Kursa kods Vete6040

Kredītpunkti 4.50

Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Laima Liepa

Dr. med. vet.

author doc.

Ilga Šematoviča

Dr. med. vet.

author pasn.

Dana Laizāne

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete2016, Dzīvnieku, vides higiēna I

Vete2017, Dzīvnieku, vides higiēna II

Vete2018, Dzīvnieku, vides higiēna III

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4109, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB022 [GVETB022] Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst biežāk sastopamās zirgu iekšķīgo slimību (lektore Dana Laizāne) un cūku iekšķīgo slimību (docente Ilga Šematoviča) definējumu, epidemioloģiju, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnozi, diferenciāldiagnozi, gaitu, prognozi, ārstēšanu, profilaksi. Ganāmpulka veselības (asoc.prof. Laima Liepa) daļā studenti apgūst atziņas par produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanu, kontroli un veselības problēmu risināšanu rūpnieciskas ražošanas apstākļos, izstrādā KEGA.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par dzīvnieku iekšķīgo slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi, klīniskās izmeklēšanas pamat un papildus metodēm, zināšanas par slimību vadošajiem simptomiem, slimību diferenciāldiagnostiku, par klīnisko simptomu un laboratorisko analīžu rezultātu pielietošanu diagnozes noteikšanā un ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanas ierobežojumiem; Kontroldarbi (5), KEGA darba izstrāde.
Prasmes: komunicēt ar klientiem, iegūt pacienta anamnēzes datus, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un laboratoriskos analīžu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un efektīgu ārstēšanu, novērtēt ganāmpulka veselības stāvokli, noskaidrot veselības problēmas un to rašanās cēloņus, sadarboties ar lopkopības nozares speciālistiem; Kontroldarbi (5), KEGA darbu izstrāde.
Kompetenti: izskaidrot slimības patoģenēzi un prognozēt tās attīstības gaitu, noteikt pacientam diagnozi, noteikt ganāmpulka veselības problēmu cēloņus un izstrādāt to novēršanas plānu. Kontroldarbi (5); KEGA darbu prezentācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads ganāmpulka veselībā. Ēdināšanas kvalitātes un vielmaiņas slimību kontrole
2. Klibuma kontrole. Jaundzimušo un ataudzējamo teļu veselības kontrole
3. Reprodukcijas kontrole. Mastītu, slaukšanas higiēnas un aparatūras kontrole
4. Labturības un biodrošības kontrole. Infekcijas un invāzijas slimību kontrole
5. Aitu ganāmpulka veselības kontroles principi. Kazu ganāmpulka veselības kontroles principi.
6. Izbraukums uz govju novietnēm. Praktiska ganāmpulka veselības kontrole un datu iegūšana KEGA darba izstrādei.
7. Izbraukums uz aitu vai kazu novietni. Praktiska ganāmpulka veselības kontrole un datu iegūšana KEGA darba izstrādei.
8. Respiratorās sistēmas slimības zirgiem. Augšējo elpošanas ceļu slimības.
9. Respiratorās sistēmas slimības zirgiem. Pneimonija. Pleiropneimonija. Zirgu astmas sindroms.
10. Kardiovaskulārās sistēmas slimības zirgiem. Iedzimtas un iegūtas sirds slimības. Aritmijas.
11. Gastrointestinālās sistēmas slimības zirgiem. Kolikas. Obstruktīvas kolikas. Kuņģa čūlu sindroms. Enterīts, Kolīts.
12. Endokrīnās sistēmas slimības zirgiem. Miopātijas zirgiem. Kušinga sindroms. Metabolais sindroms. Hiperlipēmija. Hiperlipidēmija. Laminīts.
13. Ādas slimības zirgiem. Celulīts. Limfangīts.
14. Cūku iekšķīgās nelipīgās slimības. Zīdējsivēnu slimības. Nobarojamo cūku slimības. Vaislas cūku slimības.
15. Gremošanas trakta slimības: gastrīts, enterīts, kuņģa čūla. Cūku respiratorā trakta slimības; bronhopneimonija. Vielmaiņas slimības. Ādas slimības.
KEGA darbu prezentācija un diskusija.
Kopā: 24 lekcijas, 36 praktisko darbu stundu skaits


Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestrī veiksmīgi nokārtoti pieci kontroldarbi (1 kontroldarbs ar ganāmpulka veselības problēmas analīzi - ganāmpulka veselībā, 1 kontroldarbs - cūku slimībām, 3 – zirgu slimībās), sekmīga KEGA darba izstrāde un prezentācija dod iespēju kārtot Praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti iemācās patstāvīgi iegūt informāciju no ieteiktās veterinārmedicīnas literatūras, interneta vietnēm par kursā neapskatītajām zirgu un cūku slimībām. Izstrādā rakstiski KEGA, kurā patstāvīgi analizē kāda lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka reālu veselības problēmu, sagatavo jautājumu anketu problēmas cēloņu noskaidrošanai, izstrādā problēmas novēršanas plānu, kā arī par KEGA sagatavo un prezentē „Power Point” prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kontroldarbi un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu pielaidi studiju kursa gala eksāmena kārtošanai, četriem kontroldarbiem un KEGA ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi. Eksāmena atzīmi veido vidējā aritmētiskā atzīme no mutiski atbildētiem diviem teorētiskajiem jautājumiem un viena klīniskā gadījuma analīzes. Ja KEGA ir novērtēts ar 5 vai 4 ballēm, tad var tikt samazināta eksāmena atzīme par 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. A text book of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. - 10nd ed. - Edinburg: Saunders, Elsevier, 2008. 1548 p.
2. Radostitis O. M. Herd Health: Food Production Animal Medicine. 3rd Edition, Saunders, 2001. 885 p.
3. Radositis O.M., Blood D.C., Gay C.C. Veterinary Medicine. 10-th edition- Bailliere Tindall, 2006- 1435 p.
4. Bradford P. Smith. Large Animal Internal Medicine. 46h Edition, Williams & Wilkins. 2002. 1735 p.
5. S. Reed, W. Bayly, D. Sellon. Saunders, Equine Internal Medicine. 4th edition, 2017.
6. T. Mair, S. Love, J. Schumacher, R. Smith, G. Frazer. Saunders, Equine Medicine, Surgery and Reproduction. 2nd edition, 2011.
7. B. Rush, T. Mair. Wiley-Blackwell, Equine Respiratory diseases, 2008.
8. L. Couetil, j. Hawkin, Respiratory Diseases of the Horse. CRC press, 2013.

9. C. Marr, M. Bowen. Saunders, Cardiology of the Horse. 2nd edition, 2010.

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010
2. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. – 532 lpp.

3. H.R.Adams. Veterinary Pharmacology and Therapeutics Jowa State University Press / AMES. 7-th ed. 1995.- 1181 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Journal of Veterinary Internal Medicine - Wiley Blackwell, ISSN:1939-1676
2.The Veterinary Journal, ISSN:1090-0233
3. Equine Veterinary Education. Wiley Blackwell, ISSN:2042-3292.

4. Equine Veterinary Journal. Wiley Blackwell, ISSN: 2042-3306.

Piezīmes

VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna” sastāvdaļa, 9.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 cilv.).