Kursa kods Vete6023

Kredītpunkti 4.50

Fizioloģija II

Kursa papildus materiāli Vete6023 St.k.pr.Filiologija izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareFizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Ilgaža

Dr. med. vet.

author doc.

Sintija Jonova

Ph.D.

Priekšzināšanas

Biol1019, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Biol1020, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Kursa anotācija

Fizioloģija ir fundamentāla bioloģijas zinātne, kas pēta organisma dzīvības procesu fizioloģiskos pamatus - šūnu, atsevišķu orgānu un orgānu sistēmu funkcijas, to savstarpējās sakarības un regulācijas mehānismus. Fizioloģijas zināšanas nepieciešamas, lai izprastu sarežģītos organisma fizioloģiskos procesus un to regulācijas mehānismus, izprastu cēloņsakarības tām vai citām funkcionālām norisēm, kas notiek organismā dažādo ārējās un iekšējās vides faktoru ietekmē.
Kursa otrajā daļā apgūst elpošanas, gremošanas sistēmas orgānu fiziologiju, vielmaiņas īpatnības dažādu mājdzīvnieku sugu dzīvniekiem, urīna veidošanās un izvades orgānu sistēmas fizioloģiju, kā arī vairošanās sistēmas orgānu fizioloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par elpošanas, gremošanas un vielmaiņas, izvadorgānuun vairošanās sistēmu orgānu fizioloģiju dažādu mājdzīvnieku sugu dzīvniekiem.Vērtēšana – 4 kontroldarbi.
Prasmes izvērtēt fizioloģiskos procesus un norises elpošanas, gremošanas un vielmaiņas, izvadorgānos, vairošanās sistēmas orgānos un organismā kopumā, šo procesu savstarpējās ietekmes un rezultātus. Kontrole – praktiskie darbi.
Kompetence pielietot iegūtās zināšanas fizioloģisko rādītāju noteikšanu un tos svārstību izvērtēšanu fizioloģisko normu robežās dažādu sugu dzīvniekiem, prast pielietot iegūtās zināšanas turpmākajās klīnisko priekšmetu studijās. Kontrole – praktisko darbu protokolu un KEGA aizstāvēšana semestra beigās.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elpošanas orgānu sistēmas fizioloģija – 6 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi
1.kolokvijs - Elpošanas fizioloģija.
2. Gremošanas sistēmas orgānu fizioloģija – 8 h lekcijas un 8 h praktiskiedarbi.
2.kontroldarbs – Gremošanas fizioloģija.
3. Vielmaiņas procesos iesaistīto orgānu fizioloģija – 6 h lekcijas un 6 h praktiskiedarbi.
3.kontroldarbs – Vielmaiņas fizioloģija .
4. Urīnu un citu organisma izvadsistēmu fizioloģija – 8 h lekcijas un 8 h praktiskie darbi
4.kontroldarbs – Izvadsistēmu fizioloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar mutisku eksāmenu. Nosacījumi Fizioloģija II eksāmena kārtošanai:
• Jāsaņem ieskaite studiju kursā Fizioloģija I.
• Jāizstrādā 4. semestrī plānotie praktiskie darbi.
• Jāaizstāv izstrādāto praktiskie darbu protokoli.
• Jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs vērtējums studiju kursa Fizioloģija II paredzētajos kontroldarbos.
• Stingri noteiktā laikā jāiesniedz un jāaizstāv KEGA.
Neizpildot kādu no prasībām un nenokārtojot eksāmenu Fizioloģija II, students to var izdarīt nākamā semestra laikā (līdz sesijai!) par laiku individuāli vienojoties ar mācībspēku. Ja tas nav izdarīts, studiju kurss Fizioloģija II ir jāapgūst atkārtoti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums


Lai nostiprinātu fizioloģijas studiju kursos (Fizioloģija I un Fizioloģija II) iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī papildinātu apgūtās kompetences, katram studentam jāizstrādā, jāiesniedz un jāaizstāv Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze (KEGA). Šis darbs jāizstrādā (30 patstāvīgā darba stundas), jāizdrukā un jāaizstāv atbilstoši VMF izstrādātajām un apstiprinātajām KEGA prasībām, kā arī specifiskiem atbildīgo mācībspēku norādījumiem. Izstrādātais KEGA jāiesniedz un jāaizstāv stingri noteiktā laikā. Ja tas netiek ievērots, KEGA var tikt aizstāvēts, individuāli vienojoties ar mācībspēku, pēc ceturtā semestra sesijas, t.i. pēc Konkursa uz valsts finansētajām vietām. KEGA vērtējums tiek ņemts vērā Fizioloģija II eksāmena vērtējumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Noslēdzoties katrai tēmai, studējošo zināšanas, tiek vērtētas pēc praktiskajos darbos rakstītā kontroldarba rezultātiem. Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Studentu kompetence tiek vērtēta, individuāli aizstāvot praktisko darbu laikā veikto darbu protokolus un KEGA.
Noslēguma eksāmens tiek vērtēts atbilstoši vispārpieņemtajai 10 ballu vērtēšanas skalai. KEGA vērtējums tiek ņemts vērā Fizioloģija II eksāmena noslēguma vērtējumā, ja eksāmens ir novērtēts kā sekmīgs, palielinot vai samazinot eksāmena vērtējumu par vienu balli.

Obligātā literatūra

1. VALTNERIS A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Otrais izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009., 252 lpp.
2. ABERBERGA-AUGSKALNE L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga, SIA „Medicīnas apgāds”, 2007., 516.lpp.
3. CUNNINGHAM J. (ed) Textbook of veterinary physiology. USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006., pp. 621.
4. WILLIAM O.REECE (ed) Duke’s Physiology of Domestic Animals, USA, Wiley Blackwol, 2015., pp 760.
5. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006., 340 lpp.

Papildliteratūra

1. MELFI V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. ISBN-13: 9780199233069, ISBN-10: 0199233063; Oxford University Press. 2009., pp. 661.
2. DENBOW M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals illustrated edition. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292; Iowa State University Press, 2009, pp. 654.
3. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва. 2004. - 303 стр.
4. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.- 324 lpp.
5. Danilāns A. Gastroenteroloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.- 126 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Physiology
2. Open Access Animal Physiology
3. The Veterinary Journal
4. https://www.nature.com/subjects/animal-physiology
5. https://www.elsevier.com/catalog/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/physiology/animal-physiology
6. https://en.wikibooks.org/wiki/Anatomy_and_Physiology_of_Animals

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna