Kursa kods VidZ5040

Kredītpunkti 6

Ūdeņu ekosistēmas

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits33

Semināru un praktisko darbu stundu skaits15

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Kaspars Abramenko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt izpratni par Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu mūsdienu aktuālajām vides problēmām. Kurss sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par Baltijas jūras reģiona ūdeņu ekosistēmu ietekmējošajiem faktoriem. Kursa ietvaros tiek analizētas antropogēnās slodzes Baltijas jūras vidē un iekšzemes ūdeņos. Integrējot zināšanas par vides aizsardzības ekonomiskiem un juridiskiem aspektiem, vides politikas un reģionālās sadarbības zinātnisko projektu jomu, tiek attīstīta analītiskā domāšana par Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students:
• pārzina situāciju Baltijas jūras reģionā - ūdens resursu kvantitātes un kvalitātes jomā saistībā ar dabas procesiem un antropogēno ietekmi, integrējot zināšanas no dažādām vides jomām (Patstāvīgās literatūras studijas, Semināri, Eksāmens);
• prot patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas un pamatoti argumentēt Baltijas jūras vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības virzienus (PPT prezentācijas izstrāde, diskusijas, Semināri);
• prot strādāt gan individuāli, gan grupā, uzņemoties atbildību par sava darba rezultātiem (PPT prezentācijas izstrāde, diskusijas, Semināri);

• prot argumentēti un kritiski analizēt ūdeņu ekosistēmu piesārņojuma cēloņus kā arī samazināšanas iespējas, izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai nodrošinātu ūdens resursu ilgtspējīgu attīstību Baltijas jūrai un Latvijas iekšzemes ūdeņiem (PPT prezentācija, diskusijas un Semināri).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu raksturojums (3 h);
2. Baltijas jūras flora un fauna (Ekosistēmu pakalpojumi Baltijas jūras reģionā, dzīvo organismu pamatgrupas, to izplatība) (3 h);
3. Baltijas jūras reģiona hidroloģiskais režīms un to ietekmējošie faktori (3 h);
4. Seminārs. Baltijas jūras un iekšzemes ūdeņu ekosistēmu vides īpatnības (4 h);
5. Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmējoši faktori (3 h);
6. Pazemes ūdeņu kvalitāti ietekmējoši faktori (3 h);
7. Seminārs. Ūdeņu vides aizsardzība Baltijas jūras reģionā (4 h);
8. Baltijas jūras eitrofikācija (eitrofikācijas iemesli, izpausmes un sekas) (3 h);
9. Lauksaimniecības difūzais un punktveida piesārņojums (lauksaimniecības noteču monitorings, upju un ezeru ūdeņu kvalitātes novērtēšana, Nitrātu direktīva, HELCOM rekomemndācijas) (3 h);
10. Rūpniecības un sadzīves notekūdeņu ietekme uz iekšzemes ūdeņu kvalitāti, iespējamie risinājumi (3 h);
11. Seminārs. Hidroķīmiskās modelēšanas iespējas (3 h);
12. Sateces baseinu apsaimniekošanas plānu izstrāde (Ūdens struktūrdirektīva) (3 h);
13. Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana (3 h);
14. Vides likumdošana un zinātniskie projekti (3 h);
15. Seminārs. Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības perspektīvas (4 h);

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešamais vērtējums kursa sekmīgai apguvei ir 4 -10 balles. Studentam patstāvīgi jāizstrādā prezentāciju par kādu no semināra tēmām un sekmīgi jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atbilstoši mācībspēka norādījumiem un saskaņojumam, katrs students patstāvīgi sagatavo vienu prezentāciju kādam no semināriem. Atlasāma atbilstoša zinātniskā un praktiskā literatūra un veicama literatūrā iegūto rezultātu apkopošana, izdarāmi individuāli secinājumi SVID analīzes veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums 10 ballu sistēmā tiek piešķirts gan par dalību seminārā ar PPT uzstāšanos par izvēlēto tēmu un izrādītām aktivitātēm nodarbību laikā ar svērtuma koeficientu 20%, gan arī par Eksāmenu testa veidā ar svērtuma koeficientu 80%. Ja nodarbību apmeklējums ir 75% un vairāk, tad gala atzīme balles ietvaros tiek noapaļota uz augšu.

Obligātā literatūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Redaktori M.āris Kļaviņš un J.ānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Environment and sustainable development. Edited by M. Kļaviņš, W. L. Filho, J. Zaļoksnis. Riga: Academic Press of University of Latvia, 2010. 300 p.
3. The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies. [tiešsaiste] Ed.: Maciejewski W. Baltic University Press, Uppsala, Sweden. 2002 [skatīts 01.04.2022.] Pieejams: https://www.balticuniv.uu.se/publications/text-books-and-publications/the-baltic-sea-region/
4. The Waterscape: Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. [tiešsaiste] Ed.itor: L.-C. Lundin. Uppsala: The Baltic University, 2000. 207 p. [skatīts 01.04.2022.] Pieejams: https://www.balticuniv.uu.se/publications/text-books-and-publications/the-waterscape/
5. Water Use and Management: Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. [tiešsaiste] . Ed.: Lundin, Lars-Christer. Uppsala: The Baltic University, 2000. 2nd revised ed. 240 p. [skatīts 01.04.2022.] Pieejams: https://www.balticuniv.uu.se/publications/text-books-and-publications/water-use-and-management/
6. River Basin Management: Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. [tiešsaiste] (2000). Ed.: Lundin, Lars-Christer. Uppsala: The Baltic University, 2nd revised ed 244 p. [skatīts 01.04.2022.] Pieejams: https://www.balticuniv.uu.se/publications/text-books-and-publications/river-basin-management/
7. Sustainable Agriculture. [tiešsaiste] (2012). Ed.: Jakobsson, Christine. : 505 p. [skatīts 01.04.2022.] Pieejams: https://www.balticuniv.uu.se/publications/text-books-and-publications/sustainable-agriculture/

Papildliteratūra

1. Ekoloģija un vides aizsardzība: mācību līdzeklis. J. Švarcbahs... [u.c.]; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un ūdenssaimniecības katedra. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.
2. Fundamentals of Environmental Studies. 2016. M. Basu, S. Xavier. Cambridge University Press. 450 p.
3. Dabas aizsardzība. O. Nikodemus un G. Brūmeļa redakcijā.; Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 287 lpp.
4. Vides zinātne. M. Kļaviņš ... [u.c.] ; Māra Kļaviņa redakcijā. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
5. Environmental science. L.Ryden, P.Migula, M.Anderson. The Baltic University Press. Uppsala, Sweden, 2003. 824 p. ISBN 91-970017-0-8- Pieejams: https://www.balticuniv.uu.se/publications/text-books-and-publications/environmental-science/
6. Carolus J. F., Bartosova A., Olsen S. B., Jomaa S., Veinbergs A., Zilāns A., … Tonderski K. Nutrient mitigation under the impact of climate and land-use changes: A hydro- economic approach to participatory catchment management. Journal of Environmental Management, vol. 271, 2020, p. 1–13. Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110976
7. Carstensen M. V., Hashemi F., Hoffmann C. C., Zak D., Audet J., Kronvang B. Efficiency of mitigation measures targeting nutrient losses from agricultural drainage systems: A review. Ambio, 2020, No. 64, p. 1–18. Pieejams: https://doi.org/10.1007/s13280-020-01345-5
8. Dambeniece-Migliniece L., Veinbergs A., Lagzdins A. The impact of agricultural land use on nitrogen and phosphorus loads in the Mellupite catchment. Energy Procedia, Vol. 147, 2018, p. 189–194. Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.054
9. Deelstra J., Iital A., Povilaitis A., Kyllmar K., Greipsland I., Blicher-Mathiesen G., Koskiaho J. Hydrological Pathways and Nitrogen Runoff in Agricultural Dominated Catchments in Nordic and Baltic Countries. Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 195, 2014, p. 211–219. Pieejams: https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2014.06.007
10.Eutrophication Statuss of the Baltic Sea 2007-2011. A Concise Thematic Assessment. In: Baltic Sea Environment Proceedings. M. Pyhälä, V. Fleming-Lehtinen, M. Laamanen (Eds.. Helsinki: HELCOM, 2014. Pieejams: http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf
11. Jansons V., Lagzdins A., Berzina L., Sudars R., Abramenko K. Temporal and Spatial Variation of Nutrient Leaching from Agricultural Land in Latvia: Long Term Trends in Retention and Nutrient Loss in a Drainage and Small Catchment Scale. Environmental and Climate Technologies, Vol. 7(1), 2011, p. 54–65. Pieejams: https://doi.org/10.2478/v10145-011-0028-9
12. Lagzdiņš A., Jansons V., Sudars R., Grinberga L., Veinbergs A., Abramenko K. Nutrient losses from subsurface drainage systems in Latvia. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, Vol. 65, 2015, p. 66-79. [skatīts 01.04.2022.] Pieejams: https://doi.org/10.1080/09064710.2014.983962

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nordic Hydrology. Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277
2. Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) mājaslapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://helcom.fi/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”