Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augu fizioloģija
Kursa kods Biol3011
Zinātnes nozare Bioloģija
Zinātnes apakšnozare Augu fizioloģija
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 100
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., prof. Ina Alsiņa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par kokaugu šūnu bioķīmisko sastāvu, uzbūvi, organoīdiem, šūnu membrānām. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas. Elpošana un to ietekmējošie vides apstākļi. Augu pigmenti. Fotosintēze, tumsas un gaismas reakcijas, vides faktori. Ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija. Minerālvielas. Bioloģiskā slāpekļa saistīšana. Organisko vielu pārvietošanās augos. Augu augšana un attīstība. Augu hormoni un augšanas regulācija. Periodisms augu dzīvē. Miera periods. Augu stresa fizioloģija.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par augu augšanu un attīstību, fizioloģiskajiem procesiem augos, tos ietekmējošajiem endogenajiem un eksogēnajiem apstākļiem.
Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus. Studenti spēj novērtēt augu ontoģenēzi ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kokaugiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievadlekcija. Augu fizioloģijas priekšmets, saistība ar citām zinātņu nozarēm, pētniecības metodoloģija.
2 Augu šūna, tās sastāvs, funkcionēšana.
3 Ogļhidrāti, tauki, proteīni, nukleīnskābes. Koksnes uzbūve.
4 Fermenti un to darbību ietekmējošie vides faktori.
5 Sekundārā metabolisma produkti augos. Bioloģiski aktīvie savienojumi un to loma šūnās un organismā.
6 Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas.
7 Augu ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija.
8 Minerālvielas, to fizioloģiskā loma augos.
9 Rizosfēra, mikoriza, bioloģiskā slāpekļa saistīšana.
10 Augu pigmenti. Fotosintēze, to ietekmējošie faktori.
11 Elpošana un to ietekmējošie vides apstākļi.
12 Augu augšana un attīstība. Augu hormoni un augšanas regulācija.
13 Fotoperiodisms un ziedēšanas procesu fizioloģija.
14 Miera periods. Sēklu nogatavošanās, miera periods un dīgšanas vielu maiņas procesi.
15 Augu stresa būtība un piemērošanās nelabvēlīgiem vides apstākļiem. 16 Slima auga fizioloģija. Augu imunitāte.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Eksāmens.
Obligātā literatūra
1. Mauriņa H. Augu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 358 lpp.
2. Kozlowski T. T., Pallardy S. G. Physiology of woody plants. San Diego etc.: Academic Press, 1997. 411p.
3. Kozlowski T. T., Pallardy S. G. Growth control in woody plants. San Diego etc.: Academic Press, 1997. 641p. 4. Крамер П., Козловский Т. Физиология древесных растений. Москва: Лесная промышленность, 1983. 462 с.
Papildliteratūra
1. Riņķis G., Ramane H. Kā barojas augi. Rīga: Avots, 1989. 151 lpp.
2. Physiology Of Crop Yield. 2nd ed.. By Robert K. M. Hay and John R. Porter, Blackwell Publishers, 1989. 3. Opik H., Rolfe S. The physiology of Flowering Plants. 4th ed. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2005. 402 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Mežzinātne. ISSN 1407-270X 2. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355
Piezīmes
Obl.: Meža fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Mežzinātne".