Kursa kods Vete5015

Kredītpunkti 3

Veterinārā darba organizācija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums21.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Lelde Tītmane

Pirmā cikla profesionālā(līm.)

Priekšzināšanas

Vete5014, Veterinārā darba organizācija I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem veterinārmedicīnas jomā. Gūst priekštatus par valsts veterinārās uzraudzības organizēšanu, veterinārmedicīniskās prakses organizēšanu, veterinārārstu lomu sabiedrībā un vietējo un starptautisko sadarbību. Ētikas apakšprogrammā apgūst ētiskas uzvedības pamatprincipus, uzvedību un rīcību veterinārārsta profesionālajā darbā dažādās situācijās un jomās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Veterinārā darba organizācijas II apakšprogrammā:
Zināšanas - izpratne par saistošo likumdošanu un tās piemērošanu; valsts veterināro uzraudzību un tās principiem; praktizējošo veterinārārstu tiesībām, pienākumiem un atbildību – 2 kontroldarbi.
Prasmes atrast un konkrētajam gadījumam atbilstoši izmantot savā darbā attiecīgos Latvijas un Eiropas Savienības normatīvos aktus – praktiskie darbi.
Kompetences zināt un ievērot normatīvo aktu prasības, veicot veterinārmedicīnisko praksi; strādājot valsts veterinārās un pārtikas drošības uzraudzības iestādēs – klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze.
Ētikas apakšprogrammā:
Zināšanas - izpratne par ētikas pamatprincipiem, ar tiem saistošo likumdošanu un tās piemērošanu - gadījumu analīze.
Prasmes atrast un konkrētajam gadījumam izmantot veterinārārstu ētikas kodeksu – gadījumu analīze.
Kompetences spēt analizēt konkrētus ētiskas dabas gadījumus - klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze.

Kursa saturs(kalendārs)

Apakšprogrammā Veterinārā darba organizācija II (20h):
1. Starptautiskās ar veterinārmedicīnu saistītās organizācijas. 2 h
2. Latvijas veterinārārstu biedrība, tās funkcijas. 2 h
3. Veterinārārstu sertifikācija, tiesības praktizēt. 2 h
4. Kontroldarbs. Uzņēmējdarbības veidi. Veterināro prakšu reģistrācija. 2 h
5. Lolojumdzīvnieku/ Lauksaimniecības dzīvnieku veterinārās prakses. 2 h
6. Valsts veterinārā un pārtikas uzraudzība, tās uzdevumi. 2 h
7. Tirdzniecība ar dzīvniekiem (veterinārie sertifikāti, sertifikācija). 2 h
8. Lauksaimniecības datu centrs. 1 h Veterinārārsta darbs dzīvnieku patversmē 1 h
9. Veterinārārsta administratīvā atbildība. 2 h
10. Kontroldarbs. KEGA darbu aizstāvēšana 2 h

Apakšprogrammā Ētika (20h):
1. Ievads. Ieskats jēdzienos: ētika, morāle, deontoloģija. Medicīnas ētikas pamatprincipi, Latvijas Veterinārārstu ētikas kodekss 2 h
2. Ētikas kodekss: neatkarība un objektivitāte, godprātība un godīgums, konfidencialitāte un profesionālais noslēpums, kompetence un profesionālisms 2 h
3. Ētikas kodekss: veterinārārsts un veterinārārsta profesija 2h
4. Ētikas kodekss: veterinārārsts un dzīvnieki. 2 h
5. Ētikas kodekss: veterinārārsts un klienti 2 h
6. Ētikas kodekss: veterinārārsts un kolektīvs 2 h
7. Ētikas kodekss: veterinārārsts un veterinārās zāles 2 h
8. Ētikas kodekss: veterinārārsts un sabiedrība, veterinārārsts un apkārtējā vide 2 h
9. Ētikas kodekss: veterinārārsts un kompetentās iestādes 2 h
10. Latvijas veterinārārstu biedrības profesionālās ētikas komisija 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi, aizstāvēta klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze, un sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par kursa vadītāja piedāvāto gadījumu. Veikt darba ētisko aspektu un juridisko analīzi.
Darbs sastāv no: Ievada; Gadījuma apraksta vai problēmas raksturojuma; Gadījuma analīzes (rīcības apraksts balstoties uz normatīvajiem aktiem, ētikas kodeksu). Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā jāprezentē. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kontroldarbi, eksāmens un KEGA darbs tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu sekmīgu vērtējumu kontroldarbā, jānorāda vismaz 65% pareizo atbilžu.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem, aizstāvētam klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes darbam.

Obligātā literatūra

1.Viljamss J. R. Medicīnas ētikas rokasgrāmata. Rīga: Latvijas ārstu biedrība, 2009. 135 lpp.
2. Latvijas veterinārārstu ētikas kodekss. Pieejams: https://lvb.lv/userfiles/files/Latvijas_veterin%C4%81r%C4%81rstu_%C4%93tikas_kodekss%281%29.pdf
3. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv
4. EUR-Lex. Eiropas Savienības tiesību akti. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv

Papildliteratūra

1.Mullan S., Fawcett A., Sean Wensley S. Veterinary Ethics: Navigating Tough Cases. 1st edition. UK: 5m Publishing, 2017. 552 p.

2.Rollin B.E. An Introduction to Veterinary Medical Ethics: Theory And Cases. 2nd ed. Iowa: Wiley-Blackwell Publishing, 2006. 352 p. N

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR Zemkopības ministrija. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/
2. The World Organisation for Animal Health (OIE). Pieejams: http://www.oie.int/
3. Pārtikas un veterinārais dienests. LR Zemkopības ministrijas nozares portāls. Pieejams: http://www.pvd.gov.lv/#jump
4. https://www.ur.gov.lv/lv/ 5.https://lvb.lv/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna