Kursa kods VidZ3005

Kredītpunkti 2

Ietekmes uz vidi novērtēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Inga Grīnfelde

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ietekmes uz vidi novērtēšanas nozīmi un uzdevumiem, pētījumu plānošanu un vadīšanu, apgūst ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes. Tiek apskatīti un izvērtēti vides noslodzes rādītāji un indikatori, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, kā arī alternatīvie risinājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par ietekmes uz vidi novērtēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem;
• Prasmes novērtēt un analizēt vides kvalitātes un ūdeņu stāvokli, kā arī plānot un vadīt ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru.
• Kompetence, piedalīties, kā ekspertam, atbilstoši savai specializācijai, ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūrā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ietekmes uz vidi novērtējuma nozīme un uzdevumi. Ietekmes uz vidi vērtēšanas pamatprincipi.
2 Vides noslodzes rādītāji un indikātori. Ietekmes uz vidi novērtēšanas interdisciplinārais raksturs.
3 Ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes. LR likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
4 1. seminārs: Ietekmes uz vidi novērtēšana: nozīme, uzdevumi, metodes, likumdošana.
5 1. kontroldarbs
6 Ietekmējošo faktoru apzināšana un sākotnējā izvērtējuma veikšanas kārtība. Izejas datu avotu apzināšana.
7 Kritēriji, pēc kuriem novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi. Paredzēto darbību raksturojošie faktori
8 2. seminārs: Vides rādītāji un indikātori ietekmētās vides raksturošanai.
9 Ietekmes uz gaisa vidi prognoze un novērtējums. Ietekmes uz ūdens resursiem prognoze un novērtējums
10 Ietekmes uz augsni un gruntsūdeņiem prognoze un novērtējums.
11 2. kontroldarbs
12 3. seminārs: Ietekmes uz ūdens un augsnes resursiem prognoze un novērtējums.
13 Ietekmes uz bioloģiskajām sistēmām prognoze un novērtējums. Vizuālā ietekme un estētiskie resursi.
14 Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Atzinumi par darba un noslēguma ziņojumiem. Vides monitorings.
15 4. seminārs: Ietekmes uz bioloģiskajiem resursiem prognoze un novērtējums.
16 3. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapgūst semināru jautājumos paredzētā viela, sekmīgi jāuzraksta 3 kontroldarbi.

Obligātā literatūra

1. Red. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga: Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs, 2002. 208 lpp.
3. Vircavs M. Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2001. 123 lpp.
4. Canter Larry W. . Environmental Impact Assessment. McGraw - Hill, Inc., 1996. 660 P.

Papildliteratūra

1. LR likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu". [tiešsaiste]. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=51522

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographic.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.