Kursa kods VidZ3044

Kredītpunkti 3

Vides projektu vadība

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par vides projektu iedalījumu un to lomu aprites ekonomikas kontekstā. Vides projektu koncepcija un to galvenie pielietošanas veidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Spēj parādīt vispusīgas un specializētas vides projektu vadībai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni (kontroldarbi un laboratorijas darbi).
Prasmes
Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus vides projektu vadības jomā, argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus vides projektu vadības jomā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences (praktiskie darbi un semināri).
Kompetences
Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas vides projektu vadībā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai (praktiskie darbi).
Studiju kursa laikā tiek izstrādāti 6 praktiskie darbi, kuru laikā studenti gūst dziļāku izpratni par vides projektiem un to pielietošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vides projektu iedalījums un galvenie mērķi (1h).
2. 1. Praktiskais darbs: Vides projekta analīze (3h).
3. Vides projektu izstrādes pamatprincipi (1h).
4. 2. Praktiskais darbs: Vides projekta idejas izstrāde (3h).
5. Vides projektu finansējuma avoti un galvenie sasniedzamie rezultāti (2h).
6. 3.Praktiskais darbs: Vides projektu pieteikuma formas (3h).
7. Vides projektos atbalstāmās aktivitātes (2h).
8. 1.kontroldarbs (1h).
9. Vides projektu pieteikuma sagatavošanas pamatprincipi (2h).
10. 4. Praktiskais darbs: Vides projekta mērķu un uzdevumu formulējums (2h).
11. Vides projektu finansēšana (2h).
12. 5. Praktiskais darbs: Vides projekta budžeta izstrāde (3h).
13. Vides projektu vērtēšanas kritēriji (2h).
14. 6. Praktiskais darbs: Vides projekta pieteikuma vērtēšana (2h).
15. Vides projektu loma aprites ekonomikas kontekstā (2h).

16. 2. Kontroldarbs (1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas nodarbības un sekmīgi izstrādāti, un aizstāvēti četri praktiskie darbi un sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas diviem kontroldarbiem par lekcijās aplūkotajām tēmām.
2. Praktisko darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un pasniedzēja norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un laboratorijas darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. divi kontroldarbi, kur katrā var iegūt līdz 20 punktiem (kopā maksimāli 40 punkti);
b. seši praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 60 punkti);
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
a. 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita;
b. 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
c. 5 balles, ja iegūti 55...60 punkti;
d. 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
e. 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
f. 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
g. 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;

h. 10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Red. M. Kļaviņš, J. Zaļokšnis Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011 334 lpp. ISBN 9789984454030

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sopus – izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Žurnāls Vides Vēstis. Pieejams: http://www.videsvestis.lv

3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mājaslapa. Pieejams: http://www.murzl.llu.lv/

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma Vide un ūdenssaimniecība