Kursa kods VidZ5036

Kredītpunkti 6

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Artūrs Veinbergs

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veikt aplūkojamās problemātikas priekšizpēti, precizēt maģistra darba tēmu, mērķi un uzdevumus un izstrādāt turpmākā pētnieciskā procesa plānu. Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums par aktuālām tēmām izvēlētajā studiju virzienā. Pētījumu var uzskatīt par zinātnisku, ja tas esošo zināšanu kopumu papildina ar jaunām atziņām. Darbā students sniedz pētāmās problēmas analīzi, izklāsta izpētes priekšmeta vai idejas attīstību, izvirza patstāvīgu izpētes hipotēzi un sniedz tās argumentētu pamatojumu. Maģistra darbs sastāv no zinātniskās literatūras studijām, eksperimentālās/analītiskās izpētes, statistiskas datu analīzes, diskusijas un pētījuma rezultātu apkopošanas. Darba izstrāde noris vienlaicīgi ar teorētisko zināšanu apguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas studenti:
1. Pārzina zinātniskā darba posmus, struktūru un aktuālo izpētītos un neatbildētos jautājumus zinātniskajā jomā– patstāvīgais darbs;
2. Prot izvēlēties zinātnisko literatūru un kritiski izvērtēt tās saturu, veikt eksperimentālus un analītiskus pētījumus – patstāvīgais darbs;

3. Spēj formulēt zinātniskā darba mērķus un uzdevumus, izvēlēties un pielietot mūsdienīgas un starptautiskajā praksē atzītas pētījumu metodes, sagatavot zinātniskās literatūras apskatu – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa saturs (kalendārs) (norāda apjomu stundās, katrai tēmai)
1. Literatūras priekšizpētē izveidotajā konspektā apkopoto iegūto rezultātu un atziņu analīze;
2. Zinātniskās literatūras ievākšanai nepieciešamo atslēgas vārdu saraksta papildināšana;
3. Atbilstoši izvirzītajai pētījuma tēmai un mērķim, papildus zinātniskās un praktiskās literatūras ievākšana un konspekta papildināšana un iegūto rezultātu un atziņu analīze;
4. Atbilstoši veiktās literatūras priekšizpētes rezultātiem, precizēta maģistra darba tēma un mērķis;
5. Maģistra darba uzdevumu precizēšana/pārdefinēšana, novērtējot potenciālo secinājumu zinātnisko nozīmību un pakārtotu sasaiti ar izvirzīto maģistra darba mērķi;
6. Atbilstoši ievāktās literatūras analīzes rezultātiem, maģistra darba hipotēzes precizēšana;
7. Literatūras apskata plāna izstrāde/pilnveide atbilstoši maģistra darba mērķim un uzdevumiem;
8. Materiālu un metodikas sadaļas pilnveide un nepieciešamo informācijas avotu apzināšana un materiālu ievākšana;
9. Eksperimentālo/analītisko pētījumu plāna sastādīšana/pilnveide;
10. Rezultātu un diskusijas sadaļas plāna izstrāde/pilnveide;
11. Eksperimentālais darbs;
12. Paveikto darba rezultātu apkopošana, demonstrēšana un apspriešana ar maģistra darba vadītāju – ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - ieskaite. Visi kursā paredzētie darbi veicami saskaņojot ar maģistra darba vadītāju. Noslēgumā sniedzama atskaite maģistra darba vadītājam. Atbilstošā kvalitātē un apjomā paveicot un sekmīgi aizstāot paveiktos darbus, maģistra darba vadītājs novērtē ar ieskaiti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atbilstoši maģistra darba vadītāja norādēm, students patstāvīgi izpilda kursa kalendārajā plānā paredzētos uzdevumus. Kursa noslēgumā students sagatavo un aizstāv atskaiti iegūtajiem rezultātiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darba vadītājs izvērtē studenta paveikto un sekmīga kursa nokārtošanas gadījumā ieliek ieskaiti.

Obligātā literatūra

1. Valujeva K., Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai LLU Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” studentiem. Jelgava: LLU, 2021.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp.
3. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. 607 lpp.

Papildliteratūra

1. Cargill M., O'Conor P. Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Chichester, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009.
2. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press, 2008. 141 p.
Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. Stājas spēkā ar 29.10.2013. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. [skatīts 31.03.2022.] Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/261495-mervienibu-noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

1. Templates for abstracts. In: LLU “Students on their Way to Science” (for undergraduate/post-graduate/doctoral students” [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2022.]. Pieejams: https://www.sws.llu.lv/call-for-abstracts

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts akadēmiskā maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās.