Kursa kods VidZ3018

Kredītpunkti 3

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz sniegt zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu teorētiskajiem aspektiem, iegūt praktiskas iemaņas darbā ar ArcGIS Pro programmatūru un ArcGIS Online vidē, apgūt visbiežāk izmantotās ģeotelpiskās informācijas apstrādes un analīzes metodes un rīkus. Studenti sistemātiski apgūst zināšanu un iemaņu kopumu, kas nodrošina prasmes lejupielādēt, veidot, rediģēt, papildināt, sistematizēt, atlasīt, analizēt, vizualizēt un koplietot ģeotelpisko informāciju atbilstoši studiju programmas tematiskajām nostādnēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studenti:
• pārzinās ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību, izpratīs ģeotelpiskās informācijas saturu (1. praktiskais darbs);
• pratīs patstāvīgi izmantot ArcGIS Pro programmatūru un ArcGIS Online vidi, atkarībā no nepieciešamības spēs pielietot ģeotelpisko informāciju, apstrādes un analīzes metodes un rīkus (2., 3., 4. praktiskais darbs);

• spēs vizualizēt un koplietot ģeotelpisko informāciju profesionālās darbības un/vai zinātnisko pētījumu īstenošanas kontekstā (eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība (2 h).
2. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu modeļi (2 h).
3. ArcGIS Pro programmatūras raksturojums (2 h).
4. Ģeotelpiskās informācijas avoti Latvijā un ārvalstīs (2 h).
5. Ģeotelpiskās informācijas izveide, rediģēšana, papildināšana, sistematizēšana un analīze (3 h) - 1. praktiskais darbs.
6. Ģeotelpiskās informācijas atlase pēc uzdotā jautājuma (3 h) - 2. praktiskais darbs.
7. Ģeotelpiskās informācijas atlase pēc telpiskā novietojuma (3 h) - 3. praktiskais darbs.
8. Ģeotelpiskās informācijas vizualizācija (3 h) - 4. praktiskais darbs.
9. Ģeotelpiskās informācija un 3D vide (2 h).
10. Digitālās kartes veidošana, noformēšana un izdruka (2 h).
11. ArcGIS Online izmantošana (4 h).
12. Story Maps veidošana (4 h).

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens nokārtots ar sekmīgu vērtējumu.
Noteiktajā laikā izstrādāti un ieskaitīti četri praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāsagatavojas četriem praktiskajiem darbiem un eksāmenam, izmantojot lekciju un praktisko darbu norises ietvaros apskatīto informāciju un ieteicamo literatūru.
Patstāvīgais darbs ietver ģeotelpiskās, statistiskās, vizuālās vai citas informācijas apzināšanu, iegūšanu un apkopošanu turpmākam pielietojumam ArcGIS Pro programmatūrā un ArcGIS Online vidē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no sagatavotā noslēguma darba kvalitatīvajiem aspektiem, kuri tiks nodefinēti pirms eksāmena norises.

Obligātā literatūra

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs: A. Zelmanis ... u.c. Valsts zemes dienests. Rīga: Valsts zemes dienests, 2001. 203 lpp.
2. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU/RTU, 2006. 90 lpp.

3. Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp.

Papildliteratūra

1. ESRI mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: http://www.esri.com. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
2. Latvijas Atvērto datu portāls (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://data.gov.lv/lv. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
3. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://www.lgia.gov.lv/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
4. LVM GEO mājas lapa (AS “Latvijas valsts meži”) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://www.lvmgeo.lv/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
5. SIA Envirotech mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/home?lang=lv-lv. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

6. Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lauku reģistrs (Lauku atbalsta dienests) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: http://www.karte.lad.gov.lv. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

2. Meliorācijas kadastra informācijas sistēma (VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”) [tiešsaiste] [skatīts 19.07.2022.]. Pieejams: https://www.melioracija.lv/. Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” pilna laika klātienes studijās un profesionālā bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās.