Kursa kods VidZ6012

Kredītpunkti 15

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā600

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits600

Kursa apstiprinājuma datums02.05.2017

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

VidZ6011, Maģistra darbs I

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums par aktuālām tēmām izvēlētajā studiju virzienā. Pētījumu var uzskatīt par zinātnisku, ja tas esošo zināšanu kopumu papildina ar jaunām atziņām. Darbā students sniedz pētāmās problēmas analīzi, izklāsta izpētes priekšmeta vai idejas attīstību, izvirza patstāvīgu izpētes hipotēzi un sniedz tās argumentētu pamatojumu. Maģistra darbs sastāv no zinātniskās literatūras studijām, eksperimentālās/analītiskās izpētes, statistiskas datu analīzes un pētījuma rezultātu apkopošanas. Darba izstrāde noris vienlaicīgi ar teorētisko zināšanu apguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc maģistra darba izstrādes studenti iegūst:
• Zināšanas un izpratni par zinātniskā darba posmiem un struktūru, izvēlētās pētniecības darba tēmas nozīmi studiju virziena aktualitāšu kontekstā;
• Prasmes izvēlēties zinātnisko literatūru un kritiski izvērtēt tās saturu, veikt eksperimentālus un analītiskus pētījumus, analizēt iegūtos pētījuma rezultātus;
• Kompetence formulēt zinātniskā darba mērķus un uzdevumus, izvēlēties un pielietot mūsdienīgas un starptautiskajā praksē atzītas pētījumu metodes, sagatavot zinātniskās literatūras apskatu, prezentēt un pamatot pētījuma rezultātus un secinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pētījuma un/vai eksperimentālo datu ievākšana.
2 Datu sākotnējā apstrāde.
3 Iegūto datu statistiskā analīze un grafiskā attēlošana.
4 Pētījuma rezultātu apkopošana.
5 Pētījuma rezultātu izvērtēšana.
6 Secinājumu, priekšlikumu formulēšana.
7 Maģistra darba melnraksta sagatavošana un saskaņošana ar vadītāju.
8 Maģistra darba noformēšana un priekšaizsāvēšana.
9 Maģistra darba priekšaizstāvēšanas ieteikumu iestrāde.
10 Maģistra darba iesniegšana un prezentācijas sagatavošana.
11 Maģistra darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām un sekmīgi aizstāvētam priekšaizstāvēšanā. Maģistra eksaminācijas komisija, ņemot vērā darba aizstāvēšanu, vadītāja un divu recenzentu atsauksmes, novērtē maģistra darbu ar atzīmi un lemj par inženierzinātņu akadēmiskā maģistra grāda piešķiršanu. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Autoru kolektīvs U.Kļaviņš ... u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. E-grāmata. [Pieejama tiešsaistē]. http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts akadēmiskā maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna un nepilna laika studijās.