Kursa kods VidZ5001

Kredītpunkti 3

Ietekmes uz vidi novērtēšana

Kursa papildus materiāli

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

Kursa anotācija

Studējošie iepazīstas ar LR normatīvajiem aktiem kas nosaka ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūras kārtību, apgūst ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes, iepazīstas ar vides noslodzes rādītājiem un indikātoriem, mācās prognozēt un novērtēt gaisa, ūdens, augsnes un gruntsūdens, kā arī bioloģiskās vides iespējamās izmaiņas antropogēnās ietekmes rezultātā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin un ir izpratne par ietekmes uz vidi novērtēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem (3kontroldarbi);
Prot novērtēt un analizēt vides kvalitāti, kā arī plānot un vadīt ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru (4 semināri).
Spēj piedalīties, kā ekspertam, atbilstoši savai specializācijai, ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūrā (4 praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1 LR vides politika un likumdošana. Nacionālie un starptautiskie vides politikas akti (1h)
2 Vides politikas līdzekļi. Ietekmes uz vidi novērtēšanas principi. Ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes (1h).
3 1. seminārs: Ietekmes uz vidi novērtēšanas nozīme, uzdevumi, metodes, likumdošana (2h).
4 1. Kontroldarbs (2h).
5 Ietekmētās vides apraksts, galvenās ietekmes un novērtējuma kritēriji. Paredzēto darbību raksturojošie faktori (1h).
6 Ietekmes uz gaisa vidi prognoze un novērtējums. Piesārņojuma avoti, veids, apjomi. gaisa aizsardzības pasākumi (2h).
7 Informācija par ūdens resursiem, to kvantitāti un kvalitāti, piesārņojuma avotiem un piesārņojuma raksturu (1h).
8 2. seminārs: Vides rādītāji un indikatori ietekmētās vides raksturošanai (2h).
9 Zemes izmantošana. Iespējamie augsnes degradācijas cēloņi saistībā ar paredzētās darbības ietekmi (1h).
10 2. Kontroldarbs (2h).
11 3. seminārs: Ietekmes uz ūdens un augsnes resursiem prognoze un novērtējums (1h).
12 Ietekmes uz bioloģiskajām sistēmām prognoze un novērtējums. Biotopu raksturojums un vērtējums (2h).
13 Ainavas izmaiņas un to novērtēšana. Ietekmes uz kultūrvidi novērtēšana. Arhitektūras un vēstures pieminekļi (1h).
14 Ietekmju analīze un būtiskuma noteikšana. Ietekmju samazināšana. Alternatīvie risinājumi un lēmumu pieņemšana (1 h).
15 4. seminārs: Ietekmes uz bioloģiskajiem resursiem prognoze un novērtējums (2h).
16 3. Kontroldarbs (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas nodarbības un sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti četri praktiskie darbi, dalība četros semināros un sekmīgi nokārtoti trīs kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas trīs kontroldarbiem par lekcijās aplūkotajām tēmām.
2. Studentam jāpiedalās četros semināros
3. Praktisko darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un citām norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un prakstiskajos darbos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. trīs kontroldarbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 30 punkti);
b. četri praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 40 punkti);
c. četri semināri kur katrā var iegūt līdz 5 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
d. dalība visās nodarbībās (kopā maksimāli 10 punkti, pie 100% apmeklējuma);
e. Norādītajā termiņā iesniegti praktiskie darbi e-studiju sistēmā (kopā maksimāli 10 punkti).
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
a. 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita;
b. • 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
c. • 5 balles, ja iegūti 55...60 punkti;
d. • 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
e. • 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
f. • 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
g. • 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;
h. • 10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Red. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga: Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs, 2002. 208 lpp.
3. Vircavs M. . Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2001. 123 lpp.
4. Canter Larry W. . Environmental Impact Assessment. McGraw - Hill, Inc., 1996. 660 P.

Papildliteratūra

1. LR likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" . [tiešsaiste]. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=51522

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographic.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF maģistratūras studiju programmās. Obligāts vides inženierzinātņu studiju programmai, pārējām kā izvēles kurss.