Kursa kods VidZ3039

Kredītpunkti 2

Meliorācija II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Uldis Kļaviņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā izklāstīti meliorācijas uzdevumi, metodes un paņēmieni augsnes mitruma režīma regulēšanai un nepieciešamība intensīvas lauksaimnieciskās ražošanas apstākļos. Sniedz padziļinātas zināšanas par nosusināšanas sistēmu ierīkošanas principiem, materiāliem, konstrukcijām, būvēm, to parametriem un aprēķina metodiku. Apskata darbu sastāvu platību sagatavošanai lauksaimnieciskai izmantošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par meliorācijas pasākumu kompleksa lomu un nepieciešamības vērtējumu lauksaimnieciskās ražošanas procesā konkrētas vides apstākļos, atbilstoši ražošanas virziena un tehnoloģisko procesu nodrošināšanas prasībām.
• Prasmes pamatot un risināt tehniska rakstura jautājumus izvēloties piemērotu metodi, paņēmienus un pasākumu kompleksu augsnes mitruma režīma regulēšanai un platību sagatavošanai atbilstoši lauksaimnieciskās izmantošanas mērķiem.
• Kompetence izvēlēties augšņu nosusināšanas optimālos risinājumus saistībā ar pārmitrinājuma iemesliem, veikt pieņemto pasākumu nepieciešamā pamatojuma teorētiskos aprēķinus un sastādīt grafisko materiālu; dabā novērtēt izbūvēto meliorācijas sistēmu un būvju tehnisko stāvokli, defektus un remontu nepieciešamību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nosusināšanas metodes, paņēmieni, sistēmas un shēmas
2 Regulējošais nosusināšans tīkls. Susinātājgrāvji. 1.laboratorijas darbs - susinātājgrāvju projektēšana
3 Drenāža, izvietojums, konstrukcija. 2.laboratorijas darbs - drenāžas projektēšana plānā
4 Drenāžas aprēķini. 1.praktiskais darbs - drenu profilu sastādīšana. Vertikālā drenāža
5 Drenāžas būves, iztekas, kontrolakas, uztvērējakas, filtri, satekas
6 Hidroloģiskie norobežotāji. 2. praktiskais darbs - kontūrgrāvju projektēšana
7 Novadtīkls, uzdevumi, aprēķini. Segtie novadi. 3.praktiskais darbs - novadgrāvu projektēšana un aprēķini
8 Notekas, to uzdevumi, regulēšanas paņēmieni. Gultņu labošana
9 Būves, kritņi, strujtekas, tilti, caurtekas, nostiprinājumi. Palieņu meliorācija
10 Polderi, galvenās satāvdaļas, konstrukcijas, samēri. Divpusējās darbības sistēmas, darbināšanas, konstrukcijas
11 Speciālie nosusināšanas pasākumi, ēku pamati, pagrabi, pagalmi, stāvlaukumi, stadioni,augļudārzi
12 Meliorācijas sistēmu deformācijas, remonts un kopšanas pasākumi
13 Likumdošana. Meliorācijas kadastrs, veidošanas principi, ietvertā informācija, pielietošanas iespējas
14 Kultūrtehnika. Apauguma veidi, novākšanas tehnoloģijas. 4. praktiskais darbs - kultūrtehnisko darbu projekti
15 Akmeņu, celmu un ciņu novākšana. Platību planēšana
16 Augšņu pirmreizējā apstrāde un ielabošana. Vides aizsardzības un ainavas veidošanas pasākumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšanai jānokārto rakstiskais eksāmens par 20 teorētiskā kursa jautājumiem. Pielaidi pie eksāmena students iegūst pēc izstrādāta un aizstāvēta kursa darba.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp.
3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija.O. Sauka, P. Bušmanis u.c. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
4. Ritzema H. P.(editor–in-Chief). Drainage principles and Applications International Institute for Land Reclamation and Improvement. Netherlands: ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994. 1125 p.

Papildliteratūra

1. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU: 2001. 81 lpp.
3. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA "Latvijas meliorācija", 1990. 27 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ražība: Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga : Agroķīmisko pētījumu centrs. Nr.1 (1991)-Nr. 12 (184) (2004) ISSN 0236-0470.
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939

Piezīmes

Obligāts kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika sudijās.