Kursa kods VidZ5034

Kredītpunkti 4.50

Ilgtspējīga resursu apsaimniekošana

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits11

Semināru un praktisko darbu stundu skaits25

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Valujeva

Ph.D.

author pasn.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

VidZM002 [GVIDM002] Ilgtspējīga resursu apsaimniekošana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par ilgtspējīgas resursu apsaimniekošanas jautājumiem, risināt vides piesārņojuma, atkritumu apsaimniekošanas problēmas, kā arī veicināt izpratni par augsnes ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības nozīmi.
Kursā aplūkoti jautājumi, kas skar ilgtspējīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību, augsnes resursu apsaimniekošanu, ūdens resursu apsaimniekošanu, gaisa kvalitātes uzlabošanu, bioloģiskās daudzveidības nozīmi, atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomikas ieviešanas galvenos jautājumus.
Studiju kursā raksturotas aktualitātes un vērtēti trūkumi pašreizējā resursu apsaimniekošanā.
Lekcijās tiek aplūkoti jautājumi par ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu, un praktiskajos darbos meklēti risinājumi kā optimizēt resursu izmantošanu un nodrošināt to saglabāšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistrants iegūs zināšanas: 1) par augnes, ūdens, gaisa kvalitātes noteikšanas metodēm; 2) par bioloģiskās daudzveidības nozīmi ilgtspējīgas resursu apsaimniekošanas kontekstā; 3) par aprites ekonomikas ieviešanu ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai– praktiskie darbi un seminārs
Maģistrants iegūs prasmes: 1) izmantot publiski pieejamās datu bāzes teritorijas apsekošanai; 2) definēt problēmjautājumus konkrētā situācijā un teritorijā; 3) izstrādāt zinātniski pamatotus un inovatīvus risinājumus ilgtspējīgai resuru apsaimniekošanai - praktiskie darbi
Maģistrants būs kompetents izvērtēt pieejamo datu bāzu izmantošanas iespējas ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai, izvērtēt saimnieciskās darbības ietekmi uz augsnes, ūdens resursiem un gaisu, sniegt priekšlikumus ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads ilgtspējīgā resursu apsaimniekošanā, pamata principi, plānošana un ieviešanas risinājumi (2h)
2. Praktiskais darbs: iepazīšanās ar mācību projekta izpētes teritoriju, vispārīga apraksta veidošana (1h)
3. Augsnes resursu apsaimniekošana, augsnes veselība, augsnes piesārņojuma mazināšanas metodes (1h)
4. Praktiskais darbs: augsnes izpēte mācību projekta teritorijā, problēmjautājumu definēšana un iespējamo risinājumu izstrāde (2h)
5. Ūdens resursu apsaimniekošana: ūdens kvalitāte, ūdens piesārņojuma mazināšanas metodes (1h)
6. Praktiskais darbs: ūdens resursu izpēte mācību projekta teritorijā, problēmjautājumu definēšana un iespējamo risinājumu izstrāde (2h)
7. Gaisa kvalitāte, gaisa kvalitātes noteikšanas metodes, gaisa kvalitātes uzlabošana (1h)
8. Praktiskais darbs: gaisa kvalitātes novērtējums mācību projekta izpētes teritorijā, problēmjautājumu definēšana un iespējamo risinājumu izstrāde (2h)
9. Ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība (1h)
10. Praktiskais darbs: lauksaimniecības un meža zemju izpēte mācību projekta izpētes teritorijā (2h)
11. Bioloģiskās daudzveidības nozīme ilgtspējīgas resursu apsaimniekošanas kontekstā (1h)
12. Praktiskais darbs: bioloģiskās daudzveidības raksturojums mācību projekta teritorijā (2h)
13. Zemes ilgtspējīga apsaimniekošana (1h)
14. Praktiskais darbs: problēmjautājumu definēšana teritorijas plānošanā mācību projekta izpētes teritorijā, risinājumu izstrāde (2h)
15. Atkritumu apsaimniekošana, atkritumu veidi, atkritumu savākšana (1h)
16. Praktiskais darbs: atkritumu savākšana mācību projekta teritorijā, problēmjautājumu definēšana un risinājumu izstrāde (2h)
17. Aprites ekonomikas principu ieviešana (2h)
18. Praktiskais darbs: ieteikumi aprites ekonomikas principu ieviešanai mācību projekta izpētes teritorijā (7h)
19. Seminārs: mācību projekta teritorijas mutiska prezentācija (3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Izstrādāti un laikā iesniegti praktiskie darbi; sagatavota un sekmīgi demonstrēta prezentācija noslēguma seminārā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atbilstoši mācībspēka norādījumiem, tiek izpildīti 9 praktiskie darbi un iesniegti izvērtēšanai mācībspēka noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta sniegums tiek novērtēts akumulējoši. Semestra laikā maksimāli iegūstami 100 punkti. Studiju kursā akumulējoši ir jāiegūst ne mazāk kā 50 punkti. Ja studiju kursā netiek ievēroti praktisko darbu iesniegšanas termiņi un nav iegūti 50 punkti, ir jākārto gala eksāmens.

Maksimāli iegūstamie punkti:
• Praktiskajos darbos – 90 punkti
• Seminārā – 10 punkti

Vērtējumu skala:
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...94 punkti;
• 10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība., M.Kļaviņš, J.Zaļoksnis red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 336. lpp. ISBN 978-9984-45-220-3
2. Natural Resource Management: Ecological Perspectives. R. Peshin, A. K. Dhawan, ed. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019. 276. p.lpp. ISBN 9783319997674
3. Rydén L., Migula P., Andersson M. Environmental Science: understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic Sea region - Uppsala: Baltic University Press. 2003. p. 824 p.

Papildliteratūra

1. Valujeva K., Nipers A., Lupikis A., Schulte R. P. O. Assessment of soil functions: an example of meeting competing national and international obligations by harnessing regional diferences. // Frontiers in Environmental Science,. Vol. 8, Specialty section: Land Use Dynamic, 2020, Article 591695 Pieejams: https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.591695
2. Pilecka J., Grinfelde I., Straupe I., Purmalis O. The anthropogenic air pollution source identification in urban areas using snow sampling. / // In: Proceedings of the 8th international scientific conference "Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges", Kaunas, Lithuania, 23-24 November, 2017. Aleksandras Stulginskis University, Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania. Kaunas, 2017,. p. 746-750.lpp. Pieejams: http://doi.org/10.15544/RD.2017.180
3. Atkritumu saimniecība. Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. Rīga: Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007. 132 lpp.
4. Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana. Rīga: Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007. 102 lpp.
5. Burlakovs J., Jani Y., Kriipsalu M., Vincevica-Gaile Z., Kaczala F., Celma G., Ozola R., Rozina L., Rudovica V., Hogland M., Viksna A., Pehme K., Hogland W., Klavins M. On the way to ‘zero waste’ management: Recovery potential of elements, including rare earth elements, from fine fraction of waste. / Journal of Cleaner Production, No. 186, 2018, p. 81-90. Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.102

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 02.11.2006. Stājas spēkā 29.11.2006. [Skatīts 30.03.2022.]. 15.11.2006. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/147917
2. Latvijas valsts meži. Digitālais kadastrs mājas lapa. Pieejams: https://lvmgeo.lvm.lv

Piezīmes

Studiju kurss obligāts LLU VBF maģistra studiju programmā Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes pilna laika studentiem.