībā, kā valsts, tā starptautiskā līmenī. Attīsta komunikācijas prasmes pakalpojumu sniegšanas jomā, uzsver uzņēmēja kā līdera lomas priekšrocības. Sniedz priekšstatu par savstarpējās sadarbības veidošanu organizācijas vadības līmeņos un sadarbībā ar viesi, kā arī par viesmīlības specifikācijām konkrētā sfērā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskiem un empīriskiem jautājumiem viesmīlībā. Ir pamatzināšanas saskarsmes psiholoģijā, konfliktu risināšanā, motivācijas jautājumos;
prasmes – prot integrēt iegūtās zināšanas, pielietot profesionālo terminoloģiju. Prot interpretēt darba rezultātus un formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus; kompetence – spēj patstāvīgi, un kritiski formulēt un analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas problēmas, spēj organizēt savu darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību par savu lēmumu rezultātiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievadlekcija.
2 Viesmīlība, tās vēsturiskā attīstība.
3 Viesmīlības darbinieks.
4 Viesmīlības servisa mārketings.
5 Servisa kvalitāte.
6 CRM sistēmas.
7 1. kontroldarbs. Lojalitāte.
8 Temperamenti. Raksturs.
9 Transakciju analīze.
10 Motivācijas teorijas.
11 2. kontroldarbs. Motivācijas teorijas.
12 Konflikti, to risināšana.
13 Konflikti, to risināšana.
14 Informācijas uztveres sistēmas.
15 Reklāma viesmīlībā. 16 3. kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Students saņem ieskaiti ar atzīmi, sekmīgi uzrakstot 3 kontroldarbus, izstrādājot un aizstāvot referātu, izpildot visus praktiskos darbus.
Pamatliteratūra
1. Bowie D. Hospitality marketing: an introduction. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 2004.
350 p.
2. Herbst D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
3. Ķestere I. Lietišķā etiķete :Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp. 4. Žvals R. Viesmīlības pamati. Rīga : Turība, 2006. 174 lpp.
Papildliteratūra
1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.
2. Knowles T. Hospitality management: an introduction. Harlow: Longman, 1998. 310 p. 3. Platace M. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. 175 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Psiholoģijas Pasaule: PP. Rīga: Daro Cēsis, 2003- ISSN 1691-0435.
2. Annas Psiholoģija: iepazīsti sevi un dzīvo labāk! Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 2243-688X. 3. Journal of the International Academy of Hospitality Research (JIAHR) Published by Digital Library and Archives. ISSN: 1052-6099.
Piezīmes
Kurss iekļauts Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmas obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.