Kursa kods Vete6042

Kredītpunkti 2

Veterinārā darba organizācija III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Agris Zirnītis

Mg. med. vet.

author vieslekt.

Lelde Tītmane

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2021, Veterinārā darba organizācija I

Vete5012, Veterinārā darba organizācija II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem veterinārmedicīnas jomā. Gūst priekštatus par valsts veterinārās uzraudzības organizēšanu, veterinārmedicīniskās prakses organizēšanu, veterinārārstu lomu sabiedrībā un vietējo un starptautisko sadarbību.
Ētikas apakšprogrammā apgūst ētiskas uzvedības pamatprincipus, uzvedību un rīcību veterinārārsta profesionālajā darbā dažādās situācijās un jomās, morālo kodu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Veterinārā darba organizācijas III apakšprogrammā:
Zināšanas - izpratne par saistošo likumdošanu un tās piemērošanu; valsts veterināro uzraudzību un tās principiem; praktizējošo veterinārārstu tiesībām, pienākumiem un atbildību – 2 kontroldarbi.
Prasmes atrast un konkrētajam gadījumam atbilstoši izmantot savā darbā attiecīgos Latvijas un Eiropas Savienības normatīvos aktus – praktiskie darbi.
Kompetences zināt un ievērot normatīvo aktu prasības, veicot veterinārmedicīnisko praksi; strādājot valsts veterinārās un pārtikas drošības politikas un uzraudzības iestādēs.
Ētikas apakšprogrammā:
Zināšanas - izpratne par ētikas pamatprincipiem, ar tiem saistošo likumdošanu un tās piemērošanu - gadījumu analīze.
Prasmes atrast un konkrētajam gadījumam izmantot attiecīgos normatīvos aktus – gadījumu analīze.
Kompetences spēt analizēt konkrētus ētiskas dabas gadījumus un noteikt kas ir un kas nav ētisks - gadījumu analīze.

Kursa saturs(kalendārs)

Apakšprogrammā Veterinārā darba organizācija III:
1. Latvijas veterinārārstu biedrība, tās funkcijas. 2 h
2. Starptautiskās ar veterinārmedicīnu saistītās organizācijas. 4 h
3. Veterinārārstu sertifikācija, tiesības praktizēt. 2 h
4. Kontroldarbs. Uzņēmējdarbības veidi. Veterināro prakšu reģistrācija. 2 h
5. Lolojumdzīvnieku veterinārās prakses. 2 h
6. Lauksaimniecības dzīvnieku veterinārās prakses. 2 h
7. Tirdzniecība ar dzīvniekiem (eksporta, veterinārie, veselības sertifikāti, sertifikācija). 4 h
8. Kontroldarbs. Veterinārmedicīnas izglītība ES. 2 h
Apakšprogrammā Ētika:
1. Mērfija likumi ārstiem. Ieskats jēdzienos: ētika, morāle, deontoloģija, etiķete. 2 h
2. Kas nosaka, kas ir ētisks? Kā indivīds izlemj, kas ir ētisks? 2 h
3. Domāšanas formas, loģikas likumi. Jēdziens, spriedums, slēdziens. 2 h
4. Uzņēmējdarbības ētikas būtība mūsdienās. 2 h
5. Medicīnas ētikas pamatprincipi, taisnīguma princips. 2 h
6. Īpašības, kādām jāpiemīt veterinārārstam. 2 h
7. Latvijas veterinārārstu ētikas kodekss. 2 h
8. Ētikas kodekss: profesionālā uzvedība; veterinārārsts, pacients un klients. 2 h
9. Ētikas kodekss: veterinārārsts un kolēģis. 2 h
10. Temperamenta ietekme uz profesionālo darbību. 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi apakšprogrammā Veterinārā darba organizācija III.
Ētikas apakšprogrammā:
Apmeklētas lekcijas un semināri vismaz 80% apjomā.
Katram studentam jāprezentē viena gadījuma analīze, kurā saskatāmi ētiskas dabas pārkāpumi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga normatīvo aktu izpēte pēc praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Apakšprogrammā Veterinārā darba organizācija III:
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.
Ētikas apakšprogrammā:
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, ir jābūt sekmīgi prezentētai gadījumu analīzei.

Obligātā literatūra

1. Viljamss J. R. Medicīnas ētikas rokasgrāmata. Rīga: Latvijas ārstu biedrība, 2009. 135 lpp. 2. Latvijas veterinārārstu ētikas kodekss [tiešsaiste] [skatīts 03.01.2019.]. Pieejas: https://lvb.lv/userfiles/files/Latvijas_veterin%C4%81r%C4%81rstu_%C4%93tikas_kodekss%281%29.pdf 3. https://likumi.lv 4. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv

Papildliteratūra

1. Mullan S., Fawcett A., Sean Wensley S. Veterinary Ethics: Navigating Tough Cases. 1st edition. UK: 5m Publishing, 2017. 552 p. 2. Rollin B.E. An Introduction to Veterinary Medical Ethics: Theory And Cases. 2nd ed. Iowa: Wiley-Blackwell Publishing, 2006. 352 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. https://www.zm.gov.lv/
2. http://www.oie.int/
3. http://www.pvd.gov.lv/#jump
4. https://www.ur.gov.lv/lv/
5. https://lvb.lv/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.