Kursa kods VidZ4006

Kredītpunkti 3

Vides politika I

Zinātnes nozareSociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Zinātnes apakšnozareVides pārvaldība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa īstenošanas mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas un izpratni par vides politikas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Studenti lekciju, semināru un praktisko darbu laikā iegūst priekšstatu par vides politikas starpdisciplināro raksturu un aktualitātēm vides politikas satura veidošanā un ieviešanā, ilgtspējīgas attīstības koncepciju, dabas resursu pieejamību un izmantošanu, prioritārajām vides problēmām Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī vides aizsardzības institūcijām un tiesisko regulējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studenti:
• pārzinās vides politikas saturu, attīstības procesu, iesaistītās puses, vides politikas veidošanā un īstenošanā izmantotos principus un instrumentus, izpratīs to savstarpējo mijiedarbību (1. un 2. kontroldarbs);
• pratīs identificēt vides problēmas, novērtēt to cēloņus un sekas, izvēlēties iespējamos risinājumus attiecīgās vides problēmas novēršanai vai ietekmes mazināšanai vides politikas veidošanas un īstenošanas kontekstā (3. kontroldarbs);

• būs kompetenti visaptveroši apkopot, kritiski izvērtēt, pilnvērtīgi analizēt un atbilstoši pielietot aktuālo informāciju vides politikā (4. kontroldarbs, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Vides politikas jēdziens (2 h).
2. Vides politikas attīstība (2 h) – 1. kontroldarbs.
3. Vides politiku ietekmējošie faktori (3 h).
4. Vides politikas veidošana un īstenošana (3 h).
5. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija un Riodežaneiro konferences nozīme (3 h) – 2. kontroldarbs.
6. Dabas resursi ilgtspējīgas attīstības kontekstā (3 h).
7. Eiropas zaļais kurss – klimats, enerģētika, lauksaimniecība, rūpniecība (4 h).
8. Eiropas zaļais kurss – vide un okeāni, transports, finanses un reģionālā attīstība, pētniecība un inovācija (4 h) – 3. kontroldarbs.
9. Vides politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (4 h).
10. Latvijas vides aizsardzības institūcijas un normatīvie akti (4 h) – 4. kontroldarbs, eksāmens.

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma vērtējums par studiju kursa apguvi ir atkarīgs no kumulatīvi iegūto punktu skaita, kuru veido četri kontroldarbi (40 punkti), nodarbību apmeklējums (10 punkti) un eksāmens (50 punkti). Kopējais maksimālais iegūstamais punktu skaits - 100. Lai studenti tiktu pielaisti pie eksāmena, jābūt uzrakstītiem un ar sekmīgu vērtējumu novērtētiem visiem četriem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāsagatavojas četriem kontroldarbiem un eksāmenam, izmantojot lekciju, semināru un praktisko darbu norises ietvaros apskatīto informāciju un ieteicamo literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Noslēguma vērtējums par studiju kursa apguvi ir atkarīgs no kumulatīvi iegūto punktu skaita, kuru veido četri kontroldarbi, nodarbību apmeklējums un eksāmens.
Vērtējumu skala:
58 ... 63 punkti 4 balles;
64 ... 69 punkti 5 balles;
70 ... 75 punkti 6 balles;
76 ... 81 punkti 7 balles;
82 ... 87 punkti 8 balles;
88 ... 93 punkti 9 balles;

> 94 punkti 10 balles.

Obligātā literatūra

1. Blumberga A., Blumberga D., Bažbauers G., Davidsens P., Moxnes E., Dzene I., Barisa A., Žogla G., Dāce E., Bērziņa A. Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā. Rīga: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. 225 lpp.
2. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.

3. Lazdiņa Ē., Bendere R., Ozola A., Brizga J., Kauliņš J. Vides komunikācija un vides politikas integrācija. Rīga: REC Latvija, 2010. 135 lpp.

Papildliteratūra

1. Meseršmits K., Meiere S., Ūsiņa E. Eiropas vides tiesības: mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 460 lpp.

2. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 187 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 20.07.2022.]. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

2. Zemkopības ministrijas mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 20.07.2022.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās.