Kursa kods VidZ4006

Kredītpunkti 2

Vides politika I

Zinātnes nozareSociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Zinātnes apakšnozareVides pārvaldība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa galvenais mērķis ir studiju procesā sniegt padziļinātu un interdisciplināru izpratni vides politikas teorētiskajos un praktiskajos aspektos. Studenti interaktīvu lekciju un praktisko darbu laikā iegūst detalizētu ieskatu par ilgtspējīgas attīstības koncepciju, pasaules dabas resursu izmantošanu, aktualitātēm vides politikā un prioritārajām vides problēmām Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī par vides aizsardzības un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentam būs: 1. Zināšanas par vides politikas saturu, attīstību, principiem, dalībniekiem, instrumentiem un izpratne par to savstarpējo mijiedarbību, kā arī zināšanas par vidi kā nozīmīgu ilgtspējīgas attīstības faktoru. 2. Prasmes apzināt vides politikas interdisciplināro raksturu, identificēt un novērtēt vides problēmu cēloņus un izvēlēties iespējamos risinājumus vides politikas kontekstā. 3. Kompetences līmenis, kas ļauj apkopot, izvērtēt, analizēt un pielietot aktuālo informāciju vides politikā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vides politikas jēdziens
2 Vides politikas attīstība
3 Vides politiku ietekmējošie faktori
4 Vides politikas īstenošana
5 Sabiedrības galveno grupu loma
6 Ilgtspējīgas attīstības koncepcija
7 Riodežaneiro konferences nozīme
8 Dabas resursi ilgtspējīgas attīstības kontekstā
9 Klimata politika
10 Eiropas Savienības vides politika
11 Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika
12 Latvijas agrārā politika
13 Vides aizsardzības politikas plāns
14 Prioritārās vides problēmas Latvijā
15 Latvijas vides aizsardzības normatīvie akti
16 Apkopojums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu zināšanu vērtējumu veido regulārs studiju darbs visā kursa apgūšanas laikā. Gala novērtējums beidzot studiju kursu ar eksāmenu veidojas kumulatīvi no nodarbību apmeklējuma - 10 punkti, 4 kontroldarbiem (neatkārto) - 40 punkti, referāta - 10 punkti un eksāmena - 40 punkti. Kopējais maksimālais punktu skaits - 100. Lai studenti tiktu pielaisti pie eksāmena, jābūt iesniegtam referātam un uzrakstītiem visiem kontroldarbiem.
Galīgais kursa novērtējums:
Iegūtie punkti 100 ≥ 90 ≥ 85 ≥ 80 ≥ 75 ≥ 70 ≥ 65 ≤ 60
Novērtējums 10 ballu skalā 10 9 8 7 6 5 4 3

Obligātā literatūra

1. Meseršmits K., Meiere S., Ūsiņa E. Eiropas vides tiesības: mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte. 2003. 460 lpp.
2. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC. 2003. 187 lpp.
3. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2010. 334 lpp.
4. Lazdiņa Ē., Bendere R., Ozola A., Brizga J., Kauliņš J. Vides komunikācija un vides politikas integrācija. Rīga: REC Latvija: Latvijas Universitāte, 2010. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. Andersen M.S., Liefferink D. European Environmental Policy. The Pioneers. Manchester: Manchester University Press. 1997. 340 p.
2. Dauvergne P. Handbook of Global Environmental Politics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. 2005. 538 p.
3. Vides politikas pamatnostādnes 2009. - 2015. gadam. [tiešsaiste] [Skatīts 08. 11. 2011.] Pieejams: : http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=9338

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis : Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss augstākās izglītības akadēmiskā bakalaura programmas "Vides zinātne" un augstākās izglītības profesionālās programmas "Vide un ūdenssaimniecība" studentiem.