Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Būvgrafika II
Kursa kods Arhi2043
Zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Zinātnes apakšnozare Ēku arhitektūra
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/01/2013
Atbildīgā struktūrvienība Arhitektūras un būvniecības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Arhitektūras maģistrs, lekt. Kristīne Vugule
inženierzinātņu maģistrs, lekt. Juris Žodziņš

Kursa anotācija
Studiju kursā studenti iepazīstas ar būvkonstrukciju un inženierbūvju rasējumu noformēšanu, apgūst rasēšanas un projekta noformēšanas standartus un noteikumus, izstrādā rasējumu komplektu zīmuļa un datortehnikā, iepazīst ēku plānu, griezumu, fasāžu un mezglu konstruēšanas un rasējumu noformēšanas prasības. Studenti apgūst atsevišķu ģeometrisku ķermeņu konstruktīvo uzbūvi, telpisko izpratni un kompozīciju lapā, priekšmetu proporcijas, iepazīstas ar ēnošanas pamatprincipiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1. Zināšanas par inženierbūvju rasēšanas standartiem un noteikumiem, projektu saturu un noformēšanu, zināšanas par zīmēšanas pamatprincipiem
2. Prasmes izstrādā rasējumus zīmuļa un datortehnikā, sagatavot inženierbūvju rasējumus, konstruēt un ēnot dažādus ģeometriskus ķermeņus 3. Kompetence sagatavot ēku plānu, fasāžu, griezumu, rasējumus, analizēt dažādu ģeometrisku ķermeņu uzbūvi.
Kursa plāns
1 Kompozīcija lapā. Telpiskā izpratne un kompozīcija lapā. Kuba konstruēšana
2 Ēnošanas pamatprincipi, kuba ēnošana. Stiegrojuma rasējumi
3 Piramīdas konstruēšana
4 Piramīdas ēnošana. Konstrukciju mezgli
5 Rotācijas asis, elipse, lodes un cilindra konstruēšana
6 Lodes un cilindra ēnošana. Metāla konstrukciju mezgli
7 Prizmas konstruēšana
8 Prizmas ēnošana. Sanitārtehnisko sistēmu plāni un griezumi
9 Priekšmetu grupas konstruēšana
10 Priekšmetu grupas konstruēšana. Aksonometriskās shēmas
11 Priekšmetu grupas konstruēšana
12 Priekšmetu grupas ēnošana. Transporta būvju rasējumi
13 Priekšmetu grupas ēnošana
14 Priekšmetu grupas ēnošana. Hidrotehniskie rasējumi
15 Priekšmetu grupas ēnošana 16 Krēsla konstruēšana. Rasējumu komplekta sagatavošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi par mācību vielu, jāizstāv rasējumu un zīmējumu komplekts, saņemot ieskaiti ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Auzukalns J. u.c. Būvgrafika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 396 lpp. 2. Rendow Yee. Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 587 p.
Papildliteratūra
1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.
2. Latvijas valsts standarts. EN ISO 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi. 3. Будасов Б. В., Георгиевский О. В. Строительное черчение. Москва: Стройиздат, 2002. 450 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
Piezīmes
Obligātais kurss VBF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pina laika).