Kursa kods VidZ6011

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums15.06.2016

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums par aktuālām tēmām izvēlētajā studiju virzienā. Pētījumu var uzskatīt par zinātnisku, ja tas esošo zināšanu kopumu papildina ar jaunām atziņām. Darbā students sniedz pētāmās problēmas analīzi, izklāsta izpētes priekšmeta vai idejas attīstību, izvirza patstāvīgu izpētes hipotēzi un sniedz tās argumentētu pamatojumu. Maģistra darbs sastāv no zinātniskās literatūras studijām, eksperimentālās/analītiskās izpētes, statistiskas datu analīzes un pētījuma rezultātu apkopošanas. Darba izstrāde noris vienlaicīgi ar teorētisko zināšanu apguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc maģistra darba izstrādes studenti iegūst:
• Zināšanas un izpratni par zinātniskā darba posmiem un struktūru, izvēlētās pētniecības darba tēmas nozīmi studiju virziena aktualitāšu kontekstā;
• Prasmes izvēlēties zinātnisko literatūru un kritiski izvērtēt tās saturu, veikt eksperimentālus un analītiskus pētījumus;
• Kompetence formulēt zinātniskā darba mērķus un uzdevumus, izvēlēties un pielietot mūsdienīgas un starptautiskajā praksē atzītas pētījumu metodes, sagatavot zinātniskās literatūras apskatu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba tēmas izvēle un aktualitātes formulējums.
2 Maģistra darba vadītāja izvēle.
3 Maģistra darba izstrādes plāna apspriešana un saskaņošana ar darba vadītāju.
4 Maģistra darba hipotēzes izvirzīšana.
5 Maģistra darba mērķa un uzdevumu formulēšana.
6 Vispārīgās situācijas analīze atbilstoši maģistra darba tematikai.
7 Zinātniskās literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
8 Pētījuma metožu izvēle.
9 Eksperimentālo / analītisko pētījumu plāna sastādīšana.
10 Iepazīšanās ar Metodiskajiem norādījumiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulāra komunikācija ar maģistra darba vadītāju, atskaite darba vadītājam semestra beigās un ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam, t.sk., noformulēta maģistra darba tēma, mērķi, uzdevumi un pētījuma priekšmets, veiktas literatūras studijas. Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava: LLU, 2004. 28 lpp. E-grāmata. [Pieejama tiešsaistē]. http://www.lif.llu.lv/getfile.php?id=455

Papildliteratūra

Maģistra darbs iekļauts akadēmiskā maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna un nepilna laika studijās.