Kursa kods VidZ3041

Kredītpunkti 2

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums16.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) programatūru ESRI ArcGIS Desktop, kas tiek izmantota kursa darba izstrādāšanai. Studenti iegūst ieskatu par dažādiem ĢIS datu modeļiem, t.sk. vektora un rastra datu modeļi, apgūst ģeotelpisko datu un ģeodatubāzu izveidošanas un izmantošanas principus. Studenti apgūst un pielieto nozīmīgākās ģeotelpisko datu analīzes metodes un rīkus. Studiju kursa noslēguma stadijā studenti patstāvīgi izstrādā digitālo karti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par ģeogrāfisko informācijas sistēmu praktiskās pielietošanas iespējām.
• Prasmes formulēt nozares vajadzības, kritiski izvērtēt ĢIS iespējas un pieskaņot ĢIS metožu un rīku izmantošanu savas specialitātes jomām.
• Kompetence saistībā ar ģeotelpisko datu un ģeodatubāzu veidošanu un pielietošanu citos savas specialitātes studiju kursos un pētījumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar ArcGIS programatūru kursa darba izstrādāšanai.
2 ĢIS datu modeļi un to struktūra.
3 Vektora un rastra datu attēlošana.
4 Patstāvīgais darbs ar PC.
5 Ģeodatubāzes un to nozīme.
6 Telpiska ģeogrāfisko objektu atlase pēc uzdotā jautājuma.
7 Patstāvīgais darbs ar PC.
8 ĢIS datu veidošana, rediģēšana un uzturēšana.
9 Grafisko objektu veidošana un izmantošana.
10 ĢIS datu analīze.
11 Patstāvīgais darbs ar PC.
12 ĢIS datu analīze.
13 Patstāvīgais darbs ar PC.
14 Digitālās kartes veidošana.
15 Digitālās kartes noformēšana un izdruka.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem praktiskiem darbiem un aizstāvētam kursa projektam.

Pamatliteratūra

1. Bernhandsen T. Geographic information systems. Arendal, Norway: Norwegian Mapping Authority, 1992. 218 p.
2. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU / RTU, 2006. 90 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Valsts zemes dienests. Rīga: Valsts zemes dienests, 2001. 203 lpp.
4. The Earth Observation Handbook [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.eohandbook.com

Papildliteratūra

1. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras. Publikācijas. [tiešsaiste]. [Skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.lgia.gov.lv/lv/Publikacijas.aspx
2. Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp.
3. Lauku reģistra ģeogrāfiskā informācija [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.karte.lad.gov.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. ESRI mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.esri.com
2. SIA Envirotech mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.envirotech.lv
3. Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.rigis.lv/RIGIS/main.asp

Piezīmes

Obligāts kursa projekts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Vide un ūdenssaimniecība”. Apgūstams arī angļu valodā.