Kursa kods VeteP018

Kredītpunkti 1

Klīniskā prakse I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilga Šematoviča

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Klīniskā prakse notiek : MPS Vecauce saimniecības dzīvnieku novietnēs, kā arī atsevišķos gadījumos tā var notikt mobilās klīnikas izbraukumos, LLU VMF Klīnikas Zirgu klīnikā un Produktīvo dzīvnieku klīnikā. Prakse norit LLU VMF mācībspēku, LLU Klīnikas un Mobilās klīnikas veterinārārstu vadībā.
Prakses laikā studenti apgūst izsaukuma pieņemšanu, komunikāciju ar dzīvnieku īpašniekiem, dzīvnieka reģistrāciju, anamnēzes ievākšanu, vispārējo klīnisko un nepieciešamības gadījumā speciālo izmeklēšanu, paraugu noņemšanu, slimību diagnostiku, ārstēšanu, slimo dzīvnieku turēšanu, ēdināšanu, kopšanu, kā arī slimību profilaksi. Prakse tiek organizēta mācību procesa gaitā pēc grafika, ko sastāda kursa vecākais.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: zināt biodrošības principus strādājot dzīvnieku novietnē veterināro darbu;
anamnēzes ievākšanas pamatprincipus;
diagnostiku, vispārējo un speciālo izmeklēšanu atkarībā no situācijas, prast pamatoti izvēlēties diagnostiskās metodes un analīžu veidus;
izmeklējumu rezultātu interpretāciju,
ārstēšanas līdzekļus, to izvēles principus;
zināt neatliekamās palīdzības pamatprincipus un pielietojamos līdzekļus;
slimību profilakses principus.
Pirmās dienas zināšanas un prasmes.
Prasmes: teorētisko zināšanu pielietošana praksē: praktisko iemaņu nostiprināšana darbā ar produktīvajam dzīvniekiem, zirgiem un, izņēmuma gadījumos, mazajiem dzīvniekiem. Prast pieņemt izsaukumu, ievākt anamnēzi, organizēt dzīvnieka fiksāciju,
izmeklēt dzīvniekus, pielietot vispārējās un speciālās izmeklēšanas metodes pēc nepieciešamības. Izmeklējumu rezultātu izpratne un interpretācija. Izvēlēties piemērotāko ārstēšanas pasākumu un līdzekļu klāstu. Prakses darba vadītāja-veterinārārsta akceptētam, prast izskaidrot dzīvnieku īpašniekiem nepieciešamos diagnostiskos, ārstnieciskos un profilaktisko pasākumus, to nepieciešamību, t.i. racionāla un produktīva komunikācija ar dzīvnieka īpašnieku/kopēju, prast biežāk pielietojamās laboratoriskās diagnostikas metodes, kuras var veikt uz vietas lauka apstākļos vai novietnē, eksprestesti.
Kompetence: būt kompetentam par dažādu sugu dzīvnieku prakses menedžmentu, būt informētam un interesēties par jaunākajām tendencēm dažādu slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses iespējām.

Pārbaude. Zināšanu, prasmju un kompetences pārbaude notiek, darbojoties veterinārārsta vadībā, atbildot uz jautājumiem pirms lēmumu pieņemšanas, lai rīcību saskaņotu ar atbildīgo veterinārārstu. Klīniskās Prakses I darba laikā izvēlēties vienu Klīnisko Gadījumu, kuru izstudē, sagatavo un prezentē. Prezentācijās piedalās diskusijās par kursabiedru prezentētajiem klīniskajiem gadījumiem. Vērtēšana notiek atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Klīniskā Prakse I ilgst vienu darba nedēļu jeb 40 stundas, kurās ietilpst gan praktiskais darbs (~80%) atbildīgā veterinārārsta vadībā, gan patstāvīgais darbs (~20%). Stundu precīzs sadalījums ir pakārtots un atkarīgs no konkrētajā dienā veicamo darbu specifikas un apjoma un klāsta.
Saskaņā ar kursa vecākā sastādīto plānu, konkrētā secībā studenti ierodas darba veikšanas vietā MPS Vecauce, LLU VK Lielo dzīvnieku vai LLU VK Zirgu Klīnikā (vai, atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Klīniskā prakses I vadītāju, Mobilās klīnikas ietvaros) darbojās atkarībā no konkrētajā dienā veicamajiem darbiem un pasākumiem atbildīgā veterinārārsta vadībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Klīniskā prakse I tiek novērtēta ar “ieskaitīts”, kura iegūšanai jāsaņem pozitīvs vērtējums vismaz “gandrīz labi” jeb “6” par praktisko darbošanos un atbildīgā veterinārārsta vadībā un ar atbildīgo veterinārārstu saskaņota Klīniskā gadījuma orālu un vizuālu prezentāciju, kas novērtēta ar vismaz gandrīz labi “6”. Prezentācija notiek klīniskās stundas ietvaros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā, saskaņojot ar praktisko darbu vadītāju-veterinārārstu, izstrādā un padziļināti izpēta vienu klīnisko gadījumu.
Klīniskās prakses gadījumu aizstāv noorganizētās Klīniskās stundas ietvaros sava kursa biedru un Klīniskās prakses I koordinatora klātbūtnē, kā arī var tikt pieaicināti veterinārārsti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Lai iegūtu Klīniskā prakse I gala vērtējumu “ieskaitīts”, studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu veikšanas kvalitātei, kā arī pēc klīniskā gadījuma aizstāvēšanas un diskusiju ietvaros prezentējot gan par savu, gan par kursabiedru klīniskajiem gadījumiem.

Obligātā literatūra

1. Cockcroft P .D. Bovine Medicine. 3rd Ed. Wiley & Sons. 2015. 659 p.
2. M. Green. Dairy Herd Health. CAB International. 2012. 327 p.
3. Radostitis O. M. Herd Health: Food Animal Production Medicine. 3rd Edition. Philadelphia: Saunders, 2001. 885 p.

Papildliteratūra

1. J. Noordhuizen. Dairy Herd Health and management. A guide for veterinarians and dairy professionals. Context. 2012. 472 p.
2. Smith B.P. Large Animal Internal Medicine. 5h Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 2015. 1735 p.
3. The Merck Veterinary Manual. 11th ed. Whitehouse Station, NJ : Merck & Co, 2016. 2305 p.
4. Aitken I.D. Diseases of Sheep. 4th ed. UK: Blackwell publishing, 2007. 239 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of dairy Science, on line, https://www.journalofdairyscience.org/
2. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2010. ISSN 0193-1903. “Australian Veterinary Journal", Australia, 2010. ISSN 0005-0423.
3. "Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943.

4. “Journal of Veterinary Internal Medicine”. J Vet Intern Med. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.