Kursa kods VidZ5030

Kredītpunkti 3

Vides inženierija

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums15.06.2016

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst spējas patstāvīgi atpazīt un izprast vides inženierziātņu apkapšnozares komplekso raksturu un atsevišķu pētniecības virzienu lomu nozares attīstībā. Studentiem tiek izveidots priekšstats par pētījumu iespējām dažādos vides inženierzinātnes virzienos, t.sk., hidroloģijā un ūdenssaimniecībā, ūdeņu un atmosfēras aizsardzībā, skaņas un radioaktīvā piesārņojuma novēršanā, atkritumu saimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentiem būs:
• Zināšanas un izpratne par dažādiem vides inženierzinātnes pētniecības virzieniem un nozīmīgākajām problēmām;
• Prasmes izvēlēties un kritiski izvērtēt vides inženierzinātņu metodes un tehnoloģijas;
• Kompetence praktiski pielietot nozarei raksturīgās metodes un tehnoloģijas savā profesionālā darbā un speciālajos studiju kursos, veikt zinātniskos pētījumus apskatītajos virzienos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju priekšmets un tā saturs.
2 Vides inženierzinātnes kompleksais raksturs un saistība ar citām zinātņu nozarēm.
3 Hidroloģija (ūdens aprite un bilance).
4 Hidroloģija (hidrometriskie mērījumi).
5 Hidroloģija (hidroloģiskie aprēķini un pielietojumi, hidraulikas pamatprincipi).
6 Ūdensaimniecība (ūdeņu kvalitāte).
7 Ūdensaimniecība (ūdeņu piesārņošana).
8 Ūdensaimniecība (ūdeņu attīrīšana).
9 Atmosfēra (sastāvdaļas un procesi).
10 Atmosfēra (gaisa piesārņojums).
11 Atmosfēra (gaisa piesārņojuma globālās problēmas).
12 Skaņa un skaņas piesārņojums.
13 Radioaktivitāte un radioaktīvais piesārņojums.
14 Atkritumu apsaimniekošana (iedalījums un sastāvs).
15 Atkritumu apsaimniekošana (poligoni).
16 Eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt apgūtām teorētiskām zināšanām un iegūtai izpratnei par to praktisku pielietošanu. Pārbaudes veids - eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Mihelcic J.R. Fundamentals of Environmental Engineering. USA: John Wilei & Sons, Inc., 1999. 335 p.
2. Davis M.L., Cornwell D.A. Introduction to Environmental Engineering. Third Edition. USA: McGraw-Hill, Inc., 1998. 919 p.
3. Linsley R.K., Franzini J.B., Freyberg D.L., Tchobanoglous G. Water Resource Engineering. Fourth Edition. USA: McGraw-Hill, Inc., 841 p.
4. Vide un ilgtspējīgā attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa red. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.

Papildliteratūra

1. Vides tehnoloģijas. D. Blumbergas red. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 212 lpp.
2. Ryden L., Migula P., Anderson M. Environmental Science. Uppsala, Sweden: The Baltic University Press, 2003. 824 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga, Gandrs.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapa [tiešsaiste]. [Skatīts 05.09.2016.]. Pieejams:: http://www.varam.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskā maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna un nepilna laika studijās.