Kursa kods VidZ3005

Kredītpunkti 3

Ietekmes uz vidi novērtēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studentus iepazīstināt ar ietekmes uz vidi novērtēšanas nozīmi un uzdevumiem, pētījumu plānošanu un vadīšanu, apgūst ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes. Tiek apskatīti un izvērtēti vides noslodzes rādītāji un indikatori, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, kā arī alternatīvie risinājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
Pārzina un ir izpratne par ietekmes uz vidi novērtēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem; (3 kontroldarbi)
Prot novērtēt un analizēt vides kvalitātes un ūdeņu stāvokli, kā arī plānot un vadīt ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru. (2 semināri, 3 praktiskie darbi)

Spēj, piedalīties, kā eksperts, atbilstoši savai specializācijai, ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūrā. (2 semināri; 3 praktiskie darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ietekmes uz vidi novērtējuma nozīme un uzdevumi. Ietekmes uz vidi vērtēšanas pamatprincipi. (2h)
2. Vides noslodzes rādītāji un indikātori. Ietekmes uz vidi novērtēšanas interdisciplinārais raksturs. (2h)
3. Ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes. LR likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (2h)
4. 1. seminārs: Ietekmes uz vidi novērtēšana: nozīme, uzdevumi, metodes, likumdošana. (2h)
5. 1. kontroldarbs (2h)
6. Ietekmējošo faktoru apzināšana un sākotnējā izvērtējuma veikšanas kārtība. Izejas datu avotu apzināšana. (2h)
7. Kritēriji, pēc kuriem novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi. Paredzēto darbību raksturojošie faktori (2h)
8. 2. seminārs: Vides rādītāji un indikātori ietekmētās vides raksturošanai. (2h)
9. Ietekmes uz gaisa vidi prognoze un novērtējums. Ietekmes uz ūdens resursiem prognoze un novērtējums (2h)
10. Ietekmes uz augsni un gruntsūdeņiem prognoze un novērtējums. (2h)
11. 2. kontroldarbs (2h)
12. 3. seminārs: Ietekmes uz ūdens un augsnes resursiem prognoze un novērtējums. (2h)
13. Ietekmes uz bioloģiskajām sistēmām prognoze un novērtējums. Vizuālā ietekme un estētiskie resursi. (2h)
14. Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Atzinumi par darba un noslēguma ziņojumiem. Vides monitorings. (2h)
15. 4. seminārs: Ietekmes uz bioloģiskajiem resursiem prognoze un novērtējums. (2h)

16. 3. kontroldarbs (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, kuru drīkst kātot ja ir nokārtoti visi kontroldarbi, apmeklēti visi semināri un iesniegti visi praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas kontroldarbiem par lekcijās aplūkotajām tēmām un mājas lasīšanu.

2. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas semināriem par konkrēto tēmu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un prakstiskajos darbos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. kontroldarbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 30 punkti);
b. četri semināri, kur katrā var iegūt līdz 5 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
c.Praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 5 punktiem (kopā maksimāli 30 punkti);
d. dalība visās nodarbībās (kopā maksimāli 10 punkti, pie 100% apmeklējuma);
e. Norādītajā termiņā iesniegti darbi e-studiju sistēmā (kopā maksimāli 10 punkti).
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
• 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50 punktiem;
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;
• 10 balles, ja iegūti 96...100 punkti.

Eksāmens rakstiskā veidā semestra noslēgumā tiek organizēts tiem studentiem, kuri kopvērtējumā ieguvuši zemāku atzīmi par 8 ballēm.

Obligātā literatūra

1. Red. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga: Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs, 2002. 208 lpp.
3. Vircavs M. Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2001. 123 lpp.
4. Canter Larry W. . Environmental Impact Assessment. McGraw - Hill, Inc., 1996. 660 P.

Papildliteratūra

1. LR likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu". [tiešsaiste]. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=51522

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographic.com/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.