Kursa kods VidZ5032

Kredītpunkti 3

Pētnieciskā darba sagatavošana

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits5

Semināru un praktisko darbu stundu skaits19

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Valujeva

Ph.D.

author pasn.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nostiprināt un pielietot teorētiskās, un praktiskās zināšanas par pētnieciskā darba izstrādi pakāpeniski attīstot sevis izvēlētu tēmu. Studiju kursā maģistranti pielietos iepriekš apgūtos zinātniskā darba izstrādes pamatprincipus, meklējot literatūras avotus par konkrēto tēmu, veidojot literatūras apskatu, aprakstot pielietotās metodes, veicot datu analīzi un aprakstot iegūtos rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistrants iegūs zināšanas: 1) par pētnieciskā darba struktūras veidošanu konkrētai tēmai; 2) par atsevišķu nodaļu nozīmi tēmas attīstībā (praktiskie darbi un seminārs).
Maģistrants iegūs prasmes: 1) atlasīt zinātnisko literatūras datu bāzēs par konkrēto tēmu; 2) veidot materiālu un metožu un rezultātu un diskusijas aprakstus, veidot tabulas, attēlus atbilstoši konkrētajai tēmai; 4) veidot zinātnisko diskusiju un formulēt secinājumus balstoties uz datu analīzi (praktiskie darbi).
Maģistrants būs kompetents: izmantot zinātnisko literatūru konkrētas tēmas pētniecībai, kritiski izvērtēt literatūras atbilstību pētījumam un veidot pētnieciskā darba pārskatus teksta, tabulu, attēlu formā (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievada veidošanas pamatprincipi, darba mērķa, uzdevumu noformēšana un darba aktualitātes aprakstīšana (1h)
2. Praktiskais darbs: Pētnieciskā darba ievada sagatavošana 1-1.5 lpp (3h)
3. Zinātniskās literatūras izmantošana, literatūras apskata strukturēta un zinātniski pamatota veidošana (1h)
4. Praktiskais darbs: Pētījumā izmantotās literatūras analīze (3h)
5. Materiālu un metožu aprakstu veidošana (1h)
6. Praktiskais darbs: Pētījumā izmantoto materiālu un metožu apraksts (3h)
7. Rezultātu grafiska attēlošana, tabulu veidošanas pamatprincipi, rezultātu apraksts un diskusijas veidošana (1h)
8. Praktiskais darbs: Pētījumā iegūto datu analīze, interpretācija un grafiskais attēlojums (3h)
9. Pētnieciskā darba teksta, attēlu un tabulu noformēšana, pielikuma un atsauču noformēšana, anotācijas veidošanas pamatprincipi (1h);
10. Praktiskais darbs: Anotācijas veidošana pētnieciskajam darbam, attēlu, un tabulu noformēšana (3h)
11. Praktiskais darbs: Atsauču noformēšana un to stili pētnieciskajos darbos (3h)
12. Noslēguma seminārs par pētnieciskā darba sagatavošanas pamatprincipiem (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi nokārtoti visi praktiskie darbi un sekmīgi nokārtots noslēguma tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atbilstoši mācībspēka norādījumiem, katrs maģistrants patstāvīgi veic praktiskos darbus par sava pētnieciskā darba tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta sniegumu tiek novērtēts akumulējoši. Noslēguma semināra vērtējums sastāda 25%, bet praktisko darbu vērtējums 75% no gala vērtējuma. Studiju kursā akumulējoši jāiegūst ne mazāk kā 50 punktu.

Maksimāli iegūstamie punkti:
• Praktiskajos darbos – 75 punkti
• Seminārā – 25 punkti

Vērtējumu skala:
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...94 punkti;
• 10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Valujeva K., Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai LLU Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” studentiem. Jelgava: LLU, 2021.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp.
3. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. 607 lpp.

Papildliteratūra

1. Mitra B.K.Effective Technical Communication. A Guide for Scientists and Engineers. Oxford University Press, New Delhi, India, 2006. 224 p.
2. Day A. How to Get Research Published in Journals. 2nd Edition. Gower, Farnham, Surrey, England; Burlington, VT, 2010. 140 p.
3. Bloch J. Plagiarism, Intellectual Property and the Teaching of L2 Writing. New Perspectives on Language and Education. Bristol, UK; Buffalo: Multilingual Matters, 2012. 188 p.
4. Hofmann,A.ngelika H. Scientific writing and communication: papers, proposals, and presentations. New York; Oxford: Oxford University Press, 2010. 682 p.
5. 5. Van Emden J., Becker L. (2018) Writing for engineers. 4rd ed. London: Palgrawe Macmillan, 2018. 151 pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Proceedings of the International Scientific Conference “Research for Rural Development”. [online] Available: http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm

Piezīmes

Studiju kurss obligāts LLU VBF maģistra studiju programmā Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes pilna laika studentiem.