Kursa kods VidZ6010

Kredītpunkti 6

Hidroloģisko procesu modelēšana

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar hidroloģisko procesu modeļu attīstības vēsturi un padziļināti tiek apgūtas iemaņas darbam ar konceptuālo hidroloģisko modeli METQ.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
1. Pārzina hdroloģisko procesu galvenās komponentes un hidroloģisko procesu modelēšanas pamatprincipus (2 kontroldarbi).
2. Prot pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas hidroloģisko procesu modelēšanā (2 praktiskie darbi).

3. Spēj izmantojot teorētiskās zināšanas hidroloģisko procesu modelēšanā, patstāvīgi veikt hidroloģisko procesu modelēšanu. (2 praktiskie darbi un 2 semināri).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Hidroloģisko procesu modelēšanas pamatprincipi, pielietojums, iedalījums (4h)
2 Hidroloģisko procesu modelēšanas datu sistēmas, tehnoloģijas, kalibrēšana un validēšana, ticamība, integrēšana(4h)
3 Hidroloģisko procesu modeļu vēsturiskā attīstība(4h)
4 Hidroloģisko procesu modelēšana Latvijā(4h)
5 Lieli sateces baseinu modeļi(4h)
6 Virszemes noteces modeļi(4h)
7 Virszemes noteces un ūdens kvalitātes modeļi(4h)
8 Pilsētvides sateces baseinu modeļi(4h)
9 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sateces baseinu modeļi(4h)
10 Plānošanas un pārvaldības modeļi(4h)
11 Hidroloģisko procesu modeļa METQ uzbūve(4h)
12 Hidroloģisko procesu modeļa METQ datu ievade un kalibrācija(4h)
13 Hidroloģisko procesu modeļa METQ validācija(4h)
14 Hidroloģisko procesu modeļa METQ izmantošana neizpētīto baseinu noteces modelēšanā(4h)
15 Hidroloģisko procesu modeļa METQ un plūsmas transformācijas(4h)

16 Hidroloģisko procesu modeļa METQ rezultātu izmantošana ūdenssaimniecības jautājumu risināšanā(4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Apmeklētas nodarbības un sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti četri praktiskie darbi, dalība divos semināros un sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas diviem kontroldarbiem par lekcijās aplūkotajām tēmām.
2. Studentam veic zinātniskās un praktiskās literatūras studijas un iegūto atziņu analīzi, atbilstoši semināru tēmām.

3. Praktisko darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un citām norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un prakstiskajos darbos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. divi kontroldarbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
b. četri praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 40 punkti);
c. divi semināri kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
d. dalība visās nodarbībās (kopā maksimāli 10 punkti, pie 100% apmeklējuma);
e. Norādītajā termiņā iesniegti praktiskie darbi e-studiju sistēmā (kopā maksimāli 10 punkti).
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
• 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50 punktiem;
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;

• 10 balles, ja iegūti 96...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. 4th edition. London: McGrawHill, 2000. 450 p.;

2. Singh P. V., Frevert D. K. Watershed Models. New York: Taylor&Francis, 2006. 653 p.

Papildliteratūra

1. Singh P. V., Frevert D. K. Watershed Models. New York: Taylor&Francis, 2006. 653 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nordic Hydrology. IWA Publishing online. ISSN Print 0029-1277. Pieejams: http://www.iwaponline.com/nh/toc.htm
2. Journal of Hydrology. Published by Elsevier Science. ISSN: 0022-1694. Pieejams LLU FB datubāzē Science Direct http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221694
3. Hydrological Sciences Journal. Published by Taylor and Francis Group. ISSN (printed) 0262-6667. ISSN (electronic) 2150-3435.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF maģistratūras studiju programmās. Obligāts Hidroinženierzinātnes un Vides inženierzinātnes studiju programmai, pārējām kā izvēles kurss.