Kursa kods Vete6026

Kredītpunkti 1

Ķirurģija, reprodukcija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums26.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author

Agris Ilgažs

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Studentam jāsagatavo informācija par valsts eksāmenā ietvertajām tēmām, kas formulētas konkrētos valsts eksāmena testa jautājumos. Eksāmena laikā tiek pārbaudīts studentu teorētiskās sagatavotības līmenis un spēja savas zināšanas izmantot, domājot par dzīvnieku kā vienotu organismu, konkrētu ķirurģisko un ginekoloģisko slimību ārstēšanā un profilaksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Par dažādām dzīvnieku ķirurģiskām slimībām, sievišķās un vīrišķās kārtas dzīvnieku dzimumorgānu neirohumorālo regulāciju, apaugļošanos, grūsnības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisēm – tests.
Prasmes: Veikt dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu; noteikt slimību simptomus, diagnozes uzstādīšanu, patoloģisko procesu izskaidrošanu un nozīmēt atbilstošu ārstēšanu, kā arī identificēt un izskaidrot patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas darbībā. – Gadījuma analīze.

Kompetence: Novērtēt un rast risinājumu dažādu ķirurģisko slimību ārstēšanā, profilaktisko pasākumu veikšanā, novērtēt un atrisināt dzīvnieku neauglības problēmas. Pareizi piemērot aseptiskās operācijas principus un droši veikt sedāciju, vispārējo un reģionālo anestēziju, kā arī novērtēt un kontrolēt sāpes – Gadījuma analīze.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārīgās nostādnes valsts eksāmenam – 1h.
2. Pārskata lekcijas "Sagatavošanās operācijai, šujamie materiāli, dzīvnieku fiksācija. Mīksto audu ķirurģija" – 1h.
3. Pārskata lekcijas "Biežāk sastopamās ortopēdiskās slimības mazajiem dzīvniekiem,lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem" – 2h
4. Pārskata lekcijas "Dzimumcikls,tā neirohumorālā regulācija.Hormonālo preparātu pielietošana dzemdniecībā un ginekoloģijā” – 1h.
5. Pārskata lekcijas "Apaugļošanās. Embrija, augļa un tā segu attīstība, dzemdības" – 2h.
6. Pārskata lekcijas "Peripartālais periods. Grūsno dzīvnieku slimības. Pēcdzemdību periods un tā slimības" – 2h.
7. Pārskata lekcijas "Lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģija. Neauglība. Mastīti" – 1h.
8. Pārskata lekcijas "Androloģija un mākslīgā apsēklošana" – 1h.
9. Pārskata lekcijas "Mazo dzīvnieku, lauksaimniecības dzīvnieku un zirgu anestēzija" – 1h.
10. Pārskata lekcijas "Galvas un kakla apvidus ķirurģiskās slimības lauksaimniecības dzīvniekiem" – 1h.
11. Pārskata lekcijas "Vēdera apvidus ķirurģiskās slimības mazajiem dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem" – 2h.
12. Pārskata lekcijas "Klibums,krustu un gūžu apvidus ķirurģ.slimības mazajiem dzīvn.,lauksaimn.dzīvniekiem un zirgiem" – 2h.
13. Pārskata lekcijas "Kaulu lūzumu diagnostika un ārstēšana, t.sk., osteosintēzes metodes" – 1h.
14. Pārskata lekcijas "Rentgenogrāfiskā diagnostika, sonogrāfiskā, endoskopiskā un CT izmeklēšana" – 1h.
15. Pārskata lekcijas "Jaunveidojumu diagnostika un ārstēšana mazajiem dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem" – 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iepriekš jābūt apgūtām un sekmīgi nokārtotām visām studiju programmā paredzētām prasībām; Valsts eksāmens kombinētā veidā: tests ar 100 teorētiskiem jautājumiem un mutiska atbilde par dotā gadījuma vai situācijas analīzi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru gatavojoties eksāmena nokārtošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Valsts eksāmenu veido divas daļas: 1) rakstiskā daļa – tests ar 100 jautājumiem, uz kuriem jāsniedz ne mazāk kā 65% pareizu atbilžu un 2) mutiskā daļa – situācijas analīze, kas jāatbild pie Valsts pārbaudījuma komisijas. Abas daļas jānokārto ar sekmīgu vērtējumu. Eksāmena atzīme tiek rēķināta, kā aritmētiskais vidējais no testā un situācijas analīzē iegūtajām atzīmēm, decimāldaļas noapaļojot testa atzīmes virzienā. Valsts eksāmena atzīme ir vērtējums 10 ballu skalā atbilstoši LLU Studiju nolikumam. Valsts eksāmena rezultātus apstiprina Valsts eksāmena komisija.

