Kursa kods VeteP022

Kredītpunkti 6

Klīniskā rotācija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums02.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Armands Vekšins

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Vete4101, Radioloģija II

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Vete6040, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

Kursa anotācija

Ārējā prakse pie sertificētiem veterinārārstiem, kuras laikā studenti apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas un iemaņas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par laboratoriskās diagnostikas metodēm un to pielietojumu; par dažādu sugu dzīvnieku slimību etiopatoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas iespējām. Zināšanas par veterinārā darba organizāciju veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs. Vērtēšana: ārstēšanas izraksta sagatavošana un mutiska prezentācija.
Prasmes: patstāvīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, veikt diagnostikas metodes, uzstādīt diagnozi un nozīmēt ārstēšanu. Vērtēšana: klīniskā gadījuma izraksta sagatavošana un mutiska prezentācija.
Kompetence: izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus; novērtēt ganāmpulka veselību. Spēja novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus, lai uzstādītu diagnozi un noteiktu ārstēšanu. Vērtēšana: ārstēšanas izraksta sagatavošana un mutiska prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Students pēc brīvas izvēles drīkst praktizēties pie sertificēta veterinārārsta, lai apgūtu praktiskās iemaņas dažādās veterinārmedicīnas disciplīnās. 6 nedēļas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Divas nedēļas pēc prakses noslēguma elektroniski un drukātā veidā jāiesniedz trīs klīnisko gadījumu izraksti un viens klīniskais gadījums jāprezentē mutiski.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavot klīnisko gadījumu izrakstus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu "ieskaitīts", visiem klīniskā gadījuma izrakstiem un prezentācijai jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Nelson R.W., Couto Guillermo C. Small Animal Internal Medicine. Canada: Elsevier, 2014. 1473 p.
2. Anjou M., Penninck D., Atlas of Small animal ultrasonography. Singapore: Blackwele Publishing, 2008. 511 p.
3.Brūvers Z. Mājdzīvnieku anatomija: mācību grāmata. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
4. Ettinger J.S., Feldman E.C. Textbook of veterinary internal medicine. Vol 1. Canada: Saunders Elsevier 2010. 1983 p.
5. Sprayberry A.K., Robinson Edward N., Equine Medicine. United States: Elsevier 2015. 985 p.

6. Smith B.P., Large Animal Internal Medicine. Vol 5. United Sates: Elsevier 2015. 1661 p.

Papildliteratūra

-

Periodika un citi informācijas avoti

LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzes.

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna 5.kursa 10.semestrī.