Kursa kods VidZ1004

Kredītpunkti 3

Ievads vides inženierijā

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar studiju darba organizāciju, mācību un zinātniskās literatūras izmantošanas iespējām. Sniegta informācija par vides zinātnes un vides un ūdenssaimniecības nozīmi un uzdevumiem, apskatīta vides zinātnes saistība ar citām zinātņu nozarēm. Tiek apskatītas izglītības ilgtspējīgai attīstībai galvenās tēmas un analizētas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas iespējas. Studiju gaitā studenti iegūst dziļāku priekšstatu par izvēlēto specialitāti, un tās nozīmīgumu ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par universitātes struktūru un studiju programmas galvenajās sadaļām un specializācijas iespējām. Izpratne par vides inženierijas skartajām problēmām un to nozīmi ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Kontroldarbi un semināri.
• Prasmes pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas meklēšanā un izmantošanā vides jomā. Prasme identificēt vides problēmu cēloņus un modelēt iespējamos risinājumus - semināri.

• Kompetence izprast vides jautājumu integritāti ilgtspējīgas attīstības kontekstā – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" struktūra un piedāvātās iespējas. LLU un VBF struktūra, akadēmiskie amati un zinātniskie grādi. Studējošo ētika un lietišķā etiķete. 2h
2. Izglītības ilgtspējīgai attīstībai definīcijas, politiskais konteksts un integritāte ar vides inženiera specialitāti. 1h 1.Seminārs. Aktuālas vides problēmas, interesējošās pētījumu tēmas izvēle. 1h
3.Tikšanās ar LLU Studentu pašpārvaldes un korporāciju pārstāvjiem, par sabiedrisko dzīvi ārpus studijām. E-studiju būtība un iespējas LAIS sistēma un tās lietošana studiju procesā. 2h
4. LLU bibliotēkas apmeklējums. Plaģiātisma problēma un pretplaģiātisma pasākumi akadēmiskajā vidē. 2h
5. 1.kontroldarbs Informācijas par vides un ilgtspējas jautājumiem meklēšana un izmantošana studiju procesā. Studiju darbu noformēšanas pamatnosacījumi. 2h
6. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai vides pīlārs, sociālais pīlārs, ekonomikas pīlārs. 2h
7. 2. Seminārs. - Vides problēmas apmēri pašvaldības, valsts un ES līmenī. 2h
8. Izglītības ilgtspējīgai attīstībai metodoloģija un sadarbības loma mērķu sasniegšanā transformatīvā mācīšanās, kapacitātes celšana 2h
9. 3.Seminārs - Vides problēmas cēloņi 2h.
10. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai monitorings, pamat dokumenti, sadarbības organizācijas un iestādes. 2h
11. 4. Seminārs. - Vides problēmas iespējamo risinājumu analīze ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā. 2h
12. 5.Seminārs - Vides jautājuma risināšanas iespējas mājsaimniecības līmenī. 2h
13. 6.Seminārs Personiskās pieredzes refleksija vides jautājuma risināšanā 2h
14. 2.Kontroldarbs, Vides inženierija ilgtspējīgas attīstības kontekstā, studiju darbu noformēšana. 1h
15. Zinātniski pētnieciskā darba tēmas, aktualitātes un problemātikas prezentācijas sagatavošana un prezentācija. 3h Patstāvīgā darba noformēšana un iesniegšana. 2h
16. Mācību un pētījumu saimniecības "Vecauce" apmeklējums, saskaņā ar LLU centralizēto grafiku. 16h

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas nodarbības un sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi, aktīva līdzdalība sešos semināros, apmeklēta mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce", prezentēta zinātniski pētnieciskā darba tēma, tās aktualitāte un problemātika, patstāvīgais darbs iesniegts un noformēts atbilstoši noteikumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie semestra gaitā sagatavo patstāvīgo darbu, kur atspoguļo semināriem gatavoto tēmu refleksiju, izstrādā sava zinātniski pētnieciskā darba tēmu, aktualitāti un problemātiku, kā arī nostiprina savas prasmes noformēt darbu atbilstoši noteikumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā maksimāli iespējamais savākto punktu skaits ir 100, no kuriem
1.kontroldarbs 10
2.kontroldarbs 10
1.seminārs 5; 2.seminārs 5; 3.seminārs 5; 4.seminārs 5; 5.seminārs 5; 6.seminārs 5.
Zinātniski pētnieciskā darba tēmas prezentācija 10
Patstāvīgais darbs saturiskā kvalitāte 24
Patstāvīgais darbs noformēšanas kvalitāte 16
Par katru kavētu dienu e-studiju darbu iesniegšanā tiek atņemts 1 punkts no vērtējuma.
Vērtējums kontrollapā tiek izlikts pēc šādiem principiem 95-100 punkti – 10 balles; 85-94 punkti 9 balles; 75-84 punkti 8 balles un tā tālāk. Ja semestra laikā ir iegūts mazāk par 35 punktiem, vērtējums ir nesekmīgs.
Studējošais nevar saņemt sekmīgu vērtējumu, ja nav apmeklēta mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce".

Obligātā literatūra

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes satversme. Jelgava: LLU, 2013. [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. Latvijas Lauksaimniecības uni versitātes studiju nolikums. Jelgava: LLU, 2015. [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/studijas
3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi. Jelgava: LLU, 2009. [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti

4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības stratēģija 2015.-2022. gadam. Jelgava: LLU, 2015. [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti

Papildliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp.
2. Zinātniskais žurnāls "Hydrology and Earth System Sciences". [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: www.hydrology-and-earth-system-sciences.net
3. RTU zinātnisko rakstu sērija: Environmental and Climate Technologies [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: https://ect-journals.rtu.lv/

4. Zinātniskais žurnāls “Sustainability” [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: https://www.mdpi.com/journal/sustainability

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnisko rakstu datu bāze SCOPUS. [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Žurnāls "Vides vēstis". [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv ISSN 1407-2939.

3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorija [skatīts 29.04.2021.]. Pieejams: http://www.murzl.llu.lv

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.