Obligātā literatūra

1. Fossum T. Small Animal Surgery. Mosby: Fourth Edition. St. Lovis, 2013. - p. 1619.
2. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. - 360 lpp. Šī ir vienīgā latv.val.un tādēļ paliek
3.Brūveris Z., Baumane S., Dūrītis I. Mājdzīvnieku praktiskā anatomija. Medicīnas apgāds, 2018, 350. – 379. lpp.
4. P.L.Senger. Pathways to Pregnancy and Parturition. Current Conceptions, Inc. 2003.-.373 pp.
5.Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Medicīnas apgāds, 2015., 333.-377.; 387.-398.lpp.
6. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. / J.Priekuļa red., Jelgava: LLU, 2013, 10. – 19. lpp. 240 lpp.
7. Peter J.Chenoweth, Steven P.Lorton. Animal Andrology Theories and Applications. FSC, 2014.-568 pp.
8. Mine C.B. Davics Morel (2015). Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management. -427pp.
9. Auer J.A., Stick J. (2011) Equine surgery. Fourth Edition. ELSVIER. 1536 p.
10. Colville T.P., Bassert J.M. (2015) Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd Rvised edition. Mosby: Elsevier-Heatth Sciences Division.
11. Brūveris Z. (2015) Veterinārās histoloģijas pamati. Medicīnas apgāds, 333.-377.; 387.-398.lpp.
12. Fubini L. S., Ducharme N. (2004). Farm Animal Surgery. Second Edition. ELSVIER. 662 p.
13. Tobias K.M., Johnston S.A. (2012) Veterinary Surgery Small Animal. 2 Volume. Philadelphia: Saunders comp. 2128 p.

Compulsory reading

1. Fossum T. Small Animal Surgery. Mosby: Fourth Edition. St. Lovis, 2013. - p. 1619.
2. P.L.Senger. Pathways to Pregnancy and Parturition. Current Conceptions, Inc. 2003.- 373 pp.
3. Peter J.Chenoweth, Steven P.Lorton. Animal Andrology Theories and Applications. FSC, 2014.-568 pp.
4. Mine C.B. Davics Morel (2015). Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management- 427 pp.
5. David E Noakes et all. (2009) Veterinary Reproduction and Obstetrics- 950 pp.
6. HOOPER. Bovine reproduction (2015) - 800 pp.
7. Diseases of the Mammary Gland/in Radostits Otto M. Veterinary Medicine: A textbook of Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats, 10th Edition, Saunders Elsevier, 2007.- from pages 673 to 762.
8. Sandra G. Solaimon. Goat Science and Production (2010). Chapter Applied Reproductive Phesiology P. 139 – 156.
9. Phillip R. Scott. Sheep Medicine (2015) CRC press. Chapter 2. Husbandry pp 9 – 20. Chapter 3. Reproductive system pp 21 – 95.
10. Steven Mc Orist. Pig Disease Identification and Diagnosis Ouide (2014) Cabi. Part 10. Fertility problems in pigs- pp197 – 225.
11. Peter D. Cockcroft. Bovine Medicine (2015) - Wiley Blackwell - Chapter 42. Reproductive Technologies on – Farm Applications P. 418 – 435. Chapter 43. Optimizing Herd Fertility; the Farm Audit.- P. 436 - 449
12. Auer J.A., Stick J. (2011) Equine surgery. Fourth Edition. ELSVIER. 1536 p.
13. Colville T.P., Bassert J.M. (2015) Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd Revised edition. Mosby: Elsevier-Heatth Sciences Division.
14. Brūveris Z. (2015) Veterinārās histoloģijas pamati. Medicīnas apgāds, 333.-377.; 387.-398.lpp.
15. Fubini L. S., Ducharme N. (2004). Farm Animal Surgery. Second Edition. ELSVIER. 662 p.
16. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. / J.Priekuļa red., Jelgava: LLU, 2013, 240 lpp.

17. Tobias K.M., Johnston S.A. (2012) Veterinary Surgery Small Animal. 2 Volume. Philadelphia: Saunders comp. 2128 p.

Papildliteratūra

1. Arthur G.H., Noakes D.E., Pearson H., Parkinson T.J. (1996) Veterinary Reproduction and Ostetrics. WB Saunders Company Limited. 726 p.
2. Muir W.W., Hubbell J.A.E., Skarda R.T., Bednarski R.M. (2000) Handbook of Veterinary Anestesia. Third edition. Mosby. 574 p.
3. Raynor M. (2006) Horse Anatomy Workbook: A Learning Aid for Students. 144 p.
4. The Merck Veterinary Manual (2010) 10th Ed. Merck * Co., Inc. Rahway. N.J., V.S.A. 1832 p.
5. Wayne C.M., Frisbie D.D., Kawcak C.E., Weeren P.R. (2016) Joint disease in the horse. Second edition. 352 p.
6. David E Noakes et all. (2009) Veterinary Reproduction and Obstetrics- 950 pp.

Further reading

1. Arthur G.H., Noakes D.E.,Pearson H.,Parkinson T.J.(1996) Veterinary Reproduction and Ostetrics. WB Saunders Company Limited. 726 p.
2.Muir W.W., Hubbell J.A.E., Skarda R.T., Bednarski R.M. (2000) Handbook of Veterinary Anestesia. Third edition. Mosby. 574 p.
3. Raynor M. (2006) Horse Anatomy Workbook: A Learning Aid for Students. 144 p.
4. The Merck Veterinary Manual (2010) 10th Ed. Merck * Co., Inc. Rahway. N.J., V.S.A. 1832 p.
5. Wayne C.M., Frisbie D.D., Kawcak C.E., Weeren P.R. (2016) Joint disease in the horse. Second edition. 352p.

6. Horst Erich Koning, Hans-Georg Liebich. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas, Sixth Edition Hardcover, 2014. http://www.amazon.co.uk/Veterinary-Anatomy-Domestic-Mammals-Textbook/dp/3794528336

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233.
2. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2016, USA: American Medical Assoc.ISSN 0003-1488.
3. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2016, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.
4.https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1532950x

5.https://www.acvs.org/veterinary-surgery-journal

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna