Kursa kods VeteP014

Kredītpunkti 6

Pārtikas higiēna un inspekcija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

PārZ4032, Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3025, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Vete3036, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete4073, Pārtikas higiēna un inspekcija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4115, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursā veterinārmedicīnas studenti iepazīstas ar oficiālās kontroles - Pārtikas un veterināro dienesta - funkcijām pārtikas apritē, pārtikas inspektoru darba pienākumiem un atbildību. Kautuvēs studenti iepazīstas ar kautuves darbību un valsts pilnvarotu veterinārārstu pienākumiem un atbildību: dzīvnieku labturība, pirmskaušanas apskate, pēckaušanas veterinārā ekspertīze, paraugu noņemšana un laboratoriskie izmeklējumi, lēmumu pieņemšana, kaušanas higiēnas novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina/ Pārzina pārtikas higiēnas pamatjautājumus, dzīvnieku izcelsmes pārtikas nekaitīguma prasības, oficiālās kontroles procedūras pārtikas nekaitīguma novērtēšanai, pārtikas piesārņojuma cēloņiem un to iespējām pārtikas apritē – prakses gadījuma aizstāvēšana;
• Prot izvēlēties pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu pārbaužu veidu un pārtikas izmeklēšanas metodes, noņemt paraugus laboratoriskajai testēšanai un izvērtēt iegūtos rezultātus, argumentēti pamatot specifisku, pārtikai piemērojamo higiēnas prasību nepieciešamību, kā arī diskutēt par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem, par pieņemto lēmumu pamatotību ar speciālistiem un nespeciālistiem un sniegt padomus nekaitīgas pārtikas apritei – prakses dienasgrāmata;
• Spēj izvēlēties atbilstošas izmeklēšanas metodes, izvērtēt pārtikas aprites posma un pārtikas atbilstību izvirzītajām higiēnas prasībām, kā arī pieņemt lēmumu par pārtikas produkta nekaitīgumu un derīgumu lietošanai uzturā – prakses gadījuma analīze.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu, darba apstākļiem. LR Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas inspektoru darba pienākumi, pārtikas apritē iesaisīto uzņēmumu inspekcijas kārtība
2. Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu inspekcija pārtikas inspektoru uzraudzībā.
3. Iepazīšanās ar kautuves darbību, valsts pilnvarotu veterinārārstu darba pienākumiem un atbildību, veicot pirmskaušanas un pēckaušanas veterināro ekspertīzi kautuvēs.
4. Valsts pilvarotu veterinārārstu uzraudzībā veterinārās ekspertīzes veikšana kautuvēs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā studenti veiktos darbus reģistrē prakses dienasgrāmatā un uzraksta prakses gadījuma aprakstu, atbildot uz prakses vadītāja uzdotājiem jautājumiem par vienu pārtikas uzņēmuma vai kautuves veterinārās ekpertīzes gadījumiem. Par prakses gadījums jāaizstāv publiski, atbildot uz studentu un prakses vadītāja jautājumiem. Prakses dienasgrāmata un prakses gadījuma apraksts tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā students sagatavo prakses gadījuma aprakstu par vienu problēmsituāciju pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos vai kautuvēs, kuras ietvaros studentam jāveic padziļināta tās analīze, balstoties uz zinātnisko literatūru un likumdošanā noteiktājām prasībām. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē ar 5 – 7 min ilgu, ilustrētu PowerPoint prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju. Darbs jāiesniedz kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši prakses programmā uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Prakses gadījuma pārskats un dienasgrāmata tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Obligātā literatūra

1. Gracey’s meat hygiene. D.S.Collins, R.J.Huet (ed). Chchester, West Sussex, UK:John Wiley and Sons Inc., 2015. 329 p.
2. Fernandes R. Microbiology handbook. Meat Products. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. 297 p.
3. Fernandes R. Microbiology handbook. Dairy products. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. 173 p.
3. Hui Y.H. Plant sanitation for food processing and food service. Boca Raton: CRC Press, 2015. 1327 p.

Papildliteratūra

1. Fernandes R. Microbiology handbook. Fish and seafood. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. 258 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605
2. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135
3. Journal of Food Protection. International Association for Food Protection. ISSN 0362-028X 4. Meat Science. Published by Elsevier Science. ISSN: 0309-1740. Pieejams LLU tīklā: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.