Kursa kods VidZ1003

Kredītpunkti 4.50

Vides ķīmija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums03.04.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss ietver: 1) vispārīgās ķīmijas teorētiskos pamatus, tai skaitā – ķīmisko procesu vispārīgās likumsakarības, vielas uzbūvi un agregātstāvokļus, heterogenas dispersas sistēmas, šķīdumus, elektrolītu šķīdumus, 2) ķīmisko elementu un to savienojumu īpašibas un pārvērtības apkārtējā vidē, galvenās vidi piesārņojošo vielu grupas; to avotus, iedarbību uz cilvēku veselību, 3) Vides sastāva un piesārņojuma analīzes pamatmetodes, analīžu rezultātu aprēķināšanu un kļūdu avotus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
Zināšanas:
* Par neorganiskajiem savienojumiem un to īpašībām - 1.kontroldarbs
* Par dažādiem šķīdumu koncentrāciju izteiksmes veidiem - 2.kontroldarbs
* Par dažādām fizikālajām un ķīmiskajām analīžu metodēm un to pielietojumu - 3.kontroldarbs
* Par dažādu ķīmisko elementu apriti dabā To savienojumu ietekmi uz apkārtējo vidi - 4.kontroldarbs.
Prasmes:
* Patstāvīgi veikt aprēķinus, kas nepieciešami, lai pagatavotu dažādus šķīdumus - 2.kontroldarbs
* Prasmes pielietot kursā apgūtās fizikāli - ķīmiskās un ķīmiskās analīžu metodes - 3,kontroldarbs
* Prasmes pastāvīgi veikt eksperimentus, izmantojot apgūtās zināšanas un veikt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem - laboratorijas darbi
* Prasmes aprēķināt dažādu šķīdumu pH un prognozēt tā izmaiņas atkarībā no reaģentu savstarpējās mijiedarbības - mājas darbs
Kompetences:
* Patstāvīgi izdarīt secinājumus par dažādu ķīmisko savienojumu ietekmi uz apkārtējo vidi - 4.kontroldarbs
* Patstāvīgi spriest par pasākumiem, kas veicami konkrētu savienojumu piesārņojuma neitralizācijai apkārtējā vidē - 4.kontroldarbs
* Patstāvīgi veikt secinājumus par konkrētas analīžu metodes izvēli konkrētu ķīmisko savienojumu identificēšanā un noteikšanā. - 3.kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Neorganisko savienojumu klasifikācija (3h)
2. Laboratorijas drošības tehnika. L.d. Skābes, bāzes, sāļi. (3h)
3. K.d. Neorganisko savienojumu klasifikācija. L. Ar šķīdumu pagatavošanu saistītie aprēķini. (3h)
4. L.d. Dažādas koncentrācijas šķīdumu pagatavošana.// L. Ķīmiskās analīzes metodes. (3h)
5. L. Ķīmiskās analīžu metodes.// L.d. HCl satura šķīdumā alkalimetriska noteikšana. (3h)
6. L.d. Pārejošās, kopējās un pastāvīgās ūdens cietības noteikšana.// L. Fizikāli - ķīmiskās nanalīžu metodes. (3h)
7. L. Fizikāli ķīmiskās analīžu metodes// L.d. Hlorīdjonu sedimetriska noteikšana analizējamā paraugā. (3h)
8. L.Fizikāli ķīmiskās analīzes metodes. Hromatogrāfijas pamatprincipi.//L.d. Amonija jonu noteikšana analizējamā paraugā. (3h)
9. Elektroķīmiskās analīžu metodes// L.d. Spektrofotometriska dzelzs noteikšana analizējamā ūdenī. (3h)
10. Vides sistēmas - atmosfēra, biosfēra, litosfēra, hidrosfēra//L.d. Sulfātjonu gravimetriska noteikšana. (3h)
11. L. Atmosfēras sastāvs un tajā notiekošie procesi. Atmosfēras piesārņojums un tā avoti. VI grupas elementu aprite dabā. (3h)
12. L. V grupas elementu aprite dabā. IV grupas elementu aprite dabā. Biogēnie elementi un ar tiem saistitās analīzes. (3h)
13. Dabas ūdeņu sastāvs. Ūdeņu piesārņojums un tā novēŗšana.//L.d. Skābekļa oksidemetriska noteikšana ūdens paraugā. (3h)
14. L. Atmosfērā noritošie ķīmiskie procesi un piesārņojums. Dispersās sistēmas un to klasifikācija. (3h)
15. L.Dispersās sistēmas dabā. To veidošanās un stabilitāte. //L.d. potenciometriska kalcinētās sodas noteikšana. (3h)
16. Iepazīšanās ar modernām analīžu metodēm ķīmijas katedras "Dabas vielu laboratorijā". Ieskaite ar atzīmi. (3h)
Nepilna laika studentiem:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem un ieskaitītiem visiem kontroldarbiem. Iesniegts mājas darbs par pH aprēķinu uzdevumiem. Ja kontroldarbu vidējais vērtējums ir 6 vai augstāks 10 ballu vērtēšanas sistēmā, tad eksāmena atzīmi nosaka kā vidējo atzīmi no visām iegūtajām atzīmēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – dažādi pH aprēķinu uzdevumi. Iesniedz datorrakstā izdrukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, Sekmīgi uzrakstītiem (ne zemāk kā 4 balles) visiem kontroldarbiem. Ieskaitītam ar atzīmi (ne zemāk kā 4 balles) mājas darbam. Ja minētie kritēriji ir izpildīti, tiek kārtots eksāmens. Ja visu rakstīto kontroldarbu vidējā atzīme ir ne zemāka kā 6 balles, eksāmens nav jākārto. Tiek izlikts vidējais vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Vides zinātne. M. Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp. 2. Kļaviņš M., Cimdiņš P. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 204 lpp. 3. Kļaviņš M. u.c. Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 173 lpp.
4. Manahan S.E. Environmental chemistry. 7th edition. Boca Raton etc.: Lewis Publishers, 2000. 898 p.

Papildliteratūra

1. Druviete B. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. LLU. Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava, 2008. 59 lpp.
2. Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. Jelgava: LLU, 2008. 174 lpp.
3. Water treatment principles and design. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons, 2005. 1948 p.
4. Druviete B., Dūma. M., Truksne D. Analītiskās ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem un vingrinājumiem. LLU Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava, 2008. 59 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
3. Zinātnisko rakstu meklētājs "Google Scholar Beta" http://scholar.google.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.