Kursa kods VidZ3010

Kredītpunkti 3

Atkritumu saimniecības organizācija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Sniegta informācija par atkritumu saimniecību, tās problēmām. Aplūkota atkritumu saimniecības stratēģija, atkritumu ietekme uz vidi. Galvenie apskatītie jautājumi: atkritumu veidi, to raksturojums, īpatnības; atkritumu savākšana, šķirošana, transportēšana, to pārstrādes iespējas; atkritumu uzglabāšanas problēmas; sadzīves cieto atkritumu uzglabāšana; bīstamo atkritumu uzglabāšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
1. Zināšanas un izpratne par atkritumu apsaimniekošanā risināmām problēmām, atkritumu saimniecības nozares saistību ar vides kvalitātes jautājumiem – rakstisks pārbaudes darbs,
2. Prasmes izvēlēties pasākumu kompleksu atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanai – rakstisks pārbaudes darbs,

3. Kompetences, saistībā ar vides aizsardzības principiem, izvēlēties konkrētus atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskos risinājumus un pamatot to izvēli – 1.-9. praktiskie darbi, rakstisks pārbaudes darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Atkritumu saimniecība, tās veidošanas stratēģija. Atkritumu saimniecības vērtējums, attīstības nosacījumi, 2h.
2. Atkritumu ietekme uz vidi. Vides stāvokļa uzlabošanas risinājumi. Problēmas un prioritātes, 2h.
3. Likumdošana atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, 2h.
4. Atkritumu veidi un to raksturojums, sadzīves atkritumi, organiskie atkritumi 2h.
5. Atkritumu samazināšanas iespējas, 1h. 1.praktiskais darbs (Atkritumu apjoma analīze), 1h.
6. Atkritumu uzkrāšana, savākšana, 2h.
7. Atkritumu transportēšana, 1h. 2.praktiskais darbs (Atkritumu savākšanas maršruti) un 3.praktiskais darbs (Atkritumu transportēšana), 1h.
8. Atkritumu šķirošana, 2h.
9. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, 1h. 4.praktiskais darbs (Atkritumu transportēšanas variantu salīdzināšana), 1h.
10. Atkritumu pārstrādes metodes, 2h.
11. Atkritumu ilgtermiņa noglabāšana, 1h. 5. Praktiskais darbs (Atkritumu poligonam nepieciešamās platības aprēķini), 1h.
12. Atkritumu poligonu ierīkošanas principi, 1h. 6.praktiskais darbs (Pārseguma materiāla apjomu aprēķini poligonā), 1h.
13. Poligonu apsaimniekošana, Procesi atkritumu krātuvēs 1h. 7. praktiskais darbs (Atkritumu sablīvēšana), 1h.
14. Atkritumu kompostēšana, 1h. 8. Praktiskais darbs (Enerģijas apjoma novērtējums poligona krātuvēs), 1h.
15. Atkritumu sadedzināšana 1h. 9. Praktiskais darbs (Atkritumu energoietilpības novērtējums), 1h.
16. Rakstisks pārbaudes darbs, 2h.

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 9 praktiskie darbi.
2. Studiju kursa noslēgumā sekmīgi izpildīts rakstisks pārbaudes darbs par visu studiju kursa teorētisko daļu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pārbaudes darbā rakstiski jāatbild uz 10 jautājumiem. Par katru pareizi atbildētu jautājumu var saņemt 2 punktus. Pārbaudes darbs ir ieskaitīts, ja saņemti vismaz 10 punkti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējuma ir atkarīga no iegūto punktu skaita.
Vērtējumu skala:
10 punkti 4 balles;
11 ... 12 punkts 5 balles;
13 ... 14 punkti 6 balles;
15 ... 16 punkti 7 balles;
17 ... 18 punkti 8 balles;
19 punkti 9 balles;

20 punkti 10 balles.

Obligātā literatūra

1. Atkritumu saimniecība / [Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007. 132 lpp..
2. Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana. [Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007]. 102 lpp.

3.Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp.

Papildliteratūra

1. Landfilling: / authors: Lars Bengtsson, Bo Carlsson, Paer Elander ... [a.o.]; Department of water resources engineering Lund Institute of Technology / Lund University. Lund, 1996. -202 p.

2. Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā / [Rūta Bendere ... u.c. ; redaktore Ārija Ozola]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2016 145 lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālā bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” obligātajā daļā.