Code du cours VidZ5029

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant84

Date de l'approbation du cours03.03.2016

Auteur du cours

author

Uldis Kļaviņš

Connaissances de base

HidZ3001,

HidZ3016,

VidZ3013,

Manuels

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014.
2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008.
3. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010
Wurbs R. A., Wesley P. J. Water resources engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. 828 p.
4. Zinātniskās literatūras un starptautiskais pieredzes apkopojums. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/

Ouvrages supplémentaires

1. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU, 2001. 81 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Ražība: Zinātniski praktiskais žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs ISSN 0236-0470
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga: Vides aizsardzības klubs ISSN 1407-2939 Pieejams: http://www.videsvestis.lv/