Kursa kods VidZ3041

Kredītpunkti 3

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz sniegt padziļinātas zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojumu vides aizsardzības un ūdenssaimniecības jomās aktuālu izaicinājumu risināšanai un attīstīt praktiskas iemaņas darbā ar ArcGIS Pro programmatūru un ArcGIS Online vidē. Kursa projekta izstrādes ietvaros studenti sagatavo, analizē un vizualizē darba uzdevumam atbilstošu ģeotelpisko informāciju, izmantojot piemērotas ģeotelpiskās informācijas apstrādes un analīzes metodes un rīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studenti:
• pārzinās un izpratīs ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietošanas iespējas vides aizsardzības un ūdenssaimniecības jomās aktuālu izaicinājumu risināšanai;
• pratīs veidot jaunu un lejupielādēt publiski pieejamu ģeotelpisko informāciju, t.sk., vektora un rastra formātos, spēs patstāvīgi izmantot ArcGIS Pro programmatūru, lai sagatavotu, analizētu un vizualizētu ģeotelpisko informāciju, mācēs izveidot interaktīvas kartes ArcGIS Online vidē;

• būs kompetenti kritiski izvērtēt izveidotās un publiski pieejamās ģeotelpiskās informācijas kvalitāti, atkarībā no darba uzdevuma satura spēs izvēlēties un izmantot atbilstošu ģeotelpisko informāciju un piemērotas ģeotelpiskās informācijas apstrādes un analīzes metodes un rīkus (kursa projekts).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojuma piemēri aktuālu izaicinājumu risināšanai vides aizsardzībā un ūdenssaimniecībā (2 h).
2. Publiski pieejamas ģeotelpiskās informācijas lejupielāde un jaunas ģeotelpiskās informācijas izveide, t.sk., vektora un rastra formātos, atbilstoši kursa projekta saturiskajiem uzstādījumiem (2 h).
3. ArcGIS Pro programmatūras pielietojums - ģeotelpiskās informācijas apkopošana un apstrāde t.sk., datu bāzu, datu kopu un datu slāņu izveide, atribūtu tabulu pilnveide (2 h).
4. ArcGIS Pro programmatūras pielietojums - Spatial Analyst Tools – Hydrology (3 h).
5. ArcGIS Pro programmatūras pielietojums - Spatial Analyst Tools – Interpolation (3 h).
6. ArcGIS Pro programmatūras pielietojums - Spatial Analyst Tools – Raster Calculator (3 h).
7. ArcGIS Pro programmatūras pielietojums - Spatial Analyst Tools – Surface (3 h).
8. Ģeotelpiskās informācijas un karšu migrācija no ArcGIS Pro programmatūras uz ArcGIS Online vidi (2 h).
9. Interaktīvu karšu izveide un publicēšana ArcGIS Online vidē (3 h).
10. Kursa projekta aizstāvēšana (1 h).

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, aizstāvēts un ar sekmīgu vērtējumu novērtēts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi izstrādā kursa projektu, izmantojot praktisko darbu norises ietvaros apskatīto informāciju un ieteicamo literatūru.
Patstāvīgais darbs ietver ģeotelpiskās, statistiskās, vizuālās vai citas informācijas apzināšanu, iegūšanu un apkopošanu turpmākam pielietojumam ArcGIS Pro programmatūrā un ArcGIS Online vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Noslēguma vērtējums par studiju kursa apguvi ir atkarīgs no izstrādātā kursa projekta kvalitatīvajiem aspektiem, kuri tiks nodefinēti, uzsākot studiju kursa apguvi, darba aizstāvēšanas un sniegtajām atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto kursa projektu.

Obligātā literatūra

1. Bajjali W. ArcGIS for Environmental and Water Issues. Springer, 2018. 353 p. E-grāmata (PDF). Komentārs: resurss studentiem pieejams E-studiju vidē.
2. Dixon B., Uddameri V. GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering. John Wiley & Sons, 2016. 545 p. E-grāmata (PDF). Komentārs: resurss studentiem pieejams E-studiju vidē.

3. Paganini M., Petiteville I., Ward S., Dyke G., Steventon M., Harry J., Kerblat F. The CEOS Earth Observation Handbook. Special 2018 Edition. Satellite Earth Observations in Support of the Sustainable Development Goals. Paris: CEOS-ESA, 2018. 114 p., [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: http://eohandbook.com/sdg/files/CEOS_EOHB_2018_SDG.pdf.

Papildliteratūra

1. ESRI mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: http://www.esri.com. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
2. Latvijas Atvērto datu portāls (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://data.gov.lv/lv. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
3. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://www.lgia.gov.lv/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
4. LVM GEO mājas lapa (AS “Latvijas valsts meži”) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://www.lvmgeo.lv/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
5. SIA Envirotech mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/home?lang=lv-lv. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

6. Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lauku reģistrs (Lauku atbalsta dienests) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: http://www.karte.lad.gov.lv. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
2. Meliorācijas kadastra informācijas sistēma (VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://www.melioracija.lv/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās.