Kursa kods VidE3001

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības tehnoloģijas un mašīnas I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt augkopībā izmantojamās mūsdienīgās tehnoloģijas un tehniku, kas paredzēta augkopības produkcijas ražošanā un saglabāšanā: augsnes apstrādei; kultūraugu sējai un stādīšanai; augu mēslošanai un augu aizsardzībai; zāles lopbarības sagatavošanai; graudaugu, kartupeļu, dārzeņu un linu novākšanai, pirmapstrādei un glabāšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - iegūst zināšanas par augkopībā izmantojamajām tehnoloģijām un tehniku, zinās mašīnu pielietojuma nozīmi (praktisko darbu pārskati, kontroldarbi);
2. Prasmes - izprot augkopības mašīnu uzbūves un darbības pamatprincipus, darbīgo daļu veidus un to pielietojumu - (praktisko darbu pārskati, kontroldarbi);

3. Kompetences - spēs apkopot jaunāko informāciju, izmantojot nozares tehnisko informāciju (žurnālus, prospektus, prezentācijas, normatīvos dokumentus un citus materiālus), lai pamatoti izvēlētos tehnoloģiskos risinājumus konkrēta augkopības kultūrauga audzēšanai (patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augsnes apstrādes mašīnas. Augsnes apstrādes paņēmieni, agrotehniskās prasības augsnes apstrādes mašīnām, augsnes apstrādes mašīnu darbīgās daļas – 6 h.
Kontroldarbs 1: Augsnes apstrādes tehnoloģijas un pielietojamās mašīnas.
2. Sadalītājmašīnas. Sēklu sējas veidi, graudaugu un sīksēklu sējmašīnas, precīzās sējas sējmašīnas, kartupeļu un dēstu stādīšanas tehnoloģijas un pielietojamās mašīnas, sēklas materiāla sagatavošana. Augu mēslošana un ķīmiskā aizsardzība, minerālmēslu izkliedētāji un sējmašīnas, organisko mēslu izkliedēšanas tehnoloģijas un pielietojamās mašīnas, lauka un dārza smidzinātāji, aerosolu ģeneratori, vides aizsardzības prasības – 5 h.
Kontroldarbs 2: Sadalītājmašīnas, to veidi un pielietojums.
3. Stiebraugu novākšanas mašīnas. Zāles lopbarības veidi, siens, skābsiens, skābbarība, mašīnas un iekārtas tās sagatavošanai, pļaujmašīnas, grābekli, preses ietinēji, smalcinātāji, savācēji, darba drošība un lauku faunas aizsardzība. Graudaugu ražošanas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, labības novākšanas tehnoloģijas un tehnika, graudu pirmapstrādes tehnoloģijas, graudu kaltēšana un tīrīšana, salmu savākšanas un izmantošana tehnoloģijas un tehnika – 5 h.
Kontroldarbs 3: Stiebraugu novākšanas tehnoloģijas un pielietojamās mašīnas.
4. Graudu un sīksēklu pirmapstrādes tehnoloģijas un mašīnas. Graudu un sīksēklu tīrīšana, kaltēšana, šķirošana un glabāšana, graudu pirmsapstrādes mašīnu darbīgās daļas un darbības principi, graudu kaltēšana un aktīvā vēdināšana, graudu un citu sēklu glabāšanas principi un pielietojamās iekārtas – 5 h.
Kontroldarbs 4: Graudaugu pirmapstrādes iekārtas un mašīnas.
5. Kartupeļu ražošanas tehnoloģijas, kartupeļu stādītājmašīnas, kartupeļu stādījumu kopšanas un novākšanas mašīnas, kartupeļu šķirotāji, kartupeļu glabāšanas noliktavas un iekārtas, glabāšanas nosacījumi. Eļļas un šķiedraugu audzēšanas tehnoloģijas, linu, rapša, ripša un kaņepju audzēšana, tehnika sējai un sējumu kopšanai, novākšanas tehnoloģijas un pielietojamā tehnika, dārzeņu novākšanas mašīnas un pirmapstrādes iekārtas – 6 h.
Kontroldarbs 5: Kartupeļu, dārzeņu, linu un kaņepju audzēšanas, novākšanas mašīnas un glabāšanas būves un iekārtas.
6. Tehnoloģijas augļu un ogu dārzos, tehnika un tehnoloģijas augļu un ogulāju dārzu ierīkošanai un kopšanai, augļu un ogo novākšanas tehnika, būves un iekārtas augļu un ogu glabāšanai, augļu un ogu dārzu aizsardzības pasākumi pret nevēlamām dabas parādībām, (salnas, krusa, putni) – 5 h.

Kontroldarbs 6: Augļu un ogu audzēšanas un novākšanas mašīnas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšanas priekšnoteikums ir sekmīgi novērtēti visi kursā paredzētie darbi.
Rakstisks eksāmens par kursa vielu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – Augsnes apstrādes tehnoloģijas un tehnika dažādās pasaules daļās vai līdzīgs – pēc studējošā izvēles, kas saskaņota ar kursa mācībspēku. Darbu iesniedz kā prezentāciju vismaz 15 slaidu apjomā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā studenti kārto eksāmenu rakstiski.
Ja visi kontroldarbi un patstāvīgais darbs ir novērtēti ar vismaz 7 ballēm, eksāmena vērtējums veidojas automātiski kā vidējais aritmētiskais no visiem kontroldarbu un patstāvīgā darba vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. CIGR Handbookof Agricultural Engineering. Vol. IV Agro-Processing Engineering. St.Joseph: American Society of Agricultural Engineers, 1999. 544 p.
2. Bell B. Farm Machinery. 6th Edition. UK: Old Pond Publishing, 2016. 312 p. ISBN 1910456063.

3. Henderson S. Agricultural process engineering. New York: Springer-Verlag Inc., 2012. 442 p. ISBN-13: 9781468468663.

Papildliteratūra

1. Krishna K.R. Agricultural Drones. A Peaceful Pursuit. New York (USA): Apple Academic Press Inc., 2018. 412 p. e-grāmata pieejams LLU tīklā Taylor & Francis Group CRC Press e-grāmatas Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9781315195520
2. Engineering Principles of Agricultural Machines. A.K.Srivastava, C.E.Goering, R.P.Rohrbach, D.R.Buckmaster. 2nd edition. USA: ASABE, 2006. 559 p. Pieejams: https://fsantos.utad.pt/bibliografia/06Ajit_Srivastava.pdf

3. Chen G. Advances in Agricultural Machinery and Technologies. Boca Raton (USA): CRC Press, 2018. 488 p. e-grāmata pieejams LLU tīklā Taylor & Francis Group CRC Press e-grāmatas Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351132398

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profi. The Professional Farm Machinery Magazine Pieejams: https://www.profi.co.uk/

2. Top Agrar – Mehr Landwirtschaft. Pieejams: https://www.topagrar.com/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss akadēmiskajā bakalaura programmā Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas. 1. kursa 1. semestris.