Kursa kods VidZ5020

Kredītpunkti 3

Bioloģiskā daudzveidība

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareDabas aizsardzība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Linda Grinberga

Mg. sc. ing.

author

Ēvalds Dreimanis

Dr. biol.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi un uzdevumiem, par sugu un biotopu aizsardzību Latvijā,tajā skaitā, par īpaši aizsargājamo dabas objektu un teritoriju nozīmi to aizsardzī'bā, kā arī par nacionālo un ES bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģiju, bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu un bioloģiskās daudzveidības monitoringu, par tautsaimniecības attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, par valsts politikas līdzekļiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, par Eiropas padomes biotopu direktīvu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studījām maģistrantam būs:
• zināšanas un izpratne par bioloģiskās daudzveidības būtību, tās saglabāšanas nepieciešmību un realzēšanu, un bioloģiskās daudzveidības nozīmi sabiedrības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā;
• prasmes formulēt, kritiki izvērtēt biotopu aizsardzības nodrošinājumu Latvijā, parādot izpratni par biotopu nepārvērtējamo nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, to aizsardzības pilnveidošanā;
• kompetence izvēlēties un, nepieciešmības gadījumos, realizēt tādus attiecīgos tautsaimniecības pasākumus, ka tie būtībā nodrošinātu bioloģiskās dadzveidības saglabāšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bioloģiskie resursi, bioloģiskās daudzveidības jēdziens.
2 Ģenētisko resursu izzušana. Savvaļas sugu skaita samazināšanās cēloņi un sekas.
3 Aizsargājamie dabas objekti un teritorijas. Ainavu aizsardzība.
4 Bioloģiskā daudzveidība kā vides stāvokļa indikātors. Ilgtspējīga attīstība un bioloģiskā daudzveidība.
5 Bioloģiskās daudzveidības stratēģija Latvijā. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija.
6 1. kontroldarbs.
7 Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma.
8 Aizsargājamie biotopi: Baltijas jūra un Rīgas līcis; liedags un kāpas; upes un ezeri; meži.
9 Aizsargājamie biotopi: purvi; tīrumi; pļavas un ganības; iežu atsegumi un alas; karsta kritenes.
10 Apdzīvoto vietu ekosistēmas. Kultūraugu un mājdzīvnieku šķirņu aizsardzība.
11 2. kontroldarbs.
12 Tautsaimniecība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana: lauksaimniecība; mežsaimniecība; zivsaimniecība.
13 Tautsaimniecība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana: medību saimniecība; tūrisms; būvniecība; transports.
14 LR vides politikas līdzekļi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
15 Eiropas Padomes pieņemtā Biotopu direktīva un aizsargājamo teritoriju tīkls Nature 2000.
16 3. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem un uzrakstītiem kontroldarbiem.

Obligātā literatūra

1. Vide un ilgtspējīgā attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa red. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Vides Zinātne. M. Kļaviņa red. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Biotopu rokasgrāmata: Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Rīga, 2000. 160 lpp.
4. Miller G. T. Living in the Environment. R. R. Donnelley and Sons, Willard. 2002. 758 p.

Papildliteratūra

1. Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2000. 51 lpp.
2. Bioloģiskās daudzveidības stratēģija: nacionālā programma: kopsavilkums. Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības min., 2000. 12 lpp.
3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. Rīga: Latvijas Vides aģentūra, 2003. 164 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga,Gandrs". ISSN 1407-2939.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas „Vides inženierzinātne” un obligāts vai izvēles studiju kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas "Hidroinženierzinātne" studentiem.