Kursa kods VidZ3046

Kredītpunkti 1.50

Ekoloģija un vides aizsardzība

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Grinberga

Ph.D.

Aizstātais kurss

VidZB003 [GVIDB003] Ekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz ieskatu jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības iesaisti vides saglabāšanā. Skartas vides aizsardzības tēmas, kas vērstas uz vides piesārņojuma izplatību un attīrīšanu, kā arī uz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Studiju kursā aplūkotas Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: 1. Zināšanas un izpratne par pamatjēdzieniem, aktuālām vides aizsardzības problēmām, teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem vides aizsardzībā; Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi testa veidā par lekciju tēmām un praktiskie darbi.
2. Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot vides aizsardzības aspektus ar savas specialitātes studiju kursu pētījumu, kursa un noslēguma darbu saturu; Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi testa veidā par lekciju tēmām un praktiskie darbi.
3. Kompetences, saistībā ar vides aizsardzības principiem, ievērot un praktiski pielietot savas specialitātes studiju kursos un pētījumos vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus. Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi testa veidā par lekciju tēmām un praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vide kā studiju objekts. Vides aizsardzības vēsture. Vides īpašības, to raksturojums.
2. Sabiedrība un vide. Dabas resursi, to klasifikācija.
3. 1. praktiskais darbs: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
4. Ģenētiski modificētie organismi. Energoresursi. Alternatīvās enerģijas veidi.
5. 2. praktiskais darbs: Dabas un biosfēras rezervāti.
6. Vide un lauksaimniecība. Lauksaimniecības ietekme uz vidi.
7. 3. praktiskais darbs: Nacionālie parki.
8. Vides piesārņojums. Piesārņojuma klasifikācija un raksturojums. Vides kvalitāte un cilvēka veselība.
9. 4. praktiskais darbs: Dabas parki, dabas liegumi, dabas pieminekļi, aizsargājamo ainavu apvidi.
10. Ūdeņu piesārņojums. Notekūdeņu attīrīšana. Ūdeņu aizsardzība.
11. 5. praktiskais darbs: Aizsargjoslas. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas.
12. Gaisa (atmosfēras) piesārņojums. Piesārņojuma veidi un izplatīšanās. Atmosfēras piesārņojuma samazināšana.
13. 6. praktiskais darbs: Ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas.
14. Atkritumi un to radītais piesārņojums. Atkritumu utilizācijas problēmas. Atkritumu saimniecība.
15. Vide un ekonomika. Vides stāvoklis kā prece, ekosistēmas pakalpojumi. Vides politika Latvijā.
16. Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloģizācija. Labas lauksaimniecības prakse.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem – testiem un ieskaitei ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti regulāri un patstāvīgi gatavojas praktiskajiem darbiem, izmantojot pasniedzēja norādītos materiālus. Studenti pēc lekciju tēmu noklausīšanās patstāvīgi studē kursa saturā minētās tēmas, lai sagatavotos gala ieskaites darbam par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie darbi tiek organizēti kā testa veida kontroldarbi, par katru pareizu atbildi piešķirot 1 punktu. Par katru praktisko darbu iespējams iegūt 10 punktus. Tikai nokārtojot visus testus, students iegūst iespēju rakstīt gala ieskaiti.
Ieskaites darbs tiek organizēts testa veidā, uz katru no jautājumiem piedāvājot 3 -5 atbilžu variantus, no kuriem 1 atbilde uz katru jautājumu ir pareiza. Lai iegūtu sekmīgu vērtējumu ieskaitē, jānorāda vismaz 50% pareizo atbilžu.

Obligātā literatūra

1. M. Kļaviņš (red.). Vides zinātne. LU akadēmiskais apgāds. 2008., 599. lpp.
2. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Vides un ilgtspējīga attīstība. LU akadēmiskais apgāds. 2010., 334. lpp.
3. J.Švarcbahs, R.Sudārs, V.Jansons, A.Zīverts, U.Kļaviņš, Ē.Dreimanis, P.Bušmanis. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis.- Jelgava. LLU, 2006., 225 lpp.
4. L.Ryden, P.Migula & M.Anderson. Environmental science. The Baltic University Press. Uppsala, Sweden. 2003., 824. p.

Papildliteratūra

1. G.Tyler Miller. Living in the Environment. 12th edition. Thomson learning. USA. 2002., P 758. .
2. P.H.Raven, L.R.Berg. Environment. Harcourt College Publishers. USA. 2001., P. 612.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam. [tiešsaiste] Skatīts 17.11.2020. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/265262-par-vides-politikas-pamatnostadnem-2014-2020-gadam
2. LR likums “Vides aizsardzības likums”, spēkā no 29.11.2006. ar aktuālajiem grozījumiem. [tiešsaiste] Skatīts 17.11.2020. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=147917
3. LR likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, spēkā no 07.04.1993. ar aktuālajiem grozījumiem. [tiešsaiste] Skatīts 17.11.2020. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=59994

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